1 / 27

Boldogok.....de kik?

Boldogok.....de kik?. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa! Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak!. Mi Isten terve?. Isten azt akarja, hogy már itt, ebben a földi életben boldogok legyünk! A boldog Isten nem akar boldogtalan embereket látni!.

benoit
Télécharger la présentation

Boldogok.....de kik?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Boldogok.....de kik? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa! Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak!

 2. Mi Isten terve? Isten azt akarja, hogy már itt, ebben a földi életben boldogok legyünk! A boldog Isten nem akar boldogtalan embereket látni!

 3. Az első boldogság... Boldogok a lelki szegények...... mert övék a mennyeknek országa.

 4. Kik a szegények?

 5. Lelki szegénység? A legtöbb ember, beleértve a kereszényeket is, nagyon sokszor teljességgel elismeri szóban, hogy kiszolgáltatott, magányos és tanácstalan – azaz szegény – de nagyon kevesen látják be azt, hogy tulajdonképpen ez a valós lelkiállapotuk.

 6. SZÜKSÉGÜNK VAN SEGÍTSÉGREezt mondja a világ is!! KÉRDÉS: TE KINEK HISZEL?

 7. Mit mond a világ? Összezavar Megtéveszt Kihasznál Lebecsül Megszégyenít És még lehetne sorolni...

 8. Mit tesz a világ?

 9. Fő célpont: a kereszténység!

 10. Mit hitet el velünk a világ?

 11. Mit hitet el velünk a világ? Take charge of your life!  Beverly Hills Hypnosis' self-confidence tapes will help you build self confidence and realize your own personal power.  By eliminating any negative thoughts or ideas that may be holding you back, you will be free to enjoy the success you deserve.  When you believe in yourself, others will too!We are so confident in our Hypnosis tapes and CDs, all of our products have a 90 day money back guarantee.Increase Self Confidence"Your Power Within!"$19.95Buy Now

 12. Mit tesz az ember?

 13. És akkor jön....

 14. Következtetés Lelki szegénység az, amikor az ember: • Felismeri, hogy minden ami körülveszi, Isten ajándéka • Felismeri a maga erőtlenségét • Felismeri a maga tisztátalanságát Isten előtt • Felismeri, hogy lelki csőd az élet Isten nélkül

 15. A felismerés ereje Gyengeségeink (Szegénységünk) felismerése: • Önmagában véve nem baj, sőt hasznos • Ugyanakkor nem lehet ok a kifogásokra

 16. Egy bibliai példa... Mózes Siránkozott..... Isten haragra gerjedt Miért haragudott Isten?

 17. Mit mond a Biblia? Pál apostol: Amikor a legerőtlenebb vagyok, akkor vagyok a legerősebb!

 18. Következtetés Lelki szegénység nélkül soha, senki meg nem ismerheti Krisztus kegyelmét annak teljes valójában.... Ez azt jelenti: tudom, nem válthatom meg magam, védtelen vagyok a halál ellen és a kísértések ellen. Sem pénz, sem hatalom nem védhet meg ettől.. csak az Isten, egyedül!

 19. Boldogok, akik sírnak Vannak emberek, akik mindíg sírnak Pesszimisták Vannak, akik gyászolnak - vajjon róluk beszél Jézus?

 20. Kikről beszél Jézus? Azokról: • Akik, bűneiket bánják és azok felett sírnak • Akik, Isten alakítását – még ha az fájdalmas is – tűrik és várják. • Akik, szégyellik Isten nélküli életüket

 21. Kikről beszél Jézus?

 22. Egy bibliai (ellen)példa • „Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki megszülte Kaint, és azt mondta: Fiút kaptam az ÚRtól. Majd újból szült: annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből.  Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.  Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta.  Akkor az ÚR ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az ÚR így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál...”

 23. Egy bibliai (ellen)példa „Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az ÚRnak: Nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál...”

 24. Bűn vagy büntetés?

 25. Következtetés Fájdalom és könny árán születik az igazgyöngy! Boldogok azok akik tudnak sírni önmaguk felett, de nem a letargia és kétségbeesés, hanem az őszinte bűnbánat könnyeivel, mint akik tudják, hogy: Jézus meghalt mindannyiunk bűneiért... EZ AZ IGAZI BOLDOGSÁG KEZDETE!!!

 26. Szeretettel várunk jövő vasárnap is Téma: • Boldogok a szelídek... • Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot

More Related