1 / 8

KLEPPESTØ VEL

KLEPPESTØ VEL. Kleppe og Kleppestø Vel ble etablert på 1960-tallet . Sigfrid Larsen er den person som de fleste forbinder med Kleppestø Vel. Hun fikk Askøy kommunes Kulturpris i 1999 for sitt engasjement – beplantning i Kleppestø.

berget
Télécharger la présentation

KLEPPESTØ VEL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KLEPPESTØ VEL Kleppe og Kleppestø Vel ble etablert på 1960-tallet . Sigfrid Larsen er den person som de fleste forbinder med Kleppestø Vel. Hun fikk Askøy kommunes Kulturpris i 1999 for sitt engasjement – beplantning i Kleppestø. Kleppestø Vel utgjør i dag en arbeidsgruppe/interimstyre som består av: Aase Hermansen Bård Espelid Jonas Christophersen Roald Øvrebø Svein Reidar Øvrebø - Jan Thorsen

  2. Kleppestø Vel Kleppestø Vel er et tilbud til de som bor i ”Kleppestødalen” – fra Torvgarden og ned til Byfjorden og fra Stongafjellet i vest til tunnelen ved Askøy Energi.

  3. Utviklingen av Kleppestø • Kommunesenter • Komunikasjonsknutepunkt • Servicesenter • Handelssenter • Bebyggelse. • Utfylling i sjø uten prioriteringer og godkjente reguleringsplaner.

  4. Hva kan Kleppestø Vel bidra med. • Fokus på godt bomiljø og utgjøre en trivselfaktor for beboerne. • Konstruktiv dialog og samarbeid med kommunen. • Påvirke politikerne til å prioritere og gjennomføre planer. • Bidra til å åpne prosesser. • Bidra til at fellesgoder og behov forvaltes på en demokratisk måte. • Beboerne sine synspunkt og interesser kommer foran private utbyggeres interesser.

  5. HvatrengerKleppestø Vel. • Nye og engasjerte medlemmer som betaler en årlig kontigent på kr 200,-. • Kartlegge fokusområder og etablere arbeidsgrupper. • Kleppestø Vel kan bidra til at enkeltmennesker blir hørt!

More Related