Download
geografick informa n syst my n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY Obsah: Oblasti použitia GIS Grafická a negrafická databáza Zber priestorových údajov Prístupy k riešeniu

 2. GIS Geografické informačné systémy (GIS) sú informačné systémy (hardware, software, dáta), ktoré umožňujú zber, archivovanie, kontrolu, spracovanie a prezentáciu informácií, ktoré sa vzťahujú k priestoru (predovšetkým k zemskému povrchu). Geografický informačný systém je špecializovaný systém, ktorý dovoľuje spracovávať všetky informácie, ktoré sa vzťahujú k zemskému povrchu. Informácie, ktoré sú skúmané používateľom sú prezentované mapovou predlohou. Pozn.: Pojem geografický informačný systém bol prvýkrát použitý už v roku 1963 pri zriaďovaní územne orientovaného informačného systému podporovaného počítačom v Kanade. ZPV

 3. Hlavné oblasti použitia • Použitie GIS je rôznorodé, dnes sa používajú všade tam, kde je potrebné pracovať s informáciami vzťahujúcimi sa k zemskému povrchu: • armáda – navigácia, mapy apod., • civilné mapy (turistické, automapy, účelové), orientačné plány miest, • evidencia majetku (parcely, nehnuteľností), • plán dopravy, • správa inžinierskych sietí, • prevádzka rozvodných spoločností, • ekonomické a sociologické analýzy, • územný plán mesta a urbanistické analýzy, • sledovanie zdravotného stavu obyvateľstva, • lesníctvo, • ekológia, • predpovede povodní, požiarov a iných živelných pohrôm, • riadenie civilnej obrany • správa areálu podniku, • poruchová a pohotovostná služba a podobne. ZPV

 4. Použitie GIS-u v závislosti na mierke a zdrojoch údajov ZPV

 5. Grafická databáza Grafickou bázou rozumieme súhrn všetkých grafických informácií uložených v geografickom informačnom systéme. Grafická databáza je tvorená digitálnou mapovou bázou a ostatnými grafickými informáciami doplňujúcimi mapovú časť. Z hľadiska informačného systému ide o grafické informácie, ktoré môže byť vektorového alebo rastrového typu. Digitálna mapová báza je mapou priestoru, ktorý nás zaujíma z hľadiska informácií, ktoré sa vzťahujú k určitému miestu v priestore. Touto mapou môže byť plán domu, technická mapa mesta, mapa štátu alebo mapa kontinentu. Rozsah a podrobnosť mapovej bázy vyplýva z potrieb používateľov geografického informačného systému. ZPV

 6. Výrez z administratívnej mapy SR 1 : 400 000 ZPV

 7. Negrafická databáza Negrafickou databázou rozumieme databázu obsahujúcu popisné textové a číselné informácie o objektoch, pre ktoré sa informačný systém buduje. Z hľadiska informačného ide o negrafické dáta, ktoré sa tiež požíva označenie atribúty objektov. Obecne sú dáta uložené v negrafickej databáze informačne dôležitejšie, ich hodnota vzhľadom na unikátnosť ja vyššia. ZPV

 8. Celková  výmera obce v ha Trvalo  bývajúce obyvateľstvo Podiel žien  na trvalo bývajúcom obyvateľstve Podiel  obyvateľstva v predproduktívnom veku 0 - 14 rokov Podiel  obyvateľstva v poproduktívnom veku : muži 60 a viac rokov, ženy 55 a viac rokov , obyvateľstvo s  nezisteným vekom Obyvateľstvo  ekonomicky aktívne - spolu Ekon.  aktívne obyvateľstvo odchádzajúce za prácou Ekon.  aktívne obyvateľstvo v poľnohospodárstve, lesnom a  vodnom hospodárstve Ekon.  aktívne obyvateľstvo v priemysle Spoločne  hospodáriace domácnosti Trvalo  obývané byty a domy - spolu Trvalo  obývané rodinné domy, budovy s obytnou plochou do 150  m2 Trvalo  obývané domy Objekty  individuálnej rekreácie - spolu Chalupy  vyčlenené z bytového fondu Rekreačné  chalupy nevyčlenené z bytového fondu Obsah negrafickej databázy ZPV

