Download
etiske dilemmaer knyttet til l gekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etiske dilemmaer knyttet til lægekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etiske dilemmaer knyttet til lægekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning

Etiske dilemmaer knyttet til lægekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning

147 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Etiske dilemmaer knyttet til lægekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etiske dilemmaer knyttet til lægekonsulenters arbejde i den kommunale forvaltning Professor, dr. jur. Mette Hartlev

 2. Hvad er etik? • Etik kan defineres som systematiske forestillinger om det gode • Personlig etik • Ens egne opfattelser af den gode handling • Gruppeetik • Fx en professionsgruppes opfattelse af den gode handling/adfærd • Samfundsetik • Forestillinger om hvordan man indretter det gode samfund - samfundsethos

 3. Grundlæggende etiske principper • Der findes en lang række etiske teorier, som giver bud på etiske pejlemærker • De fleste teorier vil i et eller andet omfang væres baseret på disse grundprincipper: • Autonomi • Ikke skade • Gøre godt • Retfærdighed Beauchamp and Childress: ”Principles of biomedical ethics”, 2008

 4. Etiske dilemmaer • Etiske dilemmaer opstår, hvor man ikke kan overholde de etiske principper uden at bryde andre etiske principper

 5. Det etiske landskab • Lægekonsulenter er både forvaltningspersoner og fagpersoner (læger) • Lægekonsulenter fungerer i et ”etisk landskab” som både omfatter almene samfundsetiske normer og professionsetiske normer

 6. Forvaltningsetiske normer • Reflekteres bl.a. i forvaltningslovgivningen og menneskerettighederne: • Respekt for borgernes integritet og frihed • Retssikkerhed • Ikke-diskrimination • Upartiskhed • Gennemsigtighed og åbenhed • Medindflydelse

 7. Etiske normer i socialpolitikken • Selvbestemmelse • Værdighed • Retfærdighed • Social tryghed • Social integration • Social bæredygtighed ”Værdier i socialpolitikken”, Socialministeriet, 2003

 8. Professionsetiske normer • Lægeløftet • Lægeforeningens etiske regler • Kodeks for lægefaglig rådgivning

 9. Lægeløftet • Anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn (gøre godt) • Bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse (retfærdighed) • Ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret (respekt for integritet / ikke skade) • Søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

 10. Lægeforeningens etiske regler • § 10. Lægelig uafhængighed, habilitet mv. • En læge bør i sin lægelige virksomhed sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser og bindinger, der vil kunne påvirke lægens bedømmelser og handlinger. Lægen bør herunder sikre, at uafhængigheden er synlig og fremstår som troværdig. Endvidere bør lægen drage omsorg for, at der er størst mulig åbenhed om de bedømmelser og handlinger, lægen foretager • Stk. 2. En læge, der som medlem af råd, udvalg, nævn o.lign. skal afgive uvildige saglige skøn, vurderinger og bedømmelser, skal arbejde for at sikre uvildigheden og sagligheden, således at lægens virksomhed er og fremstår som troværdig. • § 11. Professionel uafhængighed/uvildighed • Hvis en læge udtaler sig som repræsentant for en forening, en offentlig eller en privat virksomhed eller institution, skal det fremgå, i hvilken egenskab lægen udtaler sig.

 11. Kodeks for lægefaglig rådgivning • Troværdig rådgivning • Faglig dokumentation • Litteratur/faglige referencer og evidensgrad • Metoder benyttet til at indsamle og udvælge dokumentationen • Eventuelle modstridende synspunkter - styrker og svagheder • Eventuelle ulemper, risici og omkostninger ved at følge fagligt råd herunder konsekvenser i forhold til patienter, organisation, økonomi • Hvordan rådet forholder sig til gængs praksis

 12. Etiske krav til lægekonsulenter • Se ansøgeren som en person og ikke som en sag • Foretage fagligt velfunderet vurdering • Være åben om usikkerhed, svaghed m.v. i vurderingen, herunder om eventuelle faglige uenigheder • Foretage konsistente vurderinger (lighedsprincip) • Upartiskhed

 13. Etiske dilemmaer for lægekonsulenter? • Etiske dilemmaer opstår, hvor man ikke kan overholde de etiske principper uden at bryde andre etiske principper • Men opstår sådanne ægte etiske dilemmaer for lægekonsulenter?