Kyseliny - PowerPoint PPT Presentation

kyseliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kyseliny PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Kyseliny
400 Views
avel
Download Presentation

Kyseliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kyseliny Anorganické bezkyslíkaté, kyslíkaté

 2. Vlastnosti kyselin • jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ • kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+

 3. pH • je to hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů – oxoniových kationtů v roztoku • pro kyseliny platí, že pH < 7 • k určování pH slouží indikátory – látky, které mění barvu podle kyselosti prostředí

 4. Otázky • Proč nepoužíváme k důkazu chemických látek v laboratoři chuti? • Některé kyseliny známe z přírody, např. kyselinu mravenčí, některé z domácnosti, např. kyselinu octovou, a z drogerie známe kyselinu solnou (chlorovodíkovou). Znáte ještě nějaké kyseliny? • Zdůvodněte, proč pojem kation vodíku a proton mají stejný význam. • Obsahuje pevná kyselina citrónová vodíkové kationty? Odpověď zdůvodni. • Může být nějaký prvek kyselinou? • Na lécích se většinou setkáváme s latinskými názvy chemických látek. Co asi znamená slovo acidum?

 5. BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY • molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku • halogenvodíkové kyseliny – HF, HCl, HBr, HI • kys. sulfanová (sirovodíková) – H2S • kys. kyanovodíková HCN

 6. Kyselina chlorovodíková - HCl • ox. č. H = +I, ox. č. chloru = -I • * rozpuštěním chlorovodíku v H2O • ! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina, je těkavá a dráždí dýchací cesty, leptá pokožku ! • je obsažena v žaludeční šťávě ( 0,3%) Použití: • k čištění klozetových mís, k čištění kovů, při pájení • k výrobě léčiv, barviv a plastů

 7. Kyselina fluorovodíková - HF • vzniká stejně jako HCl • silně leptá sklo, proto se uchovává v plastových nádobách • Využití – leptání skla

 8. Další bezkyslíkaté kyseliny Sirovodíková – sulfanová H2S • * rozpuštěním sirovodíku v H2O Kyanovodíková - HCN • * rozpuštěním kyanovodíku v H2O • prudce jedovatá • její sloučenina KCN - cyankáli

 9. KYSLÍKATÉ KYSELINY • V molekule obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík • Vznikají reakcí kyselinotvorného oxidu s vodou • SO3 + H2O H2SO4 • N2O5 + H2O H2N2O6 =HNO3

 10. Kyselina sírová • koncentrovaná je hustá olejnatá kapalina • má silné leptavé účinky • z organických látek odebírá vodu a způsobuje jejich zuhelnatění • využití • výroba barviv, léčiv, hnojiv, výbušnin • náplň olověných akumulátorů

 11. Kyselina dusičná • čirá bezbarvá tekutina • rozkládá se na světle, vzniká směs oxidů dusíku (jedovaté) • má silné leptavé účinky • reaguje s většinou kovů (mimo Pt a Au)

 12. Ředění kyselin • Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla • Platí pravidlo KDV – Kyselinu lijeme Do Vody (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi)

 13. Další kyslíkaté kyseliny • Kyselina uhličitá H2CO3 • * rozpouštěním CO2 a H2O • snadno se rozkládá • součást perlivých nápojů • Kyselina siřičitá H2SO3 • * rozpouštěním SO2 a H2O • SO2 *spalováním fosilních paliv, ve vzduchu reaguje s vodou a vytváří kyselé deště

 14. Další kyslíkaté kyseliny • kyselina chlorná HClO • * rozpouštěním Cl v H2O • snadno likviduje bakterie, ale sama se rychle rozpadá • má bělící účinky • využití – součást dezinfekčních prostředků (SAVO, …)

 15. Další kyslíkaté kyseliny • Kyselina fosforečná H3PO4 • součást Coca-Coly (E338) • výroba hnojiva – superfosfát • výroba pracích prášků (obsahují fosforečnany na změkčení vody a zlepšení účinku) • Nebezpečí • P nahrazuje Ca v kostech • kyselina způsobuje zvýšenou kazivost zubů • fosforečnany jsou výživou pro řasy a sinice ve vodních nádržích

 16. Lučavka královská • směs koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3 • rozpouští velmi odolné kovové prvky, jako je zlato, stříbro, platina, tantal, palladium, iridium, rhodium

 17. Disociace kyselin • Popisuje průběh děje, kdy kyselina ve vodném roztoku odštěpuje vodíkový iont H+ • HCl + H2O H3O+ + Cl- • HNO3 + H2O H3O+ + NO3- • 1. st. H2SO4 + H2O H3O+ + HSO4- • 2. st. HSO4- + H2O H3O+ + SO42-

 18. Zdroje • http://www.mujweb.cz/www/cmelda/smrky/obr_02.gif • http://cs.wikipedia.org