1 / 16

Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Regeringens satsning på de mest sjuka äldre. Äldresamordning. Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014.

ayala
Télécharger la présentation

Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

 2. Äldresamordning • Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre • Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner • Resultatbaserade mål • Integrerad del av ordinarie verksamhet • Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

 3. Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

 4. Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

 5. Mål för äldresatsningen • Skapa samverkan och samordning • God hälsa, vård och omsorg • God och säker läkemedelsanvändning • God vård i livets slutskede • God vård vid demenssjukdom • Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter • Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

 6. Hur mäter man god vård och omsorg? • Går det att mäta kvalitet? • Har vi rätt verktyg/indikatorer? • Finns en stor efterfrågan på ett nationellt system för kvalitetsuppföljning

 7. Alternativet att inte mäta • Bättre att inte veta?

 8. Vad kan vi använda idag? • Brukarundersökning/patientenkät • Kvalitetsregister • Indikatorer i Öppna jämförelser • Strukturmått

 9. Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 • Grundläggande krav • Stöd till långsiktigt förbättringsarbete • Prestations-/resultatersättning • Patient- och brukarperspektiv • Öppna jämförelser för äldre

 10. Prestations/resultatersättning • God vård i livets slutskede • Preventivt arbetssätt • God vård vid demenssjukdom • God läkemedelsbehandling för äldre • Sammanhållen vård och omsorg

 11. God vård i livets slutskede • 50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret • 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad)

 12. Preventivt arbetssätt • 50 mkr där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert • 20 mkr till de kommuner där 90 procent eller fler av de äldre som bor i Säbo, erhållit riskbedömning med registrering i SA

 13. God vård vid demenssjukdom • 50 mkr till landsting i relation till antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i Svedem via primärvården • 20 mkr till kommuner där utförare infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom och registrerar i BPSD-registret

 14. God läkemedelsbehandling för äldre • Olämpliga läkemedel • Olämpliga läkemedelskombinationer • Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende • 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

 15. Sammanhållen vård och omsorg • Undvikbar slutenvård • Återinläggningar inom 30 dagar • 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

 16. Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre

More Related