Download
k iok le k t i ch i t chhit chiu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē chhit chiuⁿ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē chhit chiuⁿ

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē chhit chiuⁿ

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kū-iok Le̍k-tāi-chì (I) Tē chhit chiuⁿ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 Kū-iokLe̍k-tāi-chì (I) Tē chhit chiuⁿ 舊約 《歷代志上》 第七章 I Chronicles

 2. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 1 chat 第一節 Í-sat-ka ê kiáⁿ, Tô-la̍h, Phó͘-oá, Ngá-su̍t, Sin-lûn, kiōng sì-lâng.Í-sat-ka ê kiáⁿ:Tô-la̍h、Phó͘-oá、 Ngá-su̍t、Sin-lûn,共四人。

 3. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 2 chat 第二節 Tô-la̍h ê kiáⁿ sī O͘-se, Lī-hoat-ngá, Iâ-le̍k, Ngá-mái, Ek-tek-sàu, Sī-bó͘-lī, lóng sī in lāu-pē Tô-la̍h ê cho̍k-tiúⁿ, tī in ê sè-tāi choè toā khùi-la̍t ê ióng-sū; tng Tāi-pi̍t ê sî in ê lâng-gia̍h kiōng ū nn̄g-bān nn̄g-chheng la̍k-pah lâng.Tô-la̍h ê kiáⁿ是O͘-se、Lī-hoat-ngá、Iâ-le̍k、Ngá-mái、 Ek-tek-sàu、Sī-bó͘-lī,lóng是in老父Tô- la̍h ê族長, tī in ê世代做大氣力ê勇士;當大衛ê時, in ê人額共有兩萬兩千六百人。

 4. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 3 chat 第三節 O͘-se ê kiáⁿ; I-su-la̍h-hi; I-su-la̍h-hi ê kiáⁿ; Bí-ka-le̍k, Gô-pa-tí-a, Iok-jíⁿ, I-sī-ngá, kiōng gō͘-lâng; lóng sī chhut-miâ lâng.O͘-se ê kiáⁿ;I-su-la̍h-hi; I-su-la̍h-hi ê kiáⁿ:Bí-ka-le̍k、Gô-pa-tí-a、 約珥、I-sī-ngá,共五人; lóng是出名人。

 5. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 4 chat 第四節 In só͘ chhoā ê, tī in ê sè-hē, chiàu in lia̍t-chó͘ ê ke, ū kun-peng thang kau-chiàn-ê, kiōng saⁿ-bān la̍k-chheng lâng; in-ūi in ê bó͘ kap kiáⁿ chin-choē.In所chhoā ê,tī in ê世系,照in 列祖ê家,有軍兵thang交戰ê, 共三萬六千人; 因為in ê bó͘ kap kiáⁿ真choē。

 6. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 5 chat 第五節 In ê hiaⁿ-tī, tī Í-sat-ka hiah ê ke, lóng sī toā ióng-sū, chiàu in ê sè-hē sǹg i, kiōng poeh-bān chhit-chheng lâng.In ê兄弟,tī Í-sat-ka hiah-ê家, lóng是大勇士,照in ê世系算伊, 共八萬七千人。

 7. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 6 chat 第六節 Piān-ngá-bín ê kiáⁿ; Pí-la̍h, Pí-kiat, Iâ-tia̍p, kiōng saⁿ-lâng.便雅憫ê kiáⁿ:Pí-la̍h、 Pí-kiat、Iâ-tia̍p,共三人。

 8. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 7 chat 第七節 Pí-la̍h ê kiáⁿ; Í-su-pún, O͘-se, O͘-siat, Iâ-lī-mô͘, Í-lī, kiōng gō͘-lâng; sī lāu-pē ê cho̍k-tiúⁿ, koh sī toā ióng-sū; chiàu in ê sè-hē sǹg i, kiōng nn̄g-bān nn̄g-chheng saⁿ-cha̍p-sì lâng.Pí-la̍h ê kiáⁿ:Í-su-pún、O͘-se、O͘-siat、Iâ-lī-mô͘、 Í-lī,共五人;是老父ê族長, koh是大勇士;照in ê世系算伊, 共兩萬兩千三十四人。

