Download
installasjon og idriftsettelse av luft luft varmepumpe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE

INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE

831 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AVLUFT/LUFT VARMEPUMPE 010612hl

 2. Husk føravreisetilkunde! • Har du fått med deg riktig modell avinnedel og utedel? • Alt av materiell og verktøy som trengs? • Hvordan er været / værvarslet? • Kanskje må man ha med telt/presenning? • Kanskje må jobben tas en annen dag?

 3. HMS VIS FORSIKTIGHETBruk alltid vernebriller, hansker, mm, der det jobbes med kuldemedium! Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe ved ca. -51,6C. Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm! Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm. • R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen. • Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid); Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom sigarettgloen).

 4. Rørhygiene Rørhygiene er ekstremt viktig for å få et anlegg til å yte perfekt ved alle temperaturer. Og gi et langt og problemfritt varmepumpeliv. Husk: Alltid tørre og rene rør. Unngå å ta kalde rør inn, åpne dem og ut igjen (la dem heller alltid ligge kaldt/tørt). Forsegl/blokker alltid rørkveilen etter å ha kuttet av ønsket rørlengde. Hold alltid røret ned når grader fjernes før flaring. Blås aldri inn i røret. Fukt/partikler/smuss kan blokkere strupeventilen/4-veis ventilen. Kompressoroljen er svært hygroskopisk (tiltrekker seg fukt). Kompressoroljen vil ved fukt nedbrytes (syre) og kunne gi kompressorhavari. Fukt/vanndråper som er frosset, får man ikke ut ved vakuumering. Systemtrykket øker når luft, nitrogen eller andre ikke kondenserbare gasser er i anlegget. Flushing med nitrogen fortrenger luften i rørene ( og evt. noe smuss). Bruk av tørrefilter vil hjelpe til å gjøre anlegget helt «tørt». Bruk telt/presenning eller utsett jobben om været er for galt. Husk at jo kaldere det er ute, jo mindre fuktighet vil luften kunne inneholde.

 5. Installasjonavinnedel og utedel • Nødvendigutstyr: • Rørsett, kanaler, drensvannslange, konsoll, • flenseverktøy, kantgrader, rørkutter, • momentnøkler, fastnøkler, unbrako (4 mm), • div. håndverktøy, vater, tape, manometer, nitrogen, vakuumpumpe, installasjonsmanual, mm. For detaljer, se installasjonsmanual/servicemanual

 6. Frigjørinstallasjonsplaten og monter den opp Frigjør installasjonsplaten Installasjonsplaten ferdig montert. Installasjonsplatenløsnes ved å trykke inn deksel påundersidenavinnedelen. Bruk 6-8 skruer, påse at den er i vater (pga. drensvannet).

 7. Veggjennomføringen Veggjennomføringen lages (husk med fall ut). Hulldiameter: 65mm. Se installasjonsmanualen for den aktuelle modellens hullplassering. Noen bakplater har piler som viser hvor hullet skal være og andre ikke. Om hullet ønskes på vestre side, flyttes også drensvannslangens feste til venstre side. TIPS: hvis strietapet skjær bort tapet der hvor hullet skal være for å unngå oppriving med hullsag. Påse at flensenevilkommeheltutogikkestoppeiveggen.

 8. Klargjør innedel for montering Løsne/åpnefrontdekselet. Fjernrekkeklemmedekselet. Se installasjonsmanualen for modellenhvordanfrontdekselløsnes/åpnes. Forsiktigsåfesteneikkeskades.

 9. Montasje innedel Kabelenfrautedelentres inn påbaksidenav innedelen. Ledningenefestesgodtirekklemmenog strekkavlasterenfestes. • Klemme 1-2: 230 V nettspenningKlemme 3: Pulserendestyresignal

 10. Montasjeinnedel Rør, kabel og kondensvannslange tapes sammen. Pass på at røreneikkeblirflatklemteellerskadetvedutbøying.Rørenemåbøyesvarsomtut!

