1 / 6

Overwegingen

Overwegingen. Verzoek ouders: initiatief houden Demografische ontwikkelingen: kansen Schaalgrootte: onderwijsniveau Bijdrage: woon- en leefklimaat. Besluit: samenwerkingsschool. Bevoegd gezag: PCBO Motivering: getalscriterium Voorwaarden Radius Opdracht PCBO.

ave
Télécharger la présentation

Overwegingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Overwegingen • Verzoek ouders: initiatief houden • Demografische ontwikkelingen: kansen • Schaalgrootte: onderwijsniveau • Bijdrage: woon- en leefklimaat

  2. Besluit: samenwerkingsschool • Bevoegd gezag: PCBO • Motivering: getalscriterium • Voorwaarden Radius • Opdracht PCBO

  3. Pluriformiteit en toegankelijkheid Opdracht aan stuurgroep: open en toegankelijke school voor alle vormen van levensbeschouwing met personeel dat samenwerkingsidentiteit uitdraagt en borgt in onderwijsprogramma en omgang met leerlingen en hun ouders

  4. Voorwaarden • Ledenvergadering PCBO: goedkeuring • Gemeenteraad Franekeradeel: opheffing openbaar onderwijs Achlum • Ouders/achterbannen: bereidheid tot • Medezeggenschapsraden: instemming en advies • Ministerie van Onderwijs: fusie-effectrapportage

  5. Werkgroep • Ouders en personeel: ‘dichtbij de mensen • Concretisering van onderwijsprogramma • Vormgeving van identiteit • Inrichting van de school • Adviezen aan stuurgroep > Besluiten op basis van adviezen > Ter instemming naar beide besturen

  6. Procedure • 1e fase: onderzoek > Intentieovereenkomst • 2e fase: besluitvorming > apr – sept > Beslisdocument • 3e fase: uitwerking > okt – mrt > Onderwijs: vorm en inhoud • 1 april 2014 : communicatie naar ouders • 1 augustus 2014 : start en uitvoering

More Related