 9. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 8 chat 第八節 Pí-kiat ê kiáⁿ; Se/Sè-bí-la̍h, Iok-a-si, Í-lī-í-siā, Í-lī-iok-nái, Àm-lī, Iâ-lī-mô͘, A-pí-ngá, A-ná-tu̍t, A-la̍h-bia̍t. Che lóng sī Pí-kiat ê kiáⁿ.Pí-kiat ê kiáⁿ:Se/Sè-bí-la̍h、Iok-a-si、Í-lī-í-siā、 Í-lī-iok-nái、Àm-lī、Iâ-lī-mô͘、A-pí- ngá、 A-ná-tu̍t、A-la̍h-bia̍t。 這lóng是Pí-kiat ê kiáⁿ。

 10. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 9 chat 第九節 Iā sī in lāu-pē ê cho̍k-tiúⁿ, koh sī toā khùi-la̍t ê ióng-sū; chiàu in ê cho̍k-phó͘, in ê sè-hē lâi sǹg i, ū nn̄g-bān liân nn̄g-pah lâng.也是in老父ê族長, koh是大氣力ê勇士; 照in ê族譜,in ê世系來算伊, 有兩萬連兩百人。

 11. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 10 chat 第十節 Iâ-tia̍p ê kiáⁿ; Pí-le̍k-hán, Pí-le̍k-hán ê kiáⁿ sī Iâ-o͘-si, Piān-ngá-bín, Í-hut, Ki-ná-ná, Sè-thán, Tha-si, A-si/hi-sa-hap.Iâ-tia̍p ê kiáⁿ;Pí-le̍k-hán, Pí-le̍k-hán ê kiáⁿ是Iâ-o͘-si、便雅憫、 Í-hut,Ki-ná-ná、Sè-thán、 Tha-si、A-si/hi-sa-hap。

 12. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 11 chat 第十一節 Che lóng sī Iâ-tia̍p ê kiáⁿ, chiàu in lāu-pē ê cho̍k-tiúⁿ, choè toā khùi-la̍t ê ióng-sū; in ê siàu-gia̍h sī chi̍t-bān chhit-chheng nn̄g-pah lâng; lóng oē chiūⁿ-tīn kau-chiàn.這lóng是Iâ-tia̍p ê kiáⁿ,照in 老父ê族長,做大氣力ê勇士; in ê數額是一萬七千 兩百人;lóng能上陣交戰。

 13. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 12 chat 第十二節 Iáu ū Í-jíⁿ ê kiáⁿ, Su-phín, Hō͘-phín, kap A-hek ê kiáⁿ, Hō͘-sin.iáu有Í-jíⁿ ê kiáⁿ, Su-phín、Hō͘-phín, kap A-hek ê kiáⁿ,Hō͘-sin。

 14. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 13 chat 第十三節 Ná-hut-tha-lī ê kiáⁿ; Ngá-siat, Ko͘-nî, Iâ-sek, Sa-liông; che sī Phek-la̍h ê kiáⁿ-sun.Ná-hut-tha-lī ê kiáⁿ:Ngá-siat、 Ko͘-nî、Iâ-sek、Sa-liông; 這是Phek-la̍h ê kiáⁿ孫。

 15. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 14 chat 第十四節 Má-ná-se ê kiáⁿ; A-su-lia̍t, sī i ê bó͘ só͘ siⁿ ê; i ê soè-î A-lân lâng siⁿ Ki-lia̍t ê lāu-pē Má-kiat.Má-ná-se ê kiáⁿ;A-su-lia̍t, 是伊ê bó͘所生ê; 伊ê細姨A-lân人生 Ki-lia̍t ê老父Má-kiat。