 11. Montasjeinnedel Gjennomføringen tettes fra inn- og utsiden. Gjerne montasjeskum. Alt føres ut av hulletiveggen. Montérinnedelpåvegg/ installasjonsplate. Rør, drensvannslange ogkabelertapetsammen. Innedelenhengespåplass ogklemmes/låses fast tilinstallasjonsplaten. Tenkpåfuktsperreogmuligdemontering, vedevt. senerebehov.

 12. Montasjeinnedel Monter/lukkfrontdekselet. Filter settesinn, om den aktuelle modellenerberegnet for det. Kaldtrekkgjennomhulletvilkunnepåvirkeromluftsføleren (TA). Resultateterunøyaktigtemperaturregulering.

 13. Kutting av rør Kutt rørene som skal til innedelen. Husk at gassrøret (tykke) skal være lengst. Skjær bort nødvendig isolasjon.

 14. Flaring / flensing innedelen Skru av begge flaremutterene på innedelen. Innvendige grader i røret fjernes med en kantgrader. Lag ikke riper innvendig i røret hvor flaren blir.

 15. Flaring / flensing Tre på flaremutteren • Veldig viktig: • Rørene må være tørre og rene. • Hold alltid rørets åpning ned når grader fjernes. • Påse at det ikke ligger spon igjen i røret (bankes ut). • Blås aldri inn i røret! • Mutteren skal presse isolasjonen tilbake på røret.

 16. 1.0-1.5mm Håndtaketroterestildetikke tar mer, flarener da ferdig. Flaring / flensing Sett røret inn i flareverktøyet. Lås ”verktøyet” på sliden over røret. Utstikkenderørlengde: 1.0-1.5 mm. En perfekt flare er ekstremt viktig for et lekkasjefritt anlegg! Riktig størrelse, skade- og ripefri!

 17. Rørene tilkobles innedelen Trekktil med moment (husk mothold). Momentnøkkelmåholdesriktigvei! Skrutilflaremutterenemed håndkraft. Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm

 18. Montasjeavslutning innedel og kanaler Legg alt i kanal til utedelen. Alt tapes sammen etter trykktesting. Hullet tettes godt. Husk å skjøte drensvannslangen og sjekk at det er fall hele veien. Husk: Lekkasjesøk før Rør og kanal lukkes.

 19. Husk før montasje av utedel: • Varmekabel, er den ferdiglagtavfabrikken?Om ikke , mådetmonteres. Leggesved/under registeret for å unngåfrostsprengning. Med avslutningimidtenveddrenshullet. Brukgjernealuminiumstape. • Termostatenplasseres over rekkeklemme-tilkoblingen og ikkeutavutedelen.. • Benytt kjølespray for å sjekke at termostat legger inn varmekabel. NEI! JA! JA!

 20. Husk før montasje av utedel: • Utedelenvatres opp.Men høyre side børvære ca 1 cm høyere og evt.hellesvaktnoeutover. Detteredusererrisikoen for at vann/is leggerseg under kompressorenog registeret. • Avstand > 50 cm over bakkenivå (is etteravriming). • Snø: Hvorfokkerdetsegoghvorraserdetfrataket. • Hovedstrømforsyningentilføresutedelen.Innedelenstrømforsynesfrautedelen. Kabelenmellominne- ogutedel (3 + j) tilkoblesrespektiverekkeklemmer (inneogute). Jordmåkobles for berøringssikkerheten (lovpålagt). • Multianlegg med 2 (ellerflere) innedeler.Rørføringog kablingmåikkekryssbyttesmellominnedelene. Merkgjernerørogkabler.

 21. Montasje utedel Husk å fjerne beskyttelsesgitteret på baksiden av utedelen. Utedelfestestilkonsoll (treveggunngåsommulig). Brukvibrasjonsdempere.

