Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KR(2) PowerPoint Presentation

KR(2)

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KR(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KR(2) 2. Aplikativni Sloj

 2. 2.1 Principi Mrеznih Aplikacija Slika 2.1 Komunikacija mrežnih aplikacija obavlja se između krajnjih sistema na aplikativnom sloju

 3. Slika 2.2 (a) Klijentsko-serverska arhitektura (b) P2P arhitektura

 4. Slika 2.3 Procesi aplikacije, soketi i transportni protokol na kome se zasnivaju

 5. Slika 2.4 Zahtevi nekoliko izabranih mrežnih aplikacija

 6. Slika 2.5 Popularne internet aplikacije, njihovi protokoli aplikativnog sloja i transportni protokoli na kojima se zasnivaju

 7. 2.2 Veb i HTTP Slika 2.6 Slanje zahteva i dobijanje odgovora protokolom HTPP

 8. Slika 2.7 Procena vremena neophodnog za zahtev i prijem HTML fajla

 9. Slika 2.8 Opšti format HTTP poruke sa zahtevom

 10. Slika 2.9 Opšti format HTTP poruke sa odgovorom

 11. Slika 2.10 Vođenje podataka o korisnicima korišćenjem kolačića

 12. Slika 2.11 Klijenti zahtevaju objekte koristeći server za web keširanje

 13. Slika 2.12 Usko grlo između mreže neke institucije i interneta

 14. Slika 2.13 Dodavanje servera za web keširanje u mrežu institucije

 15. 2.3 Prenos Fajlova: Protokol FTP Slika 2.14 Prenos fajlova između lokalnog i udaljenog fajl sistema protokolom FTP

 16. Slika 2.15 Kontrolna veza i veza podataka

 17. 2.4 Elektronska Posta na Internetu Slika 2.16 Najopštiji prikaz sistema za e-poštu na internetu

 18. Slika 2.17 Alisa šalje poruku Bobu

 19. Slika 2.18 Protokoli e-pošte i njihovi delovi koji komuniciraju

 20. 2.5 DNS – Usluga Adresara Interneta Slika 2.19 Deo hijerarhije DNS servera

 21. Slika 2.20 Koreni DNS serveri u 2007. godini (naziv, organizacija, lokacija)

 22. Slika 2.21 Saradnja izmedju različitih DNS servera

 23. Slika 2.22 Saradnja izmedju različitih DNS servera

 24. Slika 2.23 Format DNS poruke

 25. 2.6 P2P Aplikacije Slika 2.24 Prikaz problema za distribuciju fajla

 26. Slika 2.25 Vreme distribucije za P2P i klijent-server arhitekture

 27. Slika 2.26 Distribucija fajlova protokolom BitTorrent

 28. Slika 2.27 Centralizovani indeks

 29. Slika 2.28 Umnožavanje upita

 30. Slika 2.29 Hijerarhijsko preklapanje

 31. 2.7 Programiranje Soketa za Protokol TCP Slika 2.30 Procesi koji komuniciraju preko soketa

 32. Slika 2.31 Soket klijenata, soket prijema i soket veze

 33. Slika 2.32 Klijentsko-serverska aplikacija koja koristi transportne usluge sa uspostavljanjem veze

 34. Slika 2.33 Program TCPclient ima tri toka kroz koje protiču karakteri

 35. 2.8 Programiranje Soketa za Protokol UDP 1. Klijent ucitava red teksta iz standardnog ulaza (tastature) i taj red salje serveru preko svog soketa. 2. Server cita ucitava taj red iz svog soketa. 3. Server pretvara ovaj red teksta u velika slova. 4. Server salje klijentu izmenjeni red teksta preko svog soketa. 5. Klijent ucitava promenjeni red teksta iz svog soketa I prikazuje ga na svom standardnom izlazu (monitoru).

 36. Slika 2.34 Klijentsko-serverska aplikacija koja koristi transportne usluge bez uspostavljanja veze

 37. Slika 2.35 UDPClient ima jedan tok; soket preuzima pakete iz procesa i pakete isporučuje u proces

 38. Slika 2.36 UDPServer nema tokova; soket preuzima pakete iz procesa i pakete isporučuje u proces

 39. 2.9 Rezime

 40. KR(2) 2. Aplikativni Sloj