 16. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 15 chat 第十五節 Má-kiat só͘ chhoā ê bó͘ sī Hō͘-phín Su-phín ê sió-bē, miâ Má-ka. Má-ná-se ê tē-jī kiáⁿ, miâ Se-lô-hui-hap; Se-lô-hui-hap ū kúi-nā ê cha-bó͘-kiáⁿ.Má-kiat所娶ê bó͘是 Hō͘-phín Su-phín ê小妹,名Má-ka。 Má-ná-se ê第二kiáⁿ,名Se-lô-hui-hap; Se-lô-hui-hap有kúi-nā ê cha-bó͘-kiáⁿ。

 17. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 16 chat 第十六節 Má-kiat ê bó͘ Má-ka siⁿ chi̍t ê kiáⁿ, hō miâ Pí-lī-si; i ê sió-tī miâ Sī-lī-si; i ê kiáⁿ sī O͘-lân kap Lī-kim.Má-kiat ê bó͘ Má-ka生一個kiáⁿ, 號名Pí-lī-si;伊ê小弟名Sī-lī-si; 伊ê kiáⁿ是O͘-lân kap Lī-kim。

 18. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 17 chat 第十七節 O͘-lân ê kiáⁿ sī Pí-tàn; chiah-ê lóng sī Ki-lia̍t ê kiáⁿ-sun. Ki-lia̍t sī Má-kiat ê kiáⁿ, Má-kiat sī Má-ná-se ê kiáⁿ.O͘-lân ê kiáⁿ是Pí-tàn; chiah-ê lóng是Ki-lia̍t ê kiáⁿ孫。 Ki-lia̍t是Má-kiat ê kiáⁿ, Má-kiat是Má-ná-se ê kiáⁿ。

 19. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 18 chat 第十八節 Ki-lia̍t ê chí-bē, Hap-mô͘-lī-kiat, siⁿ I-si-hô, A-pí-í-siā, Má-la̍h.Ki-lia̍t ê姊妹,Hap-mô͘-lī-kiat, 生I-si-hô、A-pí-í-siā、Má-la̍h。

 20. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 19 chat 第十九節 Sī-bí-tāi ê kiáⁿ sī A-hiān, Sī-kiàm, Lī-khek-hi, A-nî-an.Sī-bí-tāi ê kiáⁿ是A-hiān、 示劍、Lī-khek-hi、A-nî-an。

 21. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 20 chat 第二十節 Í-hoat-liân ê kiáⁿ sī Su-thê-la̍h; Su-thê-la̍h ê kiáⁿ sī Pí-lia̍t, Pí-lia̍t ê kiáⁿ sī Tha-hap, Tha-hap ê kiáⁿ sī Í-la̍h-tāi, Í-la̍h-tāi ê kiáⁿ sī Tha-hap;Í-hoat-liân ê kiáⁿ是Su-thê-la̍h; Su-thê-la̍h ê kiáⁿ是Pí-lia̍t, Pí-lia̍t ê kiáⁿ是Tha-hap, Tha-hap ê kiáⁿ是Í-la̍h-tāi, Í-la̍h-tāi ê kiáⁿ是Tha-hap;

 22. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 21 chat 第二十一節 Tha-hap ê kiáⁿ sī Sat-poa̍t, Sat-poa̍t ê kiáⁿ sī Su-thê-la̍h; Í-hoat-liân koh siⁿ Í-siā, Í-lia̍t, in hō͘ pún-toē ê Ka-te̍k lâng thâi-sí, in-ūi in lo̍h-khì beh chhiúⁿ in ê cheng-siⁿ.Tha-hap ê kiáⁿ是Sat-poa̍t, Sat-poa̍t ê kiáⁿ是Su-thê-la̍h; Í-hoat-liân koh生Í-siā、Í-lia̍t, in hō͘本地ê Ka-te̍k人thâi死, 因為in落去beh搶in ê cheng-siⁿ。

