Download
doc dr nada vujasinovi stupar medicinski fakultet institut za reumatologiju beograd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doc dr Nada Vujasinović Stupar Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju, Beograd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doc dr Nada Vujasinović Stupar Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju, Beograd

Doc dr Nada Vujasinović Stupar Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju, Beograd

547 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Doc dr Nada Vujasinović Stupar Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju, Beograd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doc dr Nada Vujasinović Stupar Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju, Beograd Belgrade University School of Medicine Mesto i uloga NSAIL, kortikosteroida i hemijskih lekova u terapiji RA i dr. zapaljenskih reumatskih bolesti

 2. Prognoza RA • Radiološkidokaz oštećenja zglobova • 50% ima neki stepen invaliditeta • Nastane50% maksimalnih radioloških oštećenja • 80% postanu invalidi U roku 0–2 godine U roku 5 godina U roku 6 godina U roku 20 godina (Harris, 1990; Pincus & Callahan, 1986; Scott et al, 1987)

 3. Uticaj RA na radnu (ne)sposobnost U roku 1- 3 godine • 30% bolesnika prestaje sa radom • 50% napusti radno mesto sa zahtevom za penziju • 80% onih koji su na dužembolovanju U roku 10 godina Nikada se ne vrati na posao Gilworth G et al. Arthritis Rheum 2003;49:349-354& Callahan,

 4. Cilj lečenja obolelog sa RA (sa hroničnim artritisom)

 5. 3 grupe lekova: • NSAIL:Ne-steroidni anti-inflamatorni lekovi • DMARDs: Disease modifying anti-rheumatic, BML: Bolest Modifikujući Lekovi ili lekovi koji menjaju tok bolesti, Sporodelujući antireumatici, Lekovi II linije • Kortikosteroidi

 6. NSAIL - lekovi prve linije • Smanjuju akutno zapaljenje zbog čega smanjuju bol i poboljšavaju funkciju zglobova. • Kada se lečenje sprovodi samo njima, oni ne menjaju tok bolesti i ne sprečavaju oštećenje zglobova. • Imaju brži početak delovanja nego BML (DMARDs). • Aspirin je najstariji NSAIL, ali se više ne koristi zbog visokog nivoa GI toksičnosti, nepogodan je zbog višestrukih dnevnih doza i uskog terapijskog prozora.

 7. NSAIL • U punoj dozi, većina NSAIL su potencijalno iste efikasnosti. • Primer: COX-1/2 neselektivni ibuprofen, flurbiprofen, naproxen, meloksikam, diclofenac, indomethicin, itd. • COX-2 selektivni inhibitori: smanjena GI toksičnost, ali postoji relativna opasnost od kardiovaskularnog rizika.

 8. NSAILMehanizam delovanja • Sprečavaju stvaranje prostaglandina blokiranjem enzima ciklooksigenaze (COX-1 i COX-2). • Prostaglandini su medijatori zapaljenja i bola, ali takođe imaju značajnu ulogu u zaštiti želuca od želudačne kiseline. • COX-2 selektivni inhibitori selektivno blokiraju sintezu prostaglandina preko COX-2, koji ima glavnu ulogu u zapaljenju.

 9. BML: lekovi koji menjaju tok bolesti DMARDs: Disease Modifying Anti-rheumatoid Drugs • Druga linija lečenja • Sporodelujući antireumatici • Dovode do dugotrajnih promena imunskog odgovora, i potencijalne šanse za dugotrajnom remisijom bolesti. Imaju sposobnost da uspore progresiju RA

 10. BML: lekovi koji menjaju tok bolesti DMARDs: Disease Modifying Anti-rheumatoid Drugs • Širok dijapazon lekova: • Blagi hemijski agensi (aminoquinolonski antimalarici kao što su chloroquine ili hydroxychloroquine, sulfasalazin) • Imunomodulator (Arava) • Toksičniji: D-penicillamine ili soli zlata - (ne) • Agresivni immunosupresivni ili citotoksični lekovi (ciklosporin, azathioprin, ili metotreksat)

 11. BML: lekovi koji menjaju tok bolesti DMARDs: Disease Modifying Anti-rheumatoid Drugs • Širok dijapazon lekova: • Blagi hemijski agensi (aminoquinolonski antimalarici kao što su chloroquine ili hydroxychloroquine, sulfasalazin) • Imunomodulator (Arava) • Agresivni immunosupresivni ili citotoksični lekovi (ciklosporin, azathioprin, ili metotreksat)

 12. Metotreksat (MTX) • Zlatni standard za BML • Analog folne kiseline • Sintetisani su kao jedno od prvih hemoterapijskih agenasa za lečenje malignih bolesti • Hoffmeister je objavio prve rezultate primene metotreksata kod 29 bolesnika sa RA početkom 1980-ih • Odgovor na MTX se očekuje za 6-8 nedelja

 13. Kortikosteroidi Antizapaljenski Imunoregulatorni

 14. Poruke za poneti! • Prioritet lečenja obolelih od RA- oslobađanje od bola (analgezija). • Cilj medikamentnog lečenja je oslobađanje od simptoma bolesti i modifikovanje (usporavanje ili stopiranje) bolesti. • Modifikacija bolesti usporava-stopira radiografske progresije bolesti. • Radiološko napredovanje bolesti je usko povezano sa napredovanjem funkcijskog oštećenja. • Oko 1/3 obolelih prestaje da radi unutar 2 god. od početka RA. • Visoka cena lečenja (direktna i indirektna).