Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Công Việc Quanh Nhà Ta Cần Làm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Công Việc Quanh Nhà Ta Cần Làm

Công Việc Quanh Nhà Ta Cần Làm

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Công Việc Quanh Nhà Ta Cần Làm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Công Việc Quanh Nhà Ta Cần Làm

 2. Em giúp mẹ giặt đồ

 3. Mẹ xếp quần áo

 4. Bà đang ủi áo

 5. Anh em đang cắt cỏ

 6. Bà em đang tưới cỏ

 7. Ông em gieo hạt trồng cây

 8. Ông em đổ rác

 9. Anh em đang quét lá cây

 10. Ông em đang rửa chén

 11. Ông em đang quét nhà

 12. Ba em đang hút bụi

 13. Mẹ em đang lau nhà

 14. Anh em đang quét bụi

 15. Ba em dắt chó thả bộ

 16. Ông em cho chó ăn

 17. Ông em đang tắm chó