1 / 25

Källa: KI

Källa: KI. Etablering av en ny ekonomiskpolitisk regim är en viktig förklaring till den svenska utvecklingen!. Balanserad lönebildning och låg inflation Stabila statsfinanser Reformering av skattesystemet Självständig riksbank Reformerat pensionssystem Avreglering av monopolmarknader M.M.

Télécharger la présentation

Källa: KI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Källa: KI

 2. Etablering av en ny ekonomiskpolitisk regim är en viktig förklaring till den svenska utvecklingen! • Balanserad lönebildning och låg inflation • Stabila statsfinanser • Reformering av skattesystemet • Självständig riksbank • Reformerat pensionssystem • Avreglering av monopolmarknader • M.M

 3. Förändring av antal sysselsatta och nominell lönesumma per sysselsatt år 1996–2006

 4. Tillväxtpolitiska utmaningar på längre sikt: • Globalisering - Växande marknader och nya möjligheter - Ökande konkurrens och snabbare strukturomvandling • Demografiska utvecklingen - Behov av att utveckla effektivare välfärdslösningar - Hur klara effektivitet/kvalité med en acceptabel geografisk tillgänglighet? • Globala miljöhot - Behov av alternativa transporttekniska lösningar - Hur kombinera en gles bebyggelsestruktur med en ökad användning av kollektiva transporter?

 5. Förändring av antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år) år 1996-2006

 6. Befolkningsutveckling per FA 1970-2007

 7. Befolkningsförändring år 1996 – 2006 per FA- region

 8. Andel sysselsatta män och kvinnor (20-64 år) år 1996 och 2005.

 9. Andel kvinnor respektive män med minst treårig eftergymnasial utbildning efter ålder år 2000 och 2006

 10. Andel av arbetskraften (20-64 år) med en minst treårig eftergymnasial utbildning

 11. Andel av befolkningen med en minsteftergymnasial pedagogisk utbildning per FA- region år 2006.

 12. Andel av befolkningen med en minsteftergymnasial teknisk & natvet. utbildning per FA- region år 2006.

 13. Överrepresenterade yrken inom olika regiontyper Storstadsregioner Mindre- och små regioner Fysiker och kemister (81%) Skogsbrukare (44 %) Dataspecialister (71 %) Processoperatörer i stål- Civilingenjörer (66 %) och metallverk (38 %) Företagsekonomer (68 %) Maskinförare (30 %) Resevärdar (76 %) Djuruppfödare och djur- Samhälls- och språkvetare (73 %) skötare (25 %) Jurister (71 %) Totalt (49%) Totalt (14 %)

 14. Slutsatser: • Räcker inte med fler högutbildade – måste också svara mot arbetsmarknadens efterfrågan • Vilken kompetens som efterfrågas varierar mellan olika regioner • Betydelsen av lokala/regionala utbildningsanordnare varierar beroende på utbildningsområde, mm

 15. Större funktionella regioner ökar förutsättningarna för kunskapsdriven tillväxt! • Ett mer kunskapsbaserat näringsliv kräver den ökad yrkesmässig specialisering och en mer heterogent sammansatt arbetskraft. • En ökad yrkesmässig specialisering gör det svårare att matcha arbetskraftsutbud med arbetskraftsefterfrågan. • En bättre anpassning av det regionala utbildningssystemets utbud till efterfrågan minskar matchningsproblemen, men är svårt. • I en betydande utsträckning avgör den lokala arbetsmarknadens storlek i vilken utsträckning som en yrkesmässig specialisering är möjlig.

 16. Befolkningstäthet i Europa

 17. Källa: G Oscarsson/Boverket: Sverige 2009

 18. Sysselsättningsutveckling år 1993 till 2005 per FA- region.

 19. Lönesumma per sysselsatt år 2004.

 20. Statsbudgetens inkomster och utgifter netto per regionfamilj år 1991/92 och 2004.

 21. Några slutsatser • Regionförstoring viktigt för att möta de globala och demografiska utmaningarna • Investeringar i och underhåll av kommunikationsstruktur har varit eftersatta under lång tid • Brist på resurser och långa planeringstider både ett miljö och tillväxt problem • Behov av fortsatt utveckling av beslutsunderlag och tvärsektoriellt samarbete

 22. Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNPGenomsnitt för åren 1980-2006

 23. Underhållsinvesteringar som andel av BNPGenomsnitt för perioden 1994-2006.

More Related