Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jh ,e-ih- vof/k;k lgk;d lapkyd d`f"k lapkyuky; d`f"k] N-x- jk;iqj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jh ,e-ih- vof/k;k lgk;d lapkyd d`f"k lapkyuky; d`f"k] N-x- jk;iqj

Jh ,e-ih- vof/k;k lgk;d lapkyd d`f"k lapkyuky; d`f"k] N-x- jk;iqj

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jh ,e-ih- vof/k;k lgk;d lapkyd d`f"k lapkyuky; d`f"k] N-x- jk;iqj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WELCOME Jh ,e-ih- vof/k;k lgk;d lapkyd d`f"k lapkyuky; d`f"k] N-x- jk;iqj

 2. 'kkdEHkjh ;kstuk ds fo'ks"k fcUnq

 3. iai gsrq vuqnku

 4. dwi fuekZ.k gsrq vuqnku

 5. dsUnz {ks=h; iksLV gkosZLV VsDukykWth ,aM eSustesaV ;kstuk

 6. eSdzksaeSustesaV odZ Iyku] jk"Vªh; d`f"k fodkl ;kstuk ,oa iksLV gkosZLV VsDuksykWth ,aM eSustesaV ;kstuk varxZr ;kaf=dhdj.k izksRlkgu ;kstuk esa vuqnku ij forj.k laca/kh ;aa=okj fooj.k

 7. dze”k%

 8. dze”k%

 9. dze”k%

 10. d`f’k ;a= lsok dsUnz LFkkiuk ;kstuk ds fo”ks"k fcUnq

 11. jkT; esa LFkkfir fd;s tkus okys d`f"k ;a= lsok dsUnz gsrq izLrkfor ;a=ksa dh lwph ¼lkekU; {ks=½ la[;k ux esa] jkf”k yk[k esa

 12. dze”k%

 13. jkT; esa LFkkfir fd;s tkus okys d`f"k ;a= lsok dsUnz gsrq izLrkfor ;a=ksa dh lwph ¼mi;kstuk {ks=½ la[;k ux esa] jkf”k yk[k esa

 14. dze”k%

 15. Thanks