Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badanie zużycia śmieci w gminie Raba Wyżna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badanie zużycia śmieci w gminie Raba Wyżna

Badanie zużycia śmieci w gminie Raba Wyżna

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Badanie zużycia śmieci w gminie Raba Wyżna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Badanie zużycia śmieci w gminie Raba Wyżna Sebastian Kuska klIIc

 2. Badanie zużycia śmieci Badania w naszej gminie zostały wykonane w dniach od 15 do 22 grudnia przez grupę uczniów naszego gimnazjum. Ale na początek co to w ogóle jest śmieć, jak go dzielimy i w jaki sposób możemy zmniejszyć jego zużycie.

 3. Badanie zużycia Co to jest śmieć? śmieci Śmieci są to inaczej odpady – to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały.

 4. Badanie zużycia Jak dzielimy śmieci? śmieci • Śmieci dzieli się w zależności od • źródła ich powstawania. Klasyfikacja • odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. dzieli je na 20 grup • (nawet 27 grup). W naszych badaniach uczestniczył podział śmieci na 5 grup: • Makulatura • Szkło • Plastik • Metal • Odpady organiczne

 5. Badanie zużycia Wyniki badań śmieci Z moich badań wynika że: Zużycie śmieci na jednego domownika w moim domu wynosi (w kg): W jednym dniu W ciągu roku

 6. Badanie zużycia Wyniki badań śmieci • Dzięki wcześniejszym wynikom • obliczyliśmy ilość produkowanych • odpadów na dzień w poszczególnych miejscowościach: • Raba Wyżna • Sieniawa • Rokiciny Podhalańskie • Harkabuz • Podsarnie • Bukowina Osiedle • A także w całej gminie i w samym gimnazjum: • Gmina Raba Wyżna • Gimnazjum

 7. Badanie zużycia Wyniki badań śmieci W Unii Europejskiej przypada średnio 360kg – 620kg na osobę na rok. W naszej 10 osobowej grupie badawczej 2 osoby miały mniejsze zużycie niż w Unii, 2 osoby miały takie same, a pozostałe 6 osób miało większe niż średnie zużycie w Europie. Porównanie ze średnią zużycia w UE

 8. Badanie zużycia Wniosek śmieci Największe zużycie śmieci, bo ponad 50% całej gminy występuje w Rabie Wyżnej, następnie w Sieniawie 21% i w Rokicinach Podhalański 17%. Najmniejszymi producentami śmieci na terenie gminy Raba Wyżna jest, od najniższego: Bukowina Osiedle 2%, Harkabuz 6%, Podsarnie 9%. Niestety nie udało się nam zdobyć wyników z miejscowości Bielanka. Nasze zużycie śmieci w domach w 60% przekracza średnią Unijną, dlatego musimy w jakimś stopniu podporządkować się do zaleceń które znajdują się na kolejnej stronie. wykres

 9. Badanie zużycia Jak zmniejszyć ilość odpadów? śmieci • Sposoby zmniejszania • liczby odpadów: • Segregacja (oddzielanie surowców wtórnych od tych, które nie nadają się do recyklingu, czyli powtórnego wykorzystania) • Recykling • Kompostowanie (kompostowaniu podlegają wszystkie szczątki organiczne) • Ekologiczne zakupy (np. kiedy tylko możesz, nie kupuj żywności pakowanej; kupuj produkty większe objętościowo)

 10. Badanie zużycia Bibliografia śmieci • www.wikipedia.pl • www.wiadomosci.wp.pl • www.zm.org.pl • www.eduseek.interklasa.pl

 11. KONIEC Powrót do początku