Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
שוק האשראי בישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
שוק האשראי בישראל

שוק האשראי בישראל

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

שוק האשראי בישראל

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. סקירת ההתפתחויות במערכת הפיננסית ב-2008, בראי המשבר הגלובאלי שוק האשראי בישראל יאיר חיים מנהל אגף קשרי לקוחות פברואר 2009

 2. סקטורים לווים מכשירים סקטורים מלווים הבנקים המוסדיים תושבי חוץ הלוואות אג"ח סחירות אג"ח לא סחירות ממשלה סקטור עסקי משקי בית מבנה שוק האשראי בישראל לוח נתוני יתרות אשראי במבנה זה נמצא באתר הבנק בכתובת: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/stability/indic/indich.htm

 3. הנושאים במצגת א. מגמות ארוכות טווח באשראי ב. שוק אג"ח חברות ג. האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ד. סיכום

 4. הנושאים במצגת א. מגמות ארוכות טווח באשראי ב. שוק אג"ח חברות ג. האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ד. סיכום

 5. יתרות אשראי לממשלה ולסקטור הפרטי (מחירי דצמבר 2008, מיליארדי ₪) הממשלה שחררה מקורות למימון הסקטור הפרטי

 6. שיעורי שינוי של יתרות אשראי לסקטור העסקי לפי סקטורים מלווים (מחירי דצמבר 2008) גידול מהיר באשראי ממוסדיים, שנבלם ב-2008

 7. שיעורי שינוי של יתרות אשראי לסקטור העסקי לפי מכשירים(מחירי דצמבר 2008) גידול מהיר באג"ח, שנבלם ב-2008 7%

 8. התפלגות האשראי לסקטור העסקי לפי סקטורים מלווים משקל הבנקים פחת ומשקל המוסדיים עלה פי 2.5 2002 2008 512 מיליארדי ש"ח 749 מיליארדי ש"ח משקי בית 7% תושבי חו"ל 18% תושבי חו"ל 18% מוסדיים 8% בנקים 55% מוסדיים 20% בנקים 74%

 9. התפלגות האשראי לסקטור העסקי לפי מכשירים שוק אג"ח חברות התפתח במהירות 2002 2008 לא סחיר 5% אג"ח סחיר 8% לא סחיר 8% אג"ח סחיר 23% הלוואות 69% הלוואות 87%

 10. הנושאים במצגת א. מגמות ארוכות טווח באשראי ב. שוק אג"ח חברות ג. האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ד. סיכום

 11. פרמיית הסיכון של ישראל ושל השווקים המתעוררים(%) זינוק חד בסוף 2008

 12. התפלגות שווי השוק של אג"ח חברות(5/08) משקל גבוה לנדל"ן ולדרוג AA

 13. פער התשואות בין אג"ח חברות לבין אג"ח ממשלתי (צמוד מדד) לפי ענפים (%) עלייה חדה בנדל"ן

 14. שווי שוק של אג"ח חברות לפי ענפים(מיליארדי ₪) העליות והירידות ממוקדות בנדל"ן, אחזקות והשקעות

 15. הנפקות אג"ח חברות (לא-פיננסיות) ב-2008 עצירה בהנפקות מאז אוגוסט

 16. מחזור ממוצע יומי באג"ח חברות (מיליוני ₪) ירידה מתונה במחזורים בסוף 2008

 17. הנושאים במצגת א. מגמות ארוכות טווח באשראי ב. שוק אג"ח חברות ג. האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ד. סיכום

 18. שיעורי שינוי ביתרות אשראי בנקאי לסקטור הפרטי (במחירי דצמבר 2008) קצב הגידול התגבר ב - 2008

 19. אשראי בנקאי חדש (צמוד ולא צמוד) ירידה מתונה בסוף 2008

 20. הריבית על אשראי חדש צמוד מדד והפער מול הפיקדונות (%) עלייה בפער בדצמבר וינואר

 21. ריביות במגזר הלא צמוד הריבית על האשראי ירדה פחות מריבית בנק ישראל והפער עלה

 22. הנושאים במצגת א. מגמות ארוכות טווח באשראי ב. שוק אג"ח חברות ג. האשראי הבנקאי לסקטור העסקי ד. סיכום

 23. סיכום • בשנים האחרונות התפתח שוק אג"ח חברות כערוץ חוץ-בנקאי למימון הסקטור העסקי, במקביל לקיפאון בחוב הממשלתי ויציבות באשראי הבנקאי ועל רקע הרפורמות במערכת הפיננסית • בסוף 2008 נעצרו מגמות אלה כתוצאה מהשפעת המשבר העולמי על ישראל • בשוק אג"ח חברות השתקף המשבר בעצירת ההנפקות, בירידת מחירים ובעליית מרווחים • על רקע אי הוודאות שיצר המשבר ועצירת הנפקות האג"ח, המשיך האשראי הבנקאי לסקטור העסקי לגדול תוך עליה במרווחים

 24. סקירת ההתפתחויות במערכת הפיננסית ב–2008, בראי המשבר הגלובאלי שוק האשראי בישראל יאיר חיים מנהל אגף קשרי לקוחות פברואר 2009