 23. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 22 chat 第二十二節 In lāu-pē Í-hoat-liân ūi in pi-ai choē-choē ji̍t, i ê hiaⁿ-tī lóng lâi an-ùi i.In老父Í-hoat-liân 為in悲哀choē-choē日, 伊ê兄弟lóng來安慰伊。

 24. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 23 chat 第二十三節 Í-hoat-liân kap i ê bó͘ tâng-pâng, i ê bó͘ chiū hoâi-īn siⁿ-kiáⁿ; lāu-pē kā i hō miâ kiò Pí-lī-a, in-ūi i ê ke tú-tio̍h kan-khó͘.Í-hoat-liân kap伊ê bó͘同房, 伊ê bó͘就懷孕生kiáⁿ; 老父kā伊號名叫Pí-lī-a, 因為伊ê家tú-tio̍h艱苦。

 25. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 24 chat 第二十四節 I ê cha-bó͘-kiáⁿ miâ-kiò Sià-i-la̍h, chiū-sī khí téng-ē ê Pek-hô-lûn Kap O͘-soān-sià-í-la̍h ê.伊ê cha-bó͘-kiáⁿ名叫Sià-i-la̍h, 就是起頂下ê Pek-hô-lûn Kap O͘-soān-sià-í-la̍h ê。

 26. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 25 chat 第二十五節 I ê kiáⁿ sī Lī-hoat, kap Lī-sek. Lī-sek ê kiáⁿ sī Tha-la̍h, Tha-la̍h ê kiáⁿ sī Tha-hán.伊ê kiáⁿ是Lī-hoat,kap Lī-sit。 Lī-sit ê kiáⁿ是Tha-la̍h, Tha-la̍h ê kiáⁿ是Tha-hán。

 27. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 26 chat 第二十六節 Tha-hán ê kiáⁿ sī La̍h-tàn, La̍h-tàn ê kiáⁿ sī A-bí-hut, A-bí-hut ê kiáⁿ sī Í-lī-sa-má;Tha-hán ê kiáⁿ是La̍h-tàn, La̍h-tàn ê kiáⁿ是A-bí-hut, A-bí-hut ê kiáⁿ是Í-lī-sa-má;

 28. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 27 chat 第二十七節 Í-lī-sa-má ê kiáⁿ sī Lùn, Lùn ê kiáⁿ sī Iok-su-a.Í-lī-sa-má ê kiáⁿ是Lùn, Lùn ê kiáⁿ是約書亞。

 29. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 28 chat 第二十八節 In ê gia̍p kap khiā-khí ê só͘-chāi sī Pek-te̍k-lī, kap i ê hiuⁿ-siā, tang--sì Ná-lân, sai--sì Ki-sek kap i ê hiuⁿ-siā, koh ū Sī-kiàm kap i ê hiuⁿ-siā, Ka-sat kap i ê hiuⁿ-siā.In ê業kap khiā起ê所在是Pek-te̍k-lī, kap伊ê鄉社,東勢Ná-lân, 西勢Ki-sek kap伊ê鄉社,koh有示劍 kap伊ê鄉社,Ka-sat kap伊ê鄉社。

 30. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 29 chat 第二十九節 Koh ū oá-kūn Má-ná-se lâng ê kéng-kài, Pek-siān kap i ê hiuⁿ-siā, Tha-la̍p kap i ê hiuⁿ-siā, Bí-kiat-to kap i ê hiuⁿ-siā, To-jíⁿ kap i ê hiuⁿ-siā; Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ Iok-sek ê kiáⁿ-sun khiā-khí chiah ê só͘-chāi.Koh有oá近Má-ná-se人ê境界, Pek-siān kap伊ê鄉社,Tha-la̍p kap伊ê鄉社, Bí-kiat-to kap伊ê鄉社,To-jíⁿ kap伊ê鄉社; 以色列ê kiáⁿ約瑟ê kiáⁿ孫 khiā起chiah-ê所在。

