1 / 9

TEST YOURSELF

TEST YOURSELF. HAVE FUN. CHECK YOUR KNOWLEDGE. TEST 1 TEST 2 TEST 3. EXIT THE TESTS. TEST 1 Fill in the appropriate words from the list. appointments, camel, rubbish, heavy, blow, souvenirs, trip, liquid, designer, gym, queue handmade .................. - ręcznie wykonane pamiątki

Télécharger la présentation

TEST YOURSELF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TEST YOURSELF HAVE FUN

  2. CHECK YOUR KNOWLEDGE • TEST 1 • TEST 2 • TEST 3 EXIT THE TESTS

  3. TEST 1Fill in the appropriate words from the list appointments, camel, rubbish, heavy, blow, souvenirs, trip, liquid, designer, gym, queue • handmade .................. - ręcznie wykonane pamiątki • ride a ......................... - jechać na wielbłądzie • go on a boat .............. - wybrać się na wycieczkę łodzią • be late for .................. - spóźniać się na spotkanie • .................. your nose - wydmuchać nosa • push into a ................ - wpychać się do kolejki • washing-up ............... - płyn do mycia naczyń • ........................... bins - kosze na śmieci • join a ........................ - zapisać się na siłownię • ...................... clothes - ubrania projektantów • ........................ traffic - duży ruch uliczny RETURN ANSWERS

  4. TEST 2Match the Polish expressions with their equivalent English lexical phrases lose weight, various sights, roar loudly, beep the horn, rich culture, fishing boats, running water, tasty dishes, homemade bread, thick feathers, lay eggs, strong wills • kutry rybackie – .............................. • pieczywo domowego wypieku – .............................. • smaczne dania – .............................. • silna wola – .............................. • schudnąć – .............................. • różne miejsca do zwiedzania – .............................. • bieżąca woda – .............................. • zatrąbić klaksonem – .............................. • gęste upierzenie – .............................. • bogata kultura – .............................. • zaryczeć głośno – .............................. • znosić jaja – .............................. RETURN ANSWERS

  5. TEST 3Translate the lexical expressions into Polish • chase away the lions – • don’t miss the chance – • an early bird – • a night owl – • be afraid of sharks – • delicate features – • ancient temples – • holiday destination – • famous for their hospitality – • a smoked salmon – • space shuttle – • take photos – RETURN ANSWERS

  6. CHECK YOUR ANSWERS TO TEST 1 • souvenirs • camel • trip • appointments • blow • queue • liquid • rubbish • gym • designer • heavy TEST 1

  7. CHECK YOUR ANSWERS TO TEST 2 • fishing boats • homemade bread • tasty dishes • strong wills • lose weight • various sights • running water • beep the horn • thick feathers • rich culture • roar loudly • lay eggs TEST 2

  8. CHECK YOUR ANSWERS TO TEST 3 • rozgonić lwy • nie przegap szansy • „raniuszek/ ranny ptaszek” • „nocny marek” • bać się rekinów • delikatne rysy twarzy • starożytne świątynie • cel podróży wakacyjnych • słyną z gościnności • wędzony łosoś • kapsuła kosmiczna • robić zdjęcia TEST 3

  9. WELL DONE !!!

More Related