Download
wp yw odkszta ce cieplnych wstawek nowej konstrukcji na prac hamulca klockowego pojazdu szynowego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
99 % PowerPoint Presentation

99 %

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

99 %

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wpływ odkształceń cieplnychwstawek nowej konstrukcjina pracę hamulca klockowegopojazdu szynowego

 2. 99 % 94 % 95 %

 3. Problemy eksploatacyjne Pękanie i nierównomierne zużycie

 4. Uszkodzenia powierzchni koła

 5. Odkształcenia cieplne wstawki • Przyczyna: • gradient temperatury • Skutki: • nierównomierny rozkład nacisków jednostkowych • podwyższone wartości nacisków jednostkowych • pogorszenie skuteczności hamulca • przyspieszone i nierównomierne zużycie wstawek(i kół)

 6. Współpraca z kołem

 7. Cele pracy • NAUKOWY • Określenie wpływu nowej konstrukcji wstawki segmentowej na rozkład nacisków jednostkowych na powierzchni tarcia • UTYLITARNY • Opracowanie nowej konstrukcji żeliwnej wstawki hamulcowej umożliwiającej zwiększenie jej trwałości eksploatacyjnej poprzez zmniejszenie wpływu odkształceń cieplnych na rozkład nacisków jednostkowych w strefie tarcia.

 8. Teza • Wstawka segmentowa dzięki zwiększonej podatności promieniowej cechuje się: • zmniejszonymi odkształceniami cieplnymi • bardziej równomiernym rozkładem nacisków w strefie tarcia(i zmniejszonym zużyciem) • zmniejszonymi wartościami maksymalnych nacisków jednostkowych (i wyższym współczynnikiem tarcia) • wyższą skutecznością i stabilnością pracy hamulca(w różnych warunkach atmosferycznych)

 9. Zakres pracy • SKONSTRUOWANIE • WYPRODUKOWANIE • BADANIA • OCENA • segmentowej żeliwnej wstawki hamulcowej

 10. Segmentowa wstawka hamulcowa Wstawka segmentowa Zgłoszenie patentowe nr P-356758

 11. Klasyczna i segmentowa wstawka hamulcowa

 12. Baza porównawcza • Bazę porównawczą stanowią wyniki: • eksploatacji obserwowanej • badań skuteczności hamulca • badań odporności na obciążenia cieplne • badań stanowiskowych • klasycznych żeliwnych wstawek hamulcowych

 13. Badania wstawek segmentowych • Układ klocków: 2×Bgu (skala 1:1) • Metodyka: wg UIC 541-4 dla wstawek LL (rozszerzona) • Stanowisko: Instytut Kolejnictwa

 14. Powierzchnia cierna wstawek klasycznych i segmentowych

 15. Wyniki badań

 16. Wnioski • Dla wstawek segmentowych wykazano: • brak obszarów zwiększonych obciążeń cieplnych, • poprawną współpracę z kołem, • poprawę skuteczności hamulca, • zmniejszenie wrażliwości na warunki klimatyczne, • brak nierównomiernego zużycia (konieczna eksploatacja obserwowana), • co oznacza, że: • zmniejszone zostały odkształcenia cieplne wstawki, • uzyskano równomierny rozkład nacisków jednostkowych na powierzchni styku wstawki i koła.

 17. Propozycje przyszłych prac • Przed wdrożeniem wstawek segmentowych do eksploatacji powinny zostać przeprowadzone: • badania ruchowe pojedynczego pojazdu • eksploatacja obserwowana

 18. Korzyści dla Instytutu Kolejnictwa • rozszerzenie wiedzy dotyczącej zachowania par ciernych hamulca klockowego • możliwość wdrożenia do eksploatacji wstawek segmentowych • prowadzenie badań ruchowych i eksploatacji obserwowanej

 19. Dziękuję za uwagę …