 31. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 30 chat 第三十節 A-siat ê kiáⁿ sī Im-ná, E̍k-si-oá, E̍k-si-úi, Pí-lī-a, koh ū in ê chí-bē Se-la̍h.A-siat ê kiáⁿ是Im-ná、 E̍k-si-oá、E̍k-si-úi、Pí-lī-a, koh有in ê姊妹Se-la̍h。

 32. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 31 chat 第三十一節 Pí-lī-a ê kiáⁿ sī Hi-piat, Má-kiat, Má-kiat sī Pí-sat-ui ê lāu-pē.Pí-lī-a ê kiáⁿ是Hi-piat、Má-kiat, Má-kiat是Pí-sat-ui ê老父。

 33. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 32 chat 第三十二節 Hi-piat siⁿ Ngá-hut-le̍k, Sok-be̍k, Hô-thán, kap in ê chí-bē Su-ngá.Hi-piat生Ngá-hut-le̍k、 Sok-be̍k、Hô-thán, kap in ê姊妹Su-ngá。

 34. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 33 chat 第三十三節 Ngá-hut-le̍k ê kiáⁿ sī Pa-sat, Pin-hap, A-si-hoat; chiah-ê lóng sī Ngá-hut-le̍k ê kiáⁿ.Ngá-hut-le̍k ê kiáⁿ是Pa-sat、 Pin-hap、A-si-hoat; chiah-ê lóng是Ngá-hut-le̍k ê kiáⁿ。

 35. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 34 chat 第三十四節 Sok-be̍k ê kiáⁿ sī A-hi, Lô-ka, Iâ-hō͘-pa, A-lân.Sok-be̍k ê kiáⁿ是A-hi、 Lô-ka、Iâ-hō͘-pa、A-lân。

 36. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 35 chat 第三十五節 Sok-be̍k ê hiaⁿ-tī Hi-liân ê kiáⁿ sī Só-hoat, Im-ná, Sī-lī-su, A-boat.Sok-be̍k ê兄弟Hí-nî ê kiáⁿ是 Só-hoat、Im-ná、Sī-lī-su、A-boat。

 37. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 36 chat 第三十六節 Só-hoat ê kiáⁿ sī Su-a, Hap-nî-hut, Su-a-le̍k, Pí-lī, Im-la̍h;Só-hoat ê kiáⁿ是Su-a、Hap-nî-hut、 Su-a-le̍k、Pí-lī、Im-la̍h;

 38. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 37 chat 第三十七節 Pí-sek, Hô-tek, San-má, Si-sa, Ek-lân, Pí-la̍h.Pí-sek、Hô-tek、San-má、 Si-sa、Ek-lân、Pí-la̍h。

 39. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 38 chat 第三十八節 Ek-thiap ê kiáⁿ sī Iâ-hu-nî, Pí-su-pa, A-la̍h.Ek-thiap ê kiáⁿ是Iâ-hu-nî、 Pí-su-pa、A-la̍h。

 40. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 39 chat 第三十九節 O͘-la̍h ê kiáⁿ sī A-la̍h, Hàn-nî-gia̍p, Lī-siá.O͘-la̍h ê kiáⁿ是A-la̍h、 Hàn-nî-gia̍p、Lī-siá。

 41. Le̍k-tāi-chì (I) 《歷代志上》I ChroniclesTē chhit chiuⁿ 第七章Tē 40 chat 第四十節 Che lóng sī A-siat ê kiáⁿ-sun, lóng sī in lāu-pē hit-cho̍k ê thâu-lâng, sī te̍k-pia̍t toā khùi-la̍t ê ióng-sū, iā sī siú-léng-tiong ê chhut-tioh--ê. Chiàu in ê sè-hē lâi sǹg, oē chhut-tīn kau-chiàn--ê, in ê siàu-gia̍h sī nn̄g-bān la̍k-chheng lâng.這lóng是A-siat ê kiáⁿ孫,lóng是in老父 hit族ê頭人,是特別大氣力ê 勇士,也是首領中ê出tioh-ê。 照in ê世系來算,能出陣交戰ê, in ê數額是兩萬六千人。