1 / 40

Arvutialgebra süsteemide ja muude enamlevinud programmide liidestest avaldiste sisestamiseks.

Arvutialgebra süsteemide ja muude enamlevinud programmide liidestest avaldiste sisestamiseks. Eesmärk. Leida küsimused, millele hiljem vastust otsida. Kava. Kasutajaliidesest üldiselt Arvutialgebra süsteemide kasutajaliidesest Vaatame programme Vead. Paberallikaid.

bandele
Télécharger la présentation

Arvutialgebra süsteemide ja muude enamlevinud programmide liidestest avaldiste sisestamiseks.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arvutialgebra süsteemide ja muude enamlevinud programmide liidestestavaldiste sisestamiseks.

 2. Eesmärk • Leida küsimused, millele hiljem vastust otsida.

 3. Kava • Kasutajaliidesest üldiselt • Arvutialgebra süsteemide kasutajaliidesest • Vaatame programme • Vead

 4. Paberallikaid • S. M. Alessi, S. R. Trollip. Multimedia for Learning (2001) • J.Preece. Human-Computer Interaction (1996) • J. Pöial. Kursusematerjalid • N. Kajler. Computer-Human Interaction in Symbolic Computation (1998) • J. Grabmeier jt. Computer Algebra Handbook (2003)

 5. Kasutajad • Mida nad varem teavad, mida hiljem kasutavad? • õpilased • head arvutikasutajad • mitte nii head arvutikasutajad • õpetajad • head arvutikasutajad • mitte nii head arvutikasutajad • Kas õpilasele ja õpetajale samamoodi? • Programs for one-time users should strive for simplicity. • Kas meie kasutajad on ühekordsed?

 6. Millega? • Hiir • Klaviatuur • Hääl ?? • Puuteekraan • Juhtkang (Joystick) • Rool • Silma ja pea liikumise jälgimine • …

 7. Hiir • the mouse has become the primary method of pointing and selecting • especially good for novice computer users and nonreaders or nontypists • hiirel on 2-3 klahvi

 8. Klaviatuur • Vanasti põhilisim • Praegugi osa inimesi kasutab eelkõige klaviatuuri • klahvikombinatsioonid • 2 või rohkem klahvi korraga või üksteise järel • üldlevinud (Windowsis) Ctrl+c

 9. Kõnetuvastus • Lühikonsultatsioonid prof. M. Koidu ja H.Uiboga. • ROBOT • 3 aasta perspektiiv • tunneb ära lihtsaid käsklusi ja (võtme)sõnu, konkreetsete eksponaatide nimetusi, oluliste inimeste nimesid, kuupäevi, kellaegu, koha- ja ajamäärsõnu • juhul, kui ei saa sisendist aru, oskab teisendada sisendi täpsustavaks küsimuseks • jpm • KOOSTÖÖ KEELETEHNOLOOGIDEGA!!! • Tartus, Tallinnas, mujal

 10. Nupud • sõnad • pildid, ikoonid • nupud koos – palett, virtuaalklaviatuur • Alessi ja Trollip lk. 54 • vältida nuppude suurt hulka ekraanil • globaalne juhtimine on võib-olla parem panna menüüdesse • funktsioon peab olema selge • lisaselgitus, kui hiirega peale liikuda • valides teist värvi või heledamaks, kolmemõõtmeliseks

 11. Menüüd • mõnikord nuppudega – palett • menüüriba, alati ekraanil? • menüü tervel ekraanil • peidetud • rippmenüü (menüüribast) • hüpikmenüü (ilmub kursori asukohta) • ujumenüü (pukseeritav hüpikmenüü) • mitmetasemelised menüüd

 12. Computer algebra handbook (2003) • User Interfaces • Traditionally, computer algebra systems used rather rudimenatry user interfaces. • More and more systems now make use of bitmaps for improved graphical representation of the expression • XML, MathML should make the production of high quality user interfaces much easier in future

 13. Computer-Human Interaction in Symbolic Computation (1998) • Neli põhijäreldust (eessõnast) • graafika on väga oluline, aga selliste võimaluste kasutamine peab olema tehtud nii lihtsaks kui võimalik • sümbolarvutus on väga võimas, aga kasutaja peab saama näha vahetulemusi • disain on palju arenenud, aga semestripikkuseks kursuse ja raamatupikkuse teose loomiseks vajame ikka rohkem vahendeid • monoliitsed süsteemid pole võib-olla parim suund tulevikuks, kuna erinevatel kasutajatel on erinevad vajadused ja nad peavad võib-olla ühendama mitut liiki vahendeid.

 14. Mis on olemas (1998) • avaldise kahemõõtmeline esitus • osaavaldiste redigeerimine • teksti, valemite ja graafikute kooskasutamine • kiire juurdepääs abile, näidetele

 15. Mida peaks arendama • matemaatiliste avaldiste teisendamine • … • suurte avaldiste näitamine ja kasutamine • … • õpitarkvara interaktiivsust ja kasutuslihtsust

 16. Artiklid • ACELA – Lie algebra (navigatsioonist) • Tekstitoimetid ja sümbolalgebra (andmevahetus) • Graphing Calculator (lohistamine lk 52) • EPGY (lk 67, 71, 72) • MathPert • Hüpermeedia • Pinnad • Agat (animatsioonid) • Kombinatoorika

 17. Kuidas avaldised asetsevad? • Rida-realt • tekstiredaktorid • enamik arvutialgebra süsteeme • Vabalt • StudyWorks • MathCAD • T-algebras rida-realt???

