1 / 18

1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver

1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver. Disposition: Dannelse og samfundsvidenskab Samfundsvidenskabens nødvendighed (?) Udfordringer til samfundsfag i gymnasiet – set ud fra en fagdidaktisk synsvinkel. 2 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver. Dannelsesperspektiver 1

azra
Télécharger la présentation

1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Disposition: • Dannelse og samfundsvidenskab • Samfundsvidenskabens nødvendighed (?) • Udfordringer til samfundsfag i gymnasiet – set ud fra en fagdidaktisk synsvinkel

 2. 2 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 1 • Den klassiske – individets dannelse Humboldt (1807): En elev er moden, når vedkommende har lært så meget af andre, at han/hun er i stand til at lære selv

 3. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 2 • Dannelse og kvalifikationer/ kompetencer – dannelse som standard (pensum) • Et weberiansk perspektiv: uddannelse som rationel herredømmeform

 4. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 3 • Det kritiske perspektiv – individets samfundsmæssige frigørelse • Samfundsvidenskabernes mellem magt og kritik

 5. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag og dannelsen: • Det samfundsborgerlige perspektiv – den sociologiske fantasi • Den (samfunds)videnskabelige dannelse i det senmoderne

 6. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabens nødvendighed? • Et kig tilbage – dannelsesperspektivet • Det samfundsøkonomiske afkast • 95%-målsætningen • Samfundsfag som studieforberedende fag

 7. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskab som (generelt) studieforberedende fag: • Den samfundsvidenskabelige tænkemåde • Sekventiel tænkning • Lineær tænkning • Systematisk tænkning • Samfundsvidenskabelige metoder

 8. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Udfordringer til samfundsfag i gymnasiet - set fra en fagdidaktisk synsvinkel Det didaktiske spørgsmål: Hvem skal lære hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Det politisk-administrative niveau Det faglige miljø Undervisningspraksis

 9. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag i studieretningsgymnasiet • Studieretninger med samfundsfag på A-niveau (engelsk A og matematik A/B) • Studieretninger med samfundsfag på B-niveau • Det 1-årige A-niveau – et problem? • Er samfundsfagslærerne klædt godt nok på?

 10. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag og AT • Samfundsrelevant • Samfundsfagligt • Samfundsvidenskabeligt

 11. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Almen studieforberedelse fag fag fag fag fag fag Videnskabsteori og metode naturvidenskab humaniora Samf.videnskab Kernestof og supplerende stof

 12. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Videnskabsteori: Undersøger forudsætninger for videnskabelig viden og videnskabelig aktivitet Jens Martin Knudsen • ”…at videnskab handler om at søge sandheden, og altid om at være skeptisk over for dem, der siger, at de har fundet den.”

 13. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Videnskabsteoretiske postioner inden for samfundsvidenskaberne: Positivisme ct.fortolkning Idealisme ct. materialisme Individualisme ct. kollektivisme

 14. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabernes samspil med humaniora og naturvidenskab • Samfundsvidenskab - og naturvidenskab og humaniora • Det foranderlige genstandsfelt • Metoder • Teori og empiri

 15. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Hvor er samarbejdsfladerne? Humaniora - det sociologiske perspektiv - tekstlæsningsperspektivet - medieperspektivet - metodeperspektivet

 16. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Naturvidenskab og matematik - det økonomiske perspektiv - tema-perspektivet - kompetenceperspektivet - metodeperspektivet

 17. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabernes egenart: Naturalisme vs antinaturalisme modsætninger eller komplementære forståelse af samfundsvidenskaberne

 18. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Hvad gør vi – i modsætning til andre faglige hovedområder? Spørgsmålet om • varians og antal faktorer • objektivitet • verifikation • præcision • målbarhed • forudsigelighed • distance fra hverdagserfaringer

More Related