 22. Montasje utedel Fjerndeksel over rørtilkoblinger. Fjerndekselover elektrisketilkoblinger.

 23. Flaring / flensing utedelen Skru av begge flaremutterne. Rørene kuttes i riktig lengde (min. 2m). Legg slakk på rørene. Rørene til utedelen flares ferdig. Husk mothold!

 24. Montasje av gassrør til utedelen Skrutilflaremutteren for gassrøret (tykke) med håndkraft. Trekktil med moment. Sjekk at momenteterriktiginnstilt.Husk å hold nøkkelriktigvei. Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Husk mothold!

 25. Flushing med nitrogen. Skru av mutterhettene, sjekk at gass-/væskekran er ordentlig lukket. Flush (blås) rørene og inndelen fri for luft, fukt og smuss (ca. 5 sek). Nitrogen ertørr og fortrengerluften i rørene og innedelen. Den tiltrekkerogsåsegfuktighet.

 26. Montasje av væskerør til utedelen Trekktil med moment. Sjekk at momenteterriktiginnstilt.Husk å hold nøkkelriktigvei. Skrutilflaremutterenfor væskerøret(tynne) med håndkraft. Husk mothold! Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren.

 27. Trykktestingavanlegget med nitrogen Reduksjonsventilen settes til 35 bar. Kran åpnes forsiktig, anlegget trykksettes (rør og innedel), prøvetrykket avleses og bekreft at det blir uforandret.

 28. Lekkasjesøk • Bruk egnet lekkasjespray som tåler minusgrader (zalovannkan evt. også benyttes). • Sjekke koblingene til innedelen og utedelen. • Steng/frakoble nitrogenflaske når ferdig. • Rørene fra innedelen tapes nå i sammen og kanalen lukkes. Sjekk også at veggjennomføringen er tett.

 29. Prinsippskisse vakuumering • Vakuumering utføres med : • Innedel montert (så rør og innedelvakuumeres). • Gass- og væskekran stengt. • Manometeret tilkoblet serviceventilen.

 30. Vakuumering utføres for å fjerne: • Fuktighet: Kompressoroljen (esterolje) er svært hygroskopisk. Oljen nedbrytes, blir sur og kompressoren vil kunne havarere. Vann kan fryse i strupeventilen. • Luft:Består av ikke-kondenserbare gasser som vil øke systemtrykket. • Partikler/smuss: Kobberspon, støv, sand kan blokkere strupeventilen med mer. • Påse at slangen åpner serviceventilen, så ikke bare slangen vakuumeres! Merk: Vannpartikler som er frosset i røret, vil ikke fjernes ved vakuumering. Så hold rørene tørre.

 31. Vakuumering • Viktig: • Vakuumer i minimum 1 time (så all fukt får tid til å ”koke” ut). • Skal under 500 micron, bør helt ned til 100-200 micron. • Oppnås ikke vakuumnivået sjekk: flarer, kraner, manometer, slanger, vakuumpumpeolje mm. • Husk når ferdig vakuumert (denne rekkefølge!): • Steng manometeret. • Stopp vakuumpumpe. • Slange til serviceventilen må ikke løsnes, luft vil da komme inn i systemet! • Frakoble kun vakuumpumpen og vakuum-metret! Til orientering: Vakuumpumpeoljen skal byttes etter 5-10 montasjer.

