1 / 20

Budžet Gruzije

Budžet Gruzije. Predavač : Goga Gugava, Zamenik direktora budžeta Ministarstvo finansija Gruzije. Prezentacija obuhvata :. Istoriju reforme budžeta Budžetski sistem Gruzije Dosadašnja poboljšanja Planirana poboljšanja. Istorija reforme budžeta. 2003 Revolucija Ruža

beulah
Télécharger la présentation

Budžet Gruzije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Budžet Gruzije Predavač: Goga Gugava, Zamenik direktora budžeta Ministarstvo finansija Gruzije

 2. Prezentacija obuhvata: • Istoriju reforme budžeta • Budžetski sistem Gruzije • Dosadašnja poboljšanja • Planirana poboljšanja

 3. Istorija reforme budžeta • 2003 Revolucija Ruža • 2004 Zakon o prihodima • Usvajanje Zakona o budžetskom sistemu • Zakon o lokalnoj samoupravi • Novo uputstvo za pripremu državnog budžeta

 4. Uloge i nadležnosti • Ministar finansija • Uputstva za pripremu budžeta • Države • Teritorijalnog nivoa • Dokument o osnovnim podacima i smernicama • Analiza budžetskih zahteva i budžetski pregovori • Priprema predloga zakona o budžetu • Podnošenje budžeta Parlamentu • Izvršenje budžeta, praćenje izvršenja i usklađivanje

 5. Ministri • Priprema višegodišnjih zahteva • Priprema godišnjih budžeta • Usvojeni predlog budžeta podnosi se Parlamentu • Izvršenje budžeta

 6. Kabinet • Posredovanje u rešavanju nerešenih pitanja između MF i resornih ministarstava. • Analiza i izmene predloga zakona o budžetu • Usvojeni predlog budžeta podnosi se Parlamentu na usvajanje • Rasprava o amandmanima i odgovori na pitanja poslanika • Analiza izveštaja o izvršenju budžeta

 7. parlament • Usvaja: • Dokument o osnovnim podacima i smernicama • Godišnji zakon o budžetu • Zakone iz oblasti budžeta države i lokalnih vlasti i finansijskog upravljanja • Izvršenje budžeta

 8. Budžetski sistem u Gruziji • Srednjoročni strateški akcioni plan (januar – februar) • Svako ministarstvo • Svi budžetski korisnici • Osnovni podaci i smernice (mart – maj) • Makroekonomske smernice • Višegodišnje projekcije • Prioriteti vlade • Srednjoročni strateški planovi ministarstava • Preliminarni obimi sredstava za planiranje rashoda

 9. Budžetski proces (nastavak) • Objavljivanje uputstva za pripremu državnog budžeta (sredina juna) • Obimi sredstava za planiranje rashoda • Uputstvo za pripremu budžeta • Obrasci • Dinamika

 10. Budžetski proces (nastavak) • Priprema i analiza budžetskih zahteva (jun – avgust) • Zakon o budžetu podnosi se predsedniku (septembar) • Nerešena pitanja • Rasprava na nivou kabineta • Izmene

 11. Budžetski proces (nastavak) • Podnošenje zakona o budžetu Parlamentu (oktobar - decembar) • Rok za podnošenje 1. oktobar • Odbori raspravljaju o predlogu budžeta • Priprema i odgovori na primedbe odbora • Izmene predloga zakona o budžetu • Usvajanje Zakona o budžetu (najkasnije do 1. januara)

 12. Izvršenje budžeta • Utvrđivanje kvartalnih budžetskih kvota • Kvartalni izveštaji o izvršenju budžeta • Završni račun budžeta prethodne godine (mart) • Periodična usklađivanja budžeta

 13. Budžetski proces na lokalnom nivou • Gradovi pripremaju i usvajaju svoje budžete • Transferi iz državnog budžeta • Ujednačavanje • Uslovni • Posebni

 14. Budžetski proces na lokalnom nivou • Smernice i obrasci za planiranje transfera iz državnog budžeta (rok: 16. mart) • Lokalni nivo dostavlja podatke o potrebnom iznosu transfera (rok: 15. avgust) • MF razmatra zahteve lokalnih samouprava (1 -10. avgust) • MF objavljuje preliminarne iznose transfera (rok: 20. septembar) • Raspored odobrenih transfera i smernica za pripremu budžeta lokalnih vlasti (polovina januara)

 15. Budžetski proces na lokalnom nivou • Odobravaju se usaglašeni iznosi transfera (u roku od 15 dana od objavljivanja državnog budžeta) • Usvajanje budžeta lokalne samouprave (u roku od dva meseca od usvajanja budžeta države) • Kvartalni izveštaji o izvršenju podnose se Ministarstvu finansija

 16. Dosadašnja poboljšanja • Unapređena veza između smernica, budžeta resornih ministarstava i godišnjeg zakona o budžetu. • Nacionalni prioriteti • Prioriteti ministarstva • Obimi sredstava za planiranje rashoda • Višegodišnji pristup projekcijama i budžetu • Jasne smernice o korišćenju suficita i visini deficita

 17. Dosadašnja poboljšanja • Unapređen sadržaj • Osnovnih podataka i smernica • Strateških planova resornih ministarstava • Budžetskih zahteva • Zakona o budžetu • Unapređena transparentnost • Dokumenti se objavljuju na internetu • Budžetski vodič za građane

 18. Dosadašnja poboljšanja • Jasnije smernice za pripremu budžeta. • Intenzivniji angažman parlamenta, npr. U analizi i usvajanju Osnovnih podataka i smernica • Unapređen odnos između MF i resornih ministarstava. • Bolja usaglašenost sa PEFA indikatorima

 19. Planirana unapređenja • Usklađivanje budžetske klasifikacije sa GFS 2001 standardom, za budžet 2008. godine • Instalacija PFMIS Sistema i softvera za pripremu budžeta • Sveobuhvatna PEFA procena • Unapređen kapitalni budžet • Unapređenje procesa planiranja budžeta lokalne samouprave • Formula za izjednačavanje • Uputstvo za pripremu budžeta • Integracija zakona o budžetu. • Programski budžet.

 20. Pitanja? ? ? ? ? ? ?

More Related