Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matem atika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matem atika

Matem atika

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matem atika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematika Велики квиз СТАРТ

 2. 1. За записивање природних бројева користимо знаке које називамо... А.) Цифре Б.) Десетице В.) Стотине Г.) Декадне јединице Решење

 3. Решење: А.) Цифре Следеће питање

 4. 2. Једна десетица хиљада је: А.) 1 хиљада Б.) 1 милион В.) 10 хиљада Г.) 1 милијарда Решење

 5. Решење: В.) 10 хиљада Следеће питање

 6. 3. Поређај следеће бројеве по величини, почев од најмањег: 6 000, 3 000, 9 000, 4 000 Решење

 7. Решење: 3 000, 4 000, 6 000, 9 000. Следеће питање

 8. 4. Који је највећи четвороцифрени број? А.)9900 Б.)9099 В.)9999 Г.)9909 Решење

 9. Решење: В.)9999 Следеће питање

 10. 6. Цифре којима су записани вишецифрени бројеви делимо у групе од по три цифре идући здесна (од јединице) налево. Те групе називамо класама. Шта има свака класа? Решење

 11. Решење: Јединице, десетице и стотине. Следеће питање

 12. 7. Како називамо бројевни систем у којем се за писање бројева користи десет цифара? А.) месне вредности цифре Б.) декадним бројевним системом В.) јединице Г.) природни бројеви Решење

 13. Решење: Б.) декадним бројевним системом Следеће питање

 14. 8. Са колико нула се пише једна милијарда? А.) 10 нула Б.) 8 нула В.) 11 нула Г.) 9 нула Решење

 15. Решење: Г.) 9 нула Следеће питање

 16. 9. Природне бројеве можемо представити на полуправој коју називамо: А.) Бројевна права Б.) Бројевна дуж В.) Бројевна полуправа Г.) Бројевна мера Решење

 17. Решење: В.) Бројевна полуправа Следеће питање

 18. 10. Један километар (1 km) колико има метара? А.) 100 m Б.) 1000 m В.) 10 m Г.) 10 000 m Решење

 19. Решење: Б.) 1000 m Следеће питање

 20. 11. Која је површина фигуре највећа? Решење

 21. Решење: Фигура В Следеће питање

 22. 12. Која је основна јединица за мерење површине? А.) центиметар квадратни (cm²) Б.) метар (m) В.) километар квадратни (km²) Г.) метар квадратни (m²) Решење

 23. Решење: Г.) метар квадратни (m²) Следеће питање

 24. 13. Искористи збир два броја да допуниш једнакост. 383+227=610 (383+ ____)+227=810 А.) 190 Б.) 200 В.) 220 Г.) 160 Решење

 25. Решење: Б.) 200 Следеће питање

 26. 14. Израчунај писмено. 10 001 001+9 009 000= Решење

 27. Решење: 19 010 001 Следеће питање

 28. 15. Шта је веће? А.) разлика бројева 98 076 543 и 72 654 387 или Б.) разлика бројева 66 554 433 и 43 775. Решење

 29. Решење: А.) 98 076 543-72 654 387=25 422 156 Б.) 66 554 433-43 775= 66 510 658 Већи је број под Б. Следеће питање

 30. 16. Ако сабирци замене места какав је збир? А.) Већи Б.) Мањи В.) Исти Решење

 31. Решење: В.) Исти Следеће питање

 32. 17. Ако умањеник није већи од умањиоца, да ли је операција одузимања изводљива? • Да • Не Решење

 33. Решење: Не Следеће питање

 34. 18. Ако се један од сабирака повећа за неки број а други умањи за тај исти број, шта се дешава са збиром? А.) Збир ће се умањити Б.) Збир ће се увећати В.) Збир се не мења Г.) Збир ће се променити Решење

 35. Решење: В.) Збир се не мења Следеће питање

 36. 19. Ако се умањеник и умањилац повећају за исти број шта се дешава са разликом? А.) Разлика се не мења Б.) Разлика се мења В.) Разлика ће се увећати Г.) Разлика ће се умањити Решење

 37. Решење: А.) Разлика се не мења Следеће питање

 38. 20. Како израчунавамо површину правоугаоника? Напиши! Решење

 39. Решење: P=a*b Следеће питање

 40. 21. Како израчунавамо површину квадрата? Напиши! Решење

 41. Решење: P=a*a или P=a² Следеће питање

 42. 22. Израчунај површину правоугаоника чије су суседне странице 9 cm и 7 cm. Решење

 43. Решење: P=a*b P= 9 cm*7 cm P= 63 cm² Следеће питање

 44. 22. Израчунај површину квадрата чије су странице 30 mm. Решење

 45. Решење: P=a*a P= 30 mm*30 mm P= 900 mm² Крај