1 / 68

Energia słoneczna - życiodajne źródło energi i

Energia słoneczna - życiodajne źródło energi i. Rozwój poglądów na budowę wszechświata. Pitagoras. Mikołaj Kopernik. Giordano Bruno. Galileusz. Jan Kepler. Słońce w wierzeniach ludzi. Bóg Re. Szamasz. Mitra. Helios. Swaróg. Wygnanie z raju.

bluma
Télécharger la présentation

Energia słoneczna - życiodajne źródło energi i

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Energia słoneczna - życiodajne źródło energii

 2. Rozwój poglądów na budowę wszechświata

 3. Pitagoras

 4. Mikołaj Kopernik

 5. Giordano Bruno

 6. Galileusz

 7. Jan Kepler

 8. Słońce w wierzeniach ludzi

 9. Bóg Re

 10. Szamasz

 11. Mitra

 12. Helios

 13. Swaróg

 14. Wygnanie z raju

 15. Okazywanie szacunku dla słońca:

 16. W obecności słońca nie należy przeklinać, stawać do niego tyłem, oddawać moczu czy wyrzucać śmieci w jego stronę - nie wolno jeść na słońcu, ani zarzynać zwierząt.O szacunku dla słońca, zrównywaniu go z bóstwem świadczy fakt, że świątynie budowane były frontem w stosunku do słońca, a także układ grobów – zmarli byli chowani przodem do wschodzącego słońca.Po zachodzie słońca nie można było niczego z domu pożyczać: pieniędzy, chleba, mleka, ani innych przedmiotów. Kobieta po urodzeniu dziecka nie mogła wychodzić po zachodzie słońca bez chustki na głowie.

 17. Astronomiczny symbol słońca:

 18. Budowa słońca

 19. Dane techniczne: Średnica: 1 390 000 km Masa: 1.9 * 1030 kg (około 333000 razy więcej, niż ziemia) Okres obrotu: od 25 do 36 dni Średnia gęstość: 1.41 g/cm3 Grawitacja (równik): 262.37 m/s2 Odległość od ziemi: 149 600 000 kilometrów Promień: 696 000 kilometrów

 20. Plamy słoneczne

 21. Elektrownie słoneczne

 22. Ogniwa fotowoltaiczne

 23. Energia słoneczna

 24. Kolektory słoneczne

 25. Kalkulator

 26. Fotoradar

 27. Satelity sztuczne

 28. Jacht żaglowy

 29. Promieniowanie słoneczne

 30. Negatywny wpływ promieniowania słonecznego

 31. Oparzenia skóry

 32. Pęcherze

 33. Złuszczanie się skóry

 34. Fotodermatoz

 35. Pozytywny wpływ promieniowania słonecznego

 36. Rozgrzanie ciała przez słońce, dające przyjemne uczucie ciepła

 37. Zasady bezpiecznego korzystania ze słońca:

More Related