Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministrstvo za šolstvo in šport Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija Mojca ŠKRINJAR, direktorica Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo

 2. Bled 13. 4. 2007 PREDŠOLSKA VZGOJA KOT STROŠEK JAVNIH IN ZASEBNIH SREDSTEV Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija

 3. ŠTEVILO VRTCEV: • Samostojni vrtci: 106 • Vrtci pri osnovnih šolah: 183 • Zasebni vrtci: 20 Opomba: 5 občin nima vrtca Ministrstvo za šolstvo in šport Republika Slovenija

 4. ŠTEVILO OTROK IN DELEŽ VKLJUČENOSTI: Šolsko Število Delež leto otrok vključenosti 2002/03 58.968 57,1 % 2003/04 54.515 60,6 % 2004/05 54.815 61,4 % 2005/06 57.134 63,6 %

 5. DELEŽ VKLJUČENOSTI OTROK V POSAMEZNIH DRŽAVAH: Država 1. st. obd. 2. st. obd. Avstrija 9,2 % 82,1 % Finska 22,1 % 63,3 % Danska 61,9 % 90,3 % Švedska 87,0 % 96,0 % Češka 26,0 % 88,7 % Estonija 34,4 % 85,0 % Slovenija 38,5 % 80,1 %

 6. USMERITEV EVROPSKEGA SVETA IZ LETA 2002: • Članice EU naj bi do leta 2010 dosegle - 33 % vključenost otrok mlajših od 3. let, - 90 % vključenost otrok, starih od 3. let do vstopa v šolo Pripomba: Ta cilj bi v letu 2010/11 dosegli, če bi se sedanji trend povečevanja vključenosti otrok, ki je bil v zadnjih štirih letih povprečno 2,1 % letno zvišal na 3 % letno

 7. Financiranje vrtcev • Iz podatkov MŠŠ (veljavne cene na dan 1. 2. 2006 in višine plačil staršev na dan 1. 6. 2006) izhaja: - vrtce financirajo občine v višini 69,4 % sredstev, vezanih na ceno programa; - starši s plačili prispevajo 30,6 % sredstev, vezanih na ceno programa

 8. Delež javnih sredstev za predšolsko vzgojo v BDP

 9. DELEŽ BDP ZA PV V POSAMEZNIH DRŽAVAH(Podatki OECD)

 10. CENE PROGRAMOV Komentar: • Rast cen je bila večja od inflacije v posameznem letu (od leta 2004 do 2005 so se povprečno povečale za 3,2 %, inflacija je bila 2,6 %; v obdobju od 2005 do 2006 so se povečale za 7,5 %, inflacija je bila 2,2 % • Upoštevane so vse veljavne cene (izračunane po metodologiji in po prehodnem režimu)

 11. PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH • Starši plačujejo vrtec glede na dohodke družine in premoženje, s katerim razpolagajo, in sicer od najmanj 10 % do največ 80 % cene programa. • Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so plačila oproščeni.

 12. NEKAJ SPLOŠNIH PODATKOV O PLAČILIH STARŠEV V LETU 2006 • Plačila je bilo oproščenih 5,9 % otrok • Največ otrok je razporejenih v 1. plačilni razred (21,5 %) • 63,5 % staršev je razporejenih do vključno 3. plačilnega razreda • 36,5 % staršev je razporejenih od 4. do 8. plačilnega razreda • Najvišje plačilo za vrtec je plačalo 3,7 % staršev • Povprečno plačilo je znašalo 24.291 SIT

 13. NAJVIŠJE MESEČNO PLAČILO STARŠEV V EUR V POSAMEZNIH DRŽAVAH: DRŽAVA1. st. obd. 2. st. obd. Danska 384,7 217,6 Slovenija 308,6 227,6 Avstrija 268,5 268,5 Finska 200,0 200,0 Švedska 135,7 135,7 Estonija 60,5 60,5