1 / 31

Thema 4: Verfijning van het materiemodel: atomen en moleculen

Thema 4: Verfijning van het materiemodel: atomen en moleculen. 5. Modellen voor atoombouw. Hoe ziet een atoom eruit?. Hoe is een atoom opgebouwd?. 5.1 Atoommodel van Dalton. Materie. Moleculen. atomen. 1766 - 1844. 5. Modellen voor atoombouw. 5.1 Atoommodel van Dalton.

bayley
Télécharger la présentation

Thema 4: Verfijning van het materiemodel: atomen en moleculen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Thema 4: Verfijning van het materiemodel: atomen en moleculen 5. Modellen voor atoombouw Hoe ziet een atoom eruit? Hoe is een atoom opgebouwd? 5.1 Atoommodel van Dalton Materie Moleculen atomen 1766 - 1844

 2. 5. Modellen voor atoombouw 5.1 Atoommodel van Dalton • Alle materie is opgebouwd uit ondeelbare en onvernietigbare atomen Atomen zijn massieve bollen • Atomen van eenzelfde element zijn gelijk • Atomen van verschillende elementen verschillen in massa en verschillen in chemische eigenschappen

 3. 5. Modellen voor atoombouw 5.2 Atoommodel van Thomson Experiment We wrijven een plastic staaf op met een wollen doek en houden die bij een vliermergbolletje of bij papiersnippers Waarneming 1856 - 1940 We stellen vast dat vliermergbolletjes worden aangetrokken tot de staaf

 4. 5. Modellen voor atoombouw 5.2 Atoommodel van Thomson Besluit Atoom bevat ladingen

 5. 5. Modellen voor atoombouw 5.2 Atoommodel van Thomson • Atomen zijn massieve bollen • Buitenkant atoom zitten negatieve deeltjes = elektronen • Binnenkant atoom zitten positieve deeltjes Atoom is elektrisch neutraal

 6. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford Proef van Rutherford Atomen zijn massieve bollen met elektrische lading Verwachte vaststelling

 7. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford Proef van Rutherford Werkelijke vaststelling

 8. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford Proef van Rutherford

 9. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford model van Rutherford Massa atoom • Atoom opgebouwd uit • kern p+ • Protonen = positief geladen deeltjes n0 • neutronen = deeltjes zonder lading 1871 - 1937 • elektronenwolk of elektronenmantel = ijle ruimte rond de kern e- • elektronen = negatief geladen deeltjes

 10. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford model van Rutherford

 11. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford 1 u = 1,6605.10-27 kg Massa van een atoom e- -1 0,9109.10-30 Te verwaarlozen p+ 1,6721.10-27 1 +1 n0 0 1,6745.10-27 1

 12. 5. Modellen voor atoombouw 5.2 Atoommodel van Rutherford Atoomnummer Z geeft informatie over het totaal aantal protonenin de kern voorlopig ook informatie over het totaal aantal elektronen in de elektronenmantel Voorbeeld waterstof 1 1 helium 2 2 barium 56 56 zink 30 30

 13. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford Massagetal A Massa van een atoom zit volledig in de kern massagetal A = aantal protonen + aantal neutronen A = aantal p+ + aantal n0 aantal p+ = A - aantal n0 aantal n0 = A - aantal p+

 14. 5. Modellen voor atoombouw 5.3 Atoommodel van Rutherford Massagetal A Voorbeelden gegeven aantal e-: 11 Na Z = 11 A = 23 aantal p+: 11 aantal n0: 23 – 11 = 12 aantal e-: 1 H Z = 1 A = 1 aantal p+: 1 aantal n0: 1 – 1 = 0 aantal e-: 35 Br Z = 35 A = 80 aantal p+: 35 aantal n0: 80 – 35 = 45

 15. 5. Modellen voor atoombouw 5.4 Oefeningen 1. Vul onderstaande tabel correct aan: e- elektronenwolk negatief proton p+ de kern neutron de kern neutraal

 16. 5. Modellen voor atoombouw 5.4 Oefeningen 2. Vul onderstaande tabel correct aan: 56 – 26 =30 26 26 39 – 19 =20 19 19 82 + 125 = 207 82 82

 17. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Proef We verwarmen een spatel in de bunsenvlam en duwen daarna de spatel in keukenzout en houden die terug in de bunsenvlam. We doen hetzelfde voor bariumchloride barium strontium natrium groen rood geel

 18. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr 1885 - 1962

 19. Kern met protonen en neutronen K-schil L-schil M-schil N-schil O-schil P-schil Q-schil 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr 7 schillen n=1 tot 7 K tot Q

 20. Kern met protonen en neutronen K-schil L-schil M-schil N-schil O-schil P-schil Q-schil 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr 2n2 elektronen = 2.12 = 2 2n2 elektronen = 2.22 = 8 2n2 elektronen = 2.32 = 18 2n2 elektronen = 2.42 = 32 Max = 32 elektronen Max = 32 elektronen Max = 32 elektronen

 21. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr K 1 2.1 = 2 L 2 2.22 = 8 M 3 2.32 = 18 N 4 2.42 = 32 O 5 32 P 6 32 Q 7 32

 22. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr elektronenconfiguratie = de wijze waarop alle elektronen in een atoom verdeeld zijn over de verschillende energieniveaus of energieschillen waterstof Z = 1 helium Z = 2

 23. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr elektronenconfiguratie Neon Z = 10 argon Z = 18

 24. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr elektronenconfiguratie Voorbeeld Geef de juiste elektronenconfiguratie van 4 • Be Z = 4 aantal e- = elektronenconfiguratie: • K - schil 2 e- • L - schil 2 e- • Br Z = 35 aantal e- = elektronenconfiguratie: 35 • K – schil: 2 e- • L – schil: 8 e- • M – schil: 18 e- • N – schil: 7 e- • Al Z = 13 aantal e- = elektronenconfiguratie: 13 • K – schil: 2 e- • L – schil: 8 e- • M – schil: 3 e-

 25. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Schematische voorstelling van het atoommodel van Bohr Voorstelling protonen en neutronen in de kern • S Z = 16 A = 32 kern bevat 16 p+ en 16 n0 elektronenwolk: 16 e-

 26. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Schematische voorstelling van het atoommodel van Bohr Voorstelling protonen en neutronen in de kern • F Z = 9 A = 19 Kern bevat 9 p+ en 10 n0

 27. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr

 28. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Schematische voorstelling van het atoommodel van Bohr Voorstelling kern met aanduding lading • Na Z = 11 kern bevat 11 p+ + 11

 29. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Schematische voorstelling van het atoommodel van Bohr Voorstelling kern met aanduding lading • O Z = 8 kern bevat 8 p+ + 8

 30. 5. Modellen voor atoombouw 5.5 Atoommodel van Bohr Schematische voorstelling van het atoommodel van Bohr Voorstelling kern met aanduding lading

 31. 5. Modellen voor atoombouw 5.6 Atoommodel na Bohr Verdere verfijning in de loop der jaren

More Related