Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Молекулярен механизъм на действие на системата на комплемента PowerPoint Presentation
Download Presentation
Молекулярен механизъм на действие на системата на комплемента

Молекулярен механизъм на действие на системата на комплемента

229 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Молекулярен механизъм на действие на системата на комплемента

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Молекулярен механизъм на действие на системата на комплемента

  2. I. Що е комплемент:1. Модел на имунната система на организма

  3. 2. Клетки на имунната система – левкоцити: А) клетки на миелоидната тъкан – неутрофили, моноцити, макрофаги в различните тъкани (дендритни клетки, Лангерхансови клетки и др. фагоцитиращи клетки) - тези клетки отговарят предимно за вродения имунитет Б) клетки на лимфоидната тъкан – T и B-лимфоцити, NK-cells лимфоцитите са имунните клетки реализиращи функцията на придобития имунитет 3. Що е ензимна каскада? – поредица от ензимни реакции, при която всяка предходна реакция активира пряко или способства за протичането на следващата. Предимства: - позволяват малко количество биологично активно вещество да предизвиква сериозна реакция от страна на организма. - предоставят възможности за по добра регулация 4. Антитела – строго специфични разпознавателни молекули, които са в основата на придобития имунитет - крайно специализирани В-лимфоцити наречени плазмоцити произвеждат имуноглобулини (антитела) - антителата специфично разпознават и се свързват към точно определен антиген

  4. II. Пътища за активация на комплемента • Класически път • Алтернативен път • Лектинов път • Класически път: • А) компоненти – C1 (C1q, 2C1r, 2C1s), C2, C4/C1inh • - Свързването на специфична част от молекулата на антитяло (най-вече lgM и lgG) към компонента С1 активира този път

  5. 2. Алтернативен път: • Компоненти – C3, B, D, H, I, и P • стартира от спонтанното хидролизиране на С3 във водна среда до малки количества активен С3

  6. 3. Лектинов път: • Компоненти – MBL, MASPs (MASP1, MASP2, MASP3 I MAp19), C2 и C4 • открит е последен едва през 1989 г. • разпознава микроби притежаващи свободно изложени по повърхността си специфични захарни остатъци. (N-ацетилглюкозамин, маноза, фукоза)

  7. III. Мембрано-атакуващия комплекс (MAC) • ефекторния компонент и при трите пътя е MAC • МАС образува надмулекулен комплекс който се състои от около 20 белтъчни молекули и има молекулна маса приблизително 1,7 млн. Da • Компоненти: C5b, C6, C7, C8 и една или повече молекули C9. Всички те са хидрофилни гликопротеини

  8. IV. Биологични ефекти от комплемента. Анафилатоксини. Рецептори за компоненти на комплемента по клетки на имунната система. • C3a, C4a и C5aкато анафилатоксини • Рецептори за C3b и C4b по клетки на имунната система (макрофаги, неутрофили, моноцити, лимфоцити, тромбоцити и др. V. Значение на комплемента за имунната система на организма. Заключиотелни бележки.