 9. Zber priestorových údajov • Údaje delíme do dvoch hlavných tried a to na: • geometrické údaje vrátane topologických vzťahov so susednými objektmi, • popisné, tematické údaje. • 1 Priame metódy zberu: • 1.1 Podrobné mapovanie • 1.2 GPS merania • 1.3 Fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme • 1.4 Iné metódy (napr. geologický prieskum, meranie ovzdušia, meranie hladiny, snímačmi na hľadanie vedení apod.) • 2 Nepriame metódy zberu • 2.1 Digitalizácia (skenovanie a vektorizácia) • 2.2 Zadávanie alfanumerických údajov ZPV

 10. Strojnícka fakulta TU v Košiciach Integrácia dát Kľúčovým prvkom GIS je integrácia dát charakterizujúcich zemský povrch (geometrických) a deskriptívnych dát, ktoré charakterizujú doplnkové informácie. Ich spojením vznikajú geografické dáta. GIS sa od databázových systémov a grafických systémov líšia integráciou priestorových a nepriestorových dát. Používané prístupy integrácie oboch typov databáz možno charakterizovať ako hybridné a integrované. Pri hybridnom riešení tvorcovia riešenia vychádzajú z predpokladu, že správa priestorových dát je iná ako správa dát nepriestorových a používajú vlastne dve samostatné spolupracujúce databázy. Integrované systémy spravujú obe druhy dát v rámci jedinej databázy. ZPV

 11. Prístupy k riešeniu GIS možno rozdeliť podľa účelu nasadenia, spôsobu organizácie dát a práce s nimi do štyroch skupín: • tzv. systémy pre digitálne mapovanie Ide o tradičné CAD systémy, u ktorých je nad grafické jadro použitá programová nadstavba pre mapovanie. Mapa je vytvorená klasickým CADovským spôsobom - jej štruktúra je organizovaná do vrstiev a jednotlivé mapové objekty sa skladajú z vektorových prvkov konkrétneho CAD systému. Takéto riešenie je vhodné na tvorbu digitálnych máp. • LIS (Land Information System) Ak chceme pomocou grafického systému evidovať a udržovať údaje o objektoch, ktoré sa na danom území nachádzajú, nevystačíme iba s grafickým systémom. Počítačový systém, ktorý toto riešenie zabezpečí sa od čiste grafického systému líši tým, že zabezpečí organizáciu dát, vzťahujúcich sa k danému objektu a prístup k nim. Technicky sa tento problém zabezpečuje pomocou relačnej databázy. Toto riešenie sa tiež označuje ako Land Information System (LIS). Typickými aplikáciami sú napr. technická mapa mesta alebo katastrálna mapa. • GIS (geografické informačné systémy) Ak používateľovi nevyhovuje pre riešenie jeho problémov iba evidencia dát o danom území, ale požaduje od systému možnosť priestorovej analýzy, môže použiť tretiu kategóriu GIS - geografické informačné systémy. GIS sú postavené na digitálnom modeli terénu a používajú v oblasti územného plánovania, monitorovania a modelovania životného prostredia, v lesnom hospodárstve alebo poľnohospodárstve. • MIS (manažérske informačné systémy) V poslednom čase ďalšiu významnú kategóriu grafických informačných systémov začínajú vytvárať manažérske informačné systémy (MIS) založené na geomarketingu. MIS majú nástroje na ad-hoc analýzy štruktúrovaných databáz a zobrazenie výsledkov tak, ako sú manažéri zvyknutí - zväčša v podobe grafov a tabuliek. Na analýzy dát, ktoré sú previazané s geograficky, sú MIS dopĺňané o relatívne jednoduché digitálne mapy, ktorých plochy sú previazané s dátami v relačných tabuľkách. ZPV

 12. ZPV

 13. ZPV

 14. ZPV

 15. Ďakujem za pozornosť! ZPV