 32. TØRREFILTER Utdrag fra forhandlerbrev (23.11.11) om fuktproblemer Teknisk info Tips om kjølerørsmontering for luft/luft varmepumper og utfordringer knyttet til fuktighetVår supportavdeling har registrert en del tilfeller hvor Toshiba luft/luft varmepumper har regulert ujevnt eller ikke virket, spesielt ved lave utetemperaturer. Etter resetting av hovedstrøm og en ny oppstart virker anlegget godt en periode igjen.  Vi har erfart at disse problemene i stor grad er knyttet opp mot fukt i kjølesystem. Fukt kommer gjerne inn i rørstrekket som vanndamp i luft. Fukt /vann kan også komme inn i kjølesystem ved montering en regnværsdag eller som snø ved montering på kalde dager. Fukt kan fryse til is i PMV-ventilen eller i 4-veisventilen og vil helt eller delvis blokkere systemet. Fukt vil også kunne reagere med smøremiddel i kompressor (Polyol esterolje) og ved hydrolyse danne syrer som korroderer metaller og nedsetter smøreevnen til oljen. Bruk av tørrfilter mot eventuell fukt For å eliminere usikkerheten for at fukt som eventuelt kommer inn i systemet skaper driftsproblem, anbefaler ABK at man ved alle nyinstallasjoner av luft/luft varmepumper monterer inn tørrefilter. Vi anbefaler også at filteret benyttes i ethvert tilfelle hvor det gjøres ombygning eller arbeid som medfører punktering av kjølekretsen. Filteret skal helst monteres vertikalt på ¼"-røret (væske-røret). Filteret er sterkt hygroskopisk (trekker til seg vann), så ikke fjern hettene før umiddelbart før innsetting i rørstrekket.

 33. FEILSØKING OG DRIFT • «Alt» annet er gjort av feilsøking; utedel iser ned for mye eller utedel stopper/går altfor sakte eller o-ring (gasskran) er skadet? • Kanskje «alt» virker bra etter man har tatt strømmen en viss tid? • Kan det være fukt i anlegget? • Monter et tørrefilter på væskerøret (vertikalt). • Det vil trekke ut fukt fra anlegget og nøytraliserer oljen om den har blitt litt sur (syre). • Filteret skal bli stående resten av levetiden til VP(om ikke ytterligere behov). • ABK har dette på lager for flaring og lodding (varenr: 103707/103708).

 34. Mutterhetter Skruavmutterhette for væskekran (tyntrør). Skruavmutterhette for gasskran (tyktrør). Husk mothold!

 35. Åpnevæskekran og gasskran (faktorenesordenerlikegyldig) Varmkraneneforsiktigopptil 30-35°grader med en varmluftspistolellervarmekabel. Skrukraneneveldigsakteheltuttil de stopper. Ikkebrukmakt! Lukk så kranene en 1/2 turn (med urviseren).

 36. Kabeltil innedel Hovedstrømkabel Montasje utedel Hovedstrøm- og innedelskabelentilkobles. Dekselet over rekkeklemmermonteres. • 1-2-3-j tilkoblestilsvarendeklemmerpåinnedel.

 37. Sluttkontroll Testkjør anlegget i kjøledrift og varmedrift. • Ved førstegangs oppstart: • Sjekk at strømmen er satt på. • Om ikke anlegget starter i varmedrift, tvangskjør det i kjøledrift (trykk innedelensresetknapp i 10 sek). • Forventet driftstrykk (maks belastning): • Varmedrift 25-35 bar. • Kjøledrift 7-9 bar.

 38. Avslutning Start anlegget i kjøledrift for å senke driftstrykket. Skru hurtig av manometerslangen på serviceventilen. Skru til alle mutterenemed moment. (gass- / væskekran og serviceventil). Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm Bruk briller og hansker!

 39. Alltid MOMENT! RAS-25SAVP2-ND/SKVP2-ND

 40. Avslutning Sjekk for mulige lekkasjer med en ”sniffer”. Merk at ”sniffer” reagerer på bruk av lekkasjespray om det er benyttet. Fest dekselet over rørtilkoblingene.

 41. Ferdig • Fjernkontrollen monteres opp og forhåndsprogrammeres (”MY COMFORT/PRESET ”). • Aktiver oppstart etter strømbrudd (Resetknapp på innedel, 3 sek, kvitterings pip). • Gi kunden opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av anlegget (inne og ute). • Gi kunden brukermanualen. • Gi kunden tilbud på servicekontrakt. • Fyll ut garantiskjema.

 42. Servicesjekkliste