Download
vodn svet pod lupou 2 stupe z n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vodný svet pod lupou 2. stupeň ZŠ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vodný svet pod lupou 2. stupeň ZŠ

Vodný svet pod lupou 2. stupeň ZŠ

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vodný svet pod lupou 2. stupeň ZŠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vodný svet pod lupou 2. stupeň ZŠ Príručka pre 2. st. ZŠ je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre ISCED 2. Odporúčané MŠVVaŠ SR Vydal: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, 2012

  2. Cieľ príručky pre 2. st. ZŠ • Voda ako fenomén, ktorý prepája predmety, umožňuje rozvíjanie kompetencií žiakov a pochopenie komplexnosti sveta a jeho súvislostí • Predmety – biológia, geografia, chémia, fyzika, matematika, občianska náuka, výtvarná výchova, výchova umením, technika, telesná výchova • Prierezové témy – ochrana života a zdravia, mediálna výchova, tvorba projektov a prezentačné zručnosti • Kompetencie – komunikačná, učiť sa učiť, prírodovedná, matematická, riešenie problémov, interpersonálna, Voda

  3. Tematické celky v príručke Čo je to voda Kde sa vzala voda Koľko vody je na Zemi Kolobeh vody Kde sa voda nachádza Predmety Geografia Tematický celok v príručke Význam vody pre život Tematický celok v príručke Vlastnosti vody Predmety Biológia Predmety Fyzika, chémia Téma 1 Modrá planéta

  4. Aktivity v príručke a ich využitie v predmetoch • Množstvo vody na Zemi – rozvíjanie predstavivosti, matematické predstavy • Ako dlho vydrží voda na jednom mieste – rozvíjanie matematickej predstavivosti, • Malý kolobeh vody – fyzika • Voda ukrytá pod zemou - geografia • Ako rýchlo voda preteká cez rôzne podložia - geografia, biológia • Čo je to povodie – geografia • Zabráni vegetácia vodnej erózii – biológia, geografia • Ako sa ochladzujú rastliny – biológia • Čo sa o vode hovorí – literatúra • Vodné písmená – slovenský jazyk • Koľko rokov má voda- história, historický čas • Príklady minerálnych vôd – výchova umením, geografia • Podzemné tajomstvá – projekt • Koľko vody vypijem – matematika • Čo je to povodie - geografia • Zabráni vegetácia vodnej erózii? geografia, biológia • Ako sa ochladzujú rastliny? - biológia, fyzika Aktivity

  5. Tematické celky v príručke Farba Pach Chuť Slanosť Reakcia vody(pH) Rozpustený kyslík Zlúčeniny dusíka a fosforu Predmety chémia Predmety fyzika Tematické celky v príručke Teplota Hustota Viskozita Povrchové napätie Téma 2Vlastnosti vody

  6. Aktivity v príručke a ich využitie v predmetoch • Je každá čistá voda zároveň aj pitná? – chémia • Teplá, teplejšia a horúca – fyzika, matematika • Tajomstvo povrchovej blanky vody- fyzika, chémia • Kapustový pH meter- biológia, chémia • Čo nám prezradí čuch? – výtvarná výchova • Ako chutí? – chémia • Čo všetko dokáže na vode plávať? - fyzika • Pátranie po pH – chémia • Prieskum fyzikálnych a chemických vlastností vody - fyzika, chémia Aktivity

  7. Predmet Biológia Tematické celky v príručke Živočíchy vo vode Tečúce vody Stojaté vody Mokrade Téma 3. Život vo vode

  8. Aktivity v príručke a ich využitie v predmetoch • Boj o prežitie – biológia • Mokrade – špongia v krajine – fyzika, biológia • Majster umenia v prírode – výchova umením • Prieskum vodného toku – biológia, geografia • Môj živočích zo sveta fantázie – výtvarná výchova • Umenie zo sveta vody – výchova umením Aktivity

  9. Tematické celky v príručke Využitie vody Predmety geografia matematika Tematické celky v príručke Pitná voda a jej úprava Kyslé dažde eutrofizácia Čistiarne odpadových vôd Koreňové čistiarne odpadových vôd Predmety chémia, fyzika, geografia, biológia, technika Téma 4 Človek a voda

  10. Aktivity v príručke a ich využitie v predmetoch • Vyrobme si filter na vodu – technika, biológia • Znečisťovanie krajiny – geografia • Chémia u nás doma – chémia • Spoločnými silami - telesná výchova • Čo sa stane keď...rozvíjanie fantázie, flexibility vo viacerých predmetoch • Zašpinená voda – riešenie problémov vo viacerých predmetoch • Olej a vtáčie pierko – chémia • Koľko vody pretečie – matematika, rozvíjanie finančnej gramotnosti • Múdrosť starých mám – regionálna výchova Aktivity