 18. Mida tehakse? • sisestatakse avaldist • numbrid, tehtemärgid, astmed, murrud … • valitakse osa(d) avaldisest • valitakse matemaatilist tegevust • ava sulud, koonda … • muud • navigeerimine, salvestamine jne. jne

 19. Kuidas tekib reale mingi sümbol? • Kas see sümbol on klaviatuuril? • Kas see sümbol on sellisena klaviatuuril?* / ^ Ctrl+Alt+ä • Notatsiooni kokkulepped * • Klaviatuurilt • üks klahv • klahvikombinatsioon • Nupud

 20. Kuidas valitakse matemaatiline tegevus? • Käsurealt (factor(x^2-x)) • Nupud • palett • Menüüd • Klahvikombinatsioon • või üks klahv • Kas T-algebras tuleb käsitsi sisestamine? • AvaSulud(5(x+7))

 21. Avaldise osa(de) valimine • Kui rakendada osale mingit tegevust, siis võib vigaseid tulemusi saada, nt. Mathematicas • Mitme osa valikut pole arvutialgebra süsteemides pole • Hiirega • Ctrl + hiireklõps valib ühekaupa • Shift + hiireklõps valib kõik vahepealsed

 22. Reavahetus • Reavahetusklahv • Shift+reavahetus • Nupp

 23. Programmid • Windowsi Calculator • Word • Derive • Mathematica • Maple • MuPAD • StudyWorks, MathCAD • Aplusix • LiveMath Maker • MathPert, Graphing Calculator, EPGY

 24. Word • nupud ainult nende jaoks, mida klaviatuuril pole • sin stiil muutub • viimase taseme palett ei jää nähtavale

 25. Derive 6 • sisestamine üherealisena, pilt mitme • ruutjuur, ühekohaline märk • paletid • all olemas, liigutatavad • kreeka tähed • hiirega osutamisel selgitus • viimane valitu märgatav • tegevused • nuppudel • menüüdes

 26. Mathematica 4.2 • Ka graafiline sisend • Paletid File-menüüst • Palju palette, saab juurde ka teha • BasicInput • AlgebraicManipulation • Mõned osad mustad • Hiirega osutamine näha • Klahvikombinatsioonid • ctrl+@ on ruutjuur • esc+p+esc on π • esc+inf+esc on ∞

 27. Maple 8 • sisend käsurealt, väljund veidi graafiline • Paletid view-menüüst (vähem) • expression • annavad malli %?+%? • surd(3,5) • hiirega osutades tähendus “mulliga” • tegevused käsurealt

 28. MuPAD 3.0 • käsurea sisend, veidi graafiline väljund • tegevused nupureal ja menüüs • sümbolipalett nupurealt • tehteid pole • hiirega osutades selgitus

 29. StudyWorks, MathCAD • palett algusest • saab liigutada • Keys for creating operators • Kuidas tunda ära, mis osa avaldisest on valitud, kursorikoht

 30. Aplusix • virtuaalklaviatuur • kohe avaneb • ka need nupud, mis klaviatuuril olemas • osa ikoone raskesti mõistetavad • hiirega osutades delete on left, delete on right • mõned osad rohelised • nupurida • ikoonid • Calculate-menüü • , annab ka .

 31. LiveMath Maker • palett • kõik koos • veebileht, videodega

 32. Küsimusi, kokkuleppeid • Avaldised asuvad rida-realt? • Kuidas näidata, et rida valmis? • (reavahetus, nupp) • Mis on paletil? • Kas palette on üks või mitu? • Kas palett avaneb automaatselt? Kus? • Kas paletti saab liigutada? • Kas palett on alati sama või sõltub ülesandest? • Kas saab lisada tavalist teksti, kommentaare? • Mida saab klaviatuurilt sisestada • * • , ja . • Klahvikombinatsioonid??

 33. Vead (errors) • vead (mistakes) - vale otsustuse põhjal • eksimused (slips) – ettekavatsemata • vallutusviga (capture error) • kirjeldusviga (description error) • andmetest sõltuv viga (data-driven error) • assotsiatiivalgatuse viga (associative-activation error) • unustusviga (loss-of activation error) • laadiviga (mode error)

 34. vallutusviga (capture error) • tihti teostatav tegevus “vallutab” soovitud tegevuse • Pine-iga kirja saatmine ctrl-x vallutab ctrl-o

 35. kirjeldusviga (description error) • õige tegevus tehakse vale objektiga • hiirega akna sulgemise asemel suureks

 36. andmetest sõltuv viga (data-driven error) • kõrvalised andmed segavad tegevust • kõrvalakna nime panek aktiivsele failile

 37. assotsiatiivalgatuse viga (associative-activation error) • sisemised mõtted segunevad tegevusega • failinimeks inimese nimi, kellele mõtled, mitte see, mis tahtsid panna

 38. unustusviga (loss-of activation error) • midagi unustatakse • näiteks andmebaasist otsides, mida otsitakse

 39. laadiviga (mode error) • arvatakse, et ollakse ühes laadis, aga tegelikult teises • käsusisetamise asemel ollakse hoopis tekstilaadis • StudyWorksis kerge tulema

 40. Standardid • ISO 9241 • Ergonomics Standards and Guidelines • Part 12: Presentation of Information specifies requirements for the coding and formatting of information on computer screens.Part 13: User Guidance specifies requirements and attributes to be considered in the design and evaluation of the software user interfaces.Part 14: Menu Dialogues provides conditional requirements and recommendations for menus in user-computer dialogues.Part 15: Command Dialogues provides conditional recommendations for common languages.Part 16: Direct Manipulation Dialogues provides guidance on the design of manipulation dialogues in which the user directly acts upon object or object representations (icons) to be manipulated.

More Related