1 / 17

STRATOLOG

STRATOLOG. Koło naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zarządzaniu strategicznym. STRATOLOG. To nasz pociąg do przyszłości. Władze STRATOLOGA. Patronat naukowy: Prof. dr hab. Jan Jeżak Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Opiekun Koła:

berke
Télécharger la présentation

STRATOLOG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. STRATOLOG Koło naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o zarządzaniu strategicznym

 2. STRATOLOG To nasz pociąg do przyszłości

 3. Władze STRATOLOGA Patronat naukowy: • Prof. dr hab. Jan Jeżak Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem • Opiekun Koła: • Dr Zbigniew Matyjas

 4. Władze STRATOLOGA Prezes: Anna Woźniak Vice-prezes: Maciej Żyliński Sekretarz: Julia Kupis Skarbnik: Marcin Kunecki

 5. Nasze cele to: • Rozwój współpracy między: • środowiskiem akademickim • przedsiębiorstwami • organizacjami • Poszerzanie wiedzy; • Rozwój umiejętności pracy w zespole;

 6. Nasze cele: • Tworzenie możliwości: • odbycia praktyk • znalezienia pracy • Zapoznanie się z realiami procesów zarządzania; • Organizowanie spotkań;

 7. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Założyliśmy oddział organizacji Students in Free Enterprise (SIFE) przy UŁ Wszelkich informacji udziela: Pan/pani .....

 8. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Badania naukowe • Uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji • Wyjazd szkoleniowo – integracyjny Spróbujcie: Umożliwiamy przeprowadzenie badań we własnym zakresie, zapewniając jednocześnie wsparcie ze strony zespołu.

 9. Nasze dotychczasowe osiągnięcia: • Debiutant roku w krajowej edycji konkursu SIFE • Badania naukowe

 10. Plany na przyszłość: • Koordynacja SIFE UŁ i udział w krajowym konkursie SIFE 2005 Jeśli chcesz nam pomóc office@stratolog.org Napisz do nas

 11. Plany na przyszłość : • Szkolenia: * „Budowanie marki” dla kierunków nieekonomicznych

 12. Plany na przyszłość : • Szkolenia: * „Prawa kupującego”- dla licealistów * „Inna przedsiębiorczość” – dla nauczycieli liceów

 13. Plany na przyszłość: • Spotkania z praktykami i teoretykami zarządzania strategicznego Dla zainteresowanych: Jeśli szukasz praktycznych aspektów zarządzania strategicznego to trafiłeś w

 14. Plany na przyszłość: • Nawiązać kontakty ze studenckimi kołami naukowymi • Case study dla studentów WZ ... i wiele więcej

 15. Gdzie można nas spotkać? Dyżury członków Koła: Poniedziałek: 11.15-12.00 sala: 363 Można do nas napisać: office@stratolog.org

 16. TO MY 

 17. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

More Related