Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การเขียน SAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
การเขียน SAR

การเขียน SAR

371 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การเขียน SAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การเขียนSAR คำนึง อุยตระกูล กศน.อำเภอบ้านไผ่

 2. ผลการประเมินตนเอง9 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ บทที่ 4

 3. กำหนดวัตถุประสงค์/ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดกรอบการประเมิน สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันสรุป อภิปรายผล เขียนรายงานผลการประเมิน(SAR) วิธีการประเมินภายใน

 4. เป็นการนำเสนอผลการประเมินภายในเป็นการนำเสนอผลการประเมินภายใน ตีค่าผลสำเร็จ+หลักฐาน การเขียน บทที่ 4

 5. รูปแบบ บทที่ 4

 6. ข้อมูลความตระหนัก ข้อมูลการปฏิบัติ ผลที่เกิด(ข้อมูลความสำเร็จ) การบรรยายผล

 7. เช่น นโยบายสถานศึกษา แผน/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ (5ข้อ ) ข้อมูลความตระหนัก

 8. ภารกิจ/งาน วิธีดำเนินการ/การปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ข้อมูลปฏิบัติ

 9. เขียนล้อไปตามเกณฑ์ เช่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…มีความพึงพอใจนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ข้อมูลผลสำเร็จ

 10. ตารางวิเคราะห์โครงการตารางวิเคราะห์โครงการ

 11. ตัวอย่างการเขียน บทที่ 4

 12. 1. เอกสารหลักฐานจาก กาปฏิบัติงาน 2. สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ตามมาตรฐาน เครื่องมือ

 13. ม.1 = ก.3,7 (ความพึงพอใจ) ก.4,5,6 (การนำความรู้ไปใช้) เครื่องมือเก็บข้อมูล

 14. ม.2 และ ม.3 (พื้นฐาน) แบบบันทึกข้อมูล แบบสังเกต แบบตรวจสอบชิ้นงานนศ.(รายงาน โครงงาน กพช.)

 15. ม.4 ม.5 ม.8 ม.9 ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ว่ามี/ไม่มี วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ ว่ามีระดับใด บันทึกคะแนน

 16. ม.6 และ ม.7 สร้างแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ครู ผู้บริหาร เครือข่าย ผู้เรียนผู้รับบริการ

 17. การสร้างเครื่องมือ • พิจารณาจากตัวบ่งชี้ • พิจารณาจากเกณฑ์ • ออกแบบคำถาม

 18. ตัวอย่างเครื่องมือ

 19. ประสบการณ์การประเมินภายนอกประสบการณ์การประเมินภายนอก

 20. หลักฐานร่องรอย : ครู • แผนการสอน • บันทึกหลังการสอน • บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน • หลักฐานการพัฒนาตนเอง

 21. หลักฐานร่องรอย:ผู้เรียนหลักฐานร่องรอย:ผู้เรียน • หลักฐานการเป็นนักศึกษา • ใบงาน/ผลงาน บันทึกความรู้ • รายงานผลการทำโครงงาน กพช. • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

 22. หลักฐานร่องรอย:สถานศึกษาหลักฐานร่องรอย:สถานศึกษา • แผนพัฒนาระยะยาว • แผนปฏิบัติการประจำปี • แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 23. หลักฐานร่องรอย:สถานศึกษาหลักฐานร่องรอย:สถานศึกษา • คำสั่งของสถานศึกษา • บันทึกการประชุม • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษา

 24. โครงการต่าง ๆ • (ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งโครงการพิเศษ) •  มีการประเมินผล และมีการรายงานผล

 25. แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก •  ต้องมีระบบการให้บริการ ที่มีร่องรอยการใช้ มีเอกสารการรายงานผล • หลักสูตรสถานศึกษา

 26. เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเครื่องมือรวบรวมข้อมูล • ที่ใช้ในขณะที่ปฏิบัติงานใช้ในการเก็บข้อมูลตาม SAR • เช่น แบบสำรวจ แบบสังเกต • แบบสอบถาม ฯลฯ

 27. การจัดแฟ้มเอกสาร

 28. การจัดแฟ้มเอกสาร • กรอบการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ กศน.

 29. สรุปการจัดเอกสาร • ศึกษา มาตรฐานกศน. (9/28) • จัดเอกสารตามการปฏิบัติงาน • เอกสารครบทุกเกณฑ์ • (ถ้าไม่มี/หาไม่พบ/จัดทำเพิ่ม)

 30. เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา

 31. เตรียมให้พร้อม ก่อน สมศ.มา • เอกสาร • สถานที่/ศรช. • เตรียมชุมชน • เครือข่าย • ผู้เรียน/ผู้รับบริการ

 32. เตรียมทำการบ้านก่อน สมศ.มา • วิเคราะห์ 5 มาตรฐานของ สมศ.

 33. เตรียมทำการบ้านก่อน สมศ.มา เอกสาร สถานที่/ศรช. เตรียมชุมชน เครือข่าย ผู้เรียน/ผู้รับบริการ