Download
rodina v obraze d jin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rodina v obraze dějin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rodina v obraze dějin

Rodina v obraze dějin

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rodina v obraze dějin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Rodina v obraze dějin Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Bc. Marií Leinerovou

 2. Pravěk (10 tisíc let př. n. l) • žili ve skupinách, pokrevně spříznění • klany - stejný kult, obývali stejné místo • vnitřní pravidla ( rada starších, pouze určitý druh sňatku ) • rodiny malé , početně stabilizované, malá porodnost strategie.e15.cz muzeum-beroun.cz

 3. Neolitická revoluce (8000 př. n. l.) • rodina usazena déle na jednom místě (příznivější klima) • vedoucí postavení muži • počet dětí v rodině stoupá lidovky.cz

 4. Období předklasické (homérské) – (1000 – 700 let př.n.l.) • společnost organizována podle širších rodů • rod (genos) - soubor rodin, původ od společného předka, uctívali ho a používali jeho jméno • král - představitel kultu, nejvyšší politik a soudce • rodina patriarchální (hlavní slovo měl muž) • před svatbou – dívka - více nápadníků ( soutěže – řečnické, taneční, atletické, pěvecké), věno. • svatba • Muž kolem třicítky, kvůli udržení kultu. Musel zplodit mužského potomka. • Ženy v pubertě

 5. Rodina ve starověkém Římě 450 př.n.l. - první právní kodex (tzv. Dvanáct desek) – prohlášení důležitosti rodiny. Staré římské právo - 2 druhy sňatků: • PŘÍSNÝ •VOLNÝ Postupně zánik starých manželských forem(demoralizace) Augustus snaha o vydání legislativy – povinnost uzavřít sňatek, zvýhodnění rodiny, v které bylo více dětí, trestání cizoložství. zde více rozvodů než v Řecku, krátká manželství založená za politickým či ekonomickým zájmem, málo potomků

 6. Rodina ve středověku • obtížné zjistit stav – málo pramenů • Slovanská rodina – patriarchální • SNACHOČESTVO – sňatek vykonaný otcem ženicha v zastoupení až do jeho plnoletosti • Křesťanství – boj proti mnohoženství (nevěsty - panenství, po svatbě se očekávala absolutní věrnost) • konec středověku - tendence k oddělenému životu starší a mladší generace – neplatí pro rodiny bohatých ztracenci.cz

 7. Novověká rodina (18.st.) • narušuje se patriarchát (prosazují se myšlenky emancipace žen) • muži stále pevnou sociální roli • 1791 - spisek PRÁVA ŽENY A OBČANKY • rozpad patriarchismu • muž přestává být jediným živitelem rodiny • konflikty, mění se rodinné klima • klesá stabilita rodiny

 8. Stěžejní fáze vývoje rodiny od 16. – 19. století vymezil L. Stone (1977): • období • nukleární rodina – (krátká střední délka života) • kontakty s celou komunitou • především ekonomická funkce (záruka přežití) • sňatky z majetkových důvodů • „domácnost“ nebo „celý dům“, „rodina“ • domácnost definována lokálně • (nikoliv na základě pokrevního příbuzenského svazku) • do domácnosti patřilo i služebnictvo t-antik.com

 9. 2. období • spíše jen ve vyšších vrstvách • přelom 17. a 18. století • nukleární rodina se vymezovala oproti celé společnosti • hlavní důraz kladen na mateřskou lásku a na přirozenou, racionálně podloženou autoritu otce. otapavel.cz

 10. 3. období • 19. století - dodnes • citový individualismus, svobodná volba partnera na základě lásky • uzavřenost vůči okolí • důraz na soukromí spkp.cz

 11. ZDROJ TEXTU: ipo.antee.cz/ipo/file.php?nid=6697&oid=1215153