1 / 19

Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие

Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие. Проект “Заедно можем повече” - BG 051 PO 001-5.1.01-0072-С0001 Бенефициент: Национална потребителна кооперация на слепите в България. Определяне на цели на социалното предприятие.

bob
Télécharger la présentation

Сесия : Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Сесия :Методи за генериране на бизнес идеи за социално предприятие Проект “Заедно можем повече” - BG 051PO001-5.1.01-0072-С0001 Бенефициент: Национална потребителна кооперация на слепите в България

 2. Определяне на цели на социалното предприятие • Програмни цели – създаване на заетост, развитие на нови умения, разширяване на услугите, постигане на устойчивост на НПО • Финансови цели – диверсификация на доходите, финансова стабилност, намаляване зависимостта от външни донори

 3. Класификация на цели и критерии • Каква е целта на бизнеса?- какво искаме да постигнем • Какъв е критерият?- има ли ограничения за организацията - определяне на правно-организационна форма

 4. Какво се опитваме да постигнем Възможност за несвързана дейност Съвместимост с мисията Мисия на социалното предприятие

 5. Намиране на бизнес идеи SWOT Анализ Мозъчна атака Карта на активите Случайности

 6. Мозъчна атака • Направетесписък от начините, по които вашата организация би могла да се възползва от своите активи и да ги превърне във възможности. • Развихрете се! Създайте колкото може повече идеи. Не ги оценявайтеи не се тревожете за тяхното осъществяване. Ще оценим привлекателността на тези идеи по-късно. • Мозъчна атака! Цел Принципи Дейност

 7. Конкуренция Възможности Заплахи Слаби Страни Сътрудничество Силни страни SWOT

 8. Общ пример за SWOT анализ Икономика (външна среда) Организация (вътрешна среда) • Ново разширение на пазара • Постижения като конкурент • Индустриален растеж • Нарастващо търсене на продукта • Промените в законите намаляват пазарните бариери • Нови ниски лихви по заемите • Демографски промени • Материални активи • Ниски разходи за услуги • Иновации • Добри хора • Складове/свободни пространства • Баланси паричен поток • (силна финансова позиция) Силни страни Възможности • Ефективност на работната сила • Нереалистични цели • Бавен процес на вземане • на решения • Липса на споделена визия • Бедна информационна система • Липса на водач, който да • оглавява начинанието • Борба за власт в ръководството • Правна среда • Конкуренция • Корупция сред управляващите • Данъци • Икономическа ситуация • Инфраструктура • Евтин внос Слаби страни Заплахи

 9. SWOT: Какво следва? След анализирането на вътрешните и външни динамики на бизнес средата на вашата организация, тази информация трябва да се превърне в действаща стратегия. Целта е да се разработи план, който: • Да използва силните страни • Да управлява слабите страни • Да се възползва от възможностите на пазара • Да отговаря на заплахите на пазара

 10. Идентифициране на активите

 11. Един актив има ниска стойност, освен ако... • Вие разбирате неговата ценност • Има пазар за него • Вие знаете как да го използвате ефективно Пример: Да пазим гърне с пари в банка.

 12. Видове активи Хора “Неща, които имате” Материални активи Марка/репутация Програми, събития Видове активи Специални взаимоотношения “Неща, които правите” Опит, умения, таланти, и др.

 13. Приоритизиране на възможностите

 14. Мисия Активи Фактори на пазара Организационни фактори Интуиция Скъсяване на списъка

 15. Пресяване на възможностите Много възможности и идеи Сито • Съвместимост със активите (умения, познание & материални) • Постижими ресурси и финансови нужди • Съгласуваност на цели, ценности и култура • Благоприятни пазарни сили (пр., клиентите биха платили за него) • Времеви изисквания • Включен риск • Изисквания за приходи Няколко СТРАХОТНИ възможности

 16. Интуиция • Проверка на същността • Това ли начина по който бихме искали да използваме своето време? • Има ли по-добри неща в които бихме могли да инвестираме нашето време и пари?

 17. Приритизиране на отсетите идеи • Приоритизирането на идеите зависи от: • Какво целим да постигнем • Какво имаме • С какво не разполагаме • Организационна култура • Пазарни условия • Желание

 18. Класиране на възможностите Легенда: 1 най-ниско 5 най-високо

 19. Критични фактори за избор Мисия Какво наистина имаш желание да правиш? В какво си най-добър на света? Какво кара твоята бизнес машина да работи? Пазар Способности

More Related