Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYKONAŁY: Patrycja Bajerska, Karolina Broniecka, Marta Kurzeja, Dominika Radoń, Magdalena Szczepanik, Mariola Żałobniak, PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYKONAŁY: Patrycja Bajerska, Karolina Broniecka, Marta Kurzeja, Dominika Radoń, Magdalena Szczepanik, Mariola Żałobniak,

WYKONAŁY: Patrycja Bajerska, Karolina Broniecka, Marta Kurzeja, Dominika Radoń, Magdalena Szczepanik, Mariola Żałobniak,

355 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WYKONAŁY: Patrycja Bajerska, Karolina Broniecka, Marta Kurzeja, Dominika Radoń, Magdalena Szczepanik, Mariola Żałobniak,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEGIA ROZWOJU ORGANIZACJI Poziom świadomości Strategii Rozwoju Wydziału GRiT wśród studentów V roku WYKONAŁY: Patrycja Bajerska, Karolina Broniecka, Marta Kurzeja, Dominika Radoń, Magdalena Szczepanik, Mariola Żałobniak, Elżbieta Żydołowicz

 2. Respondenci W ankiecie wzięło udział 67 studentów V roku studiów stacjonarnych, co stanowi ok. 30% całej populacji studentów tego roku.

 3. Ankieta- wyniki

 4. Czy kiedykolwiek zapoznałeś(aś) się ze Strategią Rozwoju Wydziału?

 5. Dlaczego zapoznałeś się ze Strategią Rozwoju Wydziału GRiT? • zostałem(am) do tego zachęcony(a) przez pracowników dydaktycznych- 47,22%[17], • chciałem(am) wiedzieć, jakie są kierunki rozwoju uczelni, na której studiuję- 38,88%[14], • zostałem(am) do tego zmuszony(a) przez pracowników dydaktycznych- 13,88%[5], • uważałem(am), że jest to obowiązek każdego studenta- brak odpowiedzi.

 6. Dlaczego nie zapoznałeś(aś) się ze Strategią Rozwoju Wydziału GRiT? • uważałem(am), że znajomość Strategii nie jest mi do niczego potrzebna- 60,6%[20], • nikt nie zachęcał mnie do zapoznania się ze Strategią- 33,33%[11], • studiuję, a więc nie miałem(am) na to czasu- 3,03%[1], • nie wiedziałem(am) o istnieniu Strategii- 3,03%[1]. Komentarz: dwóch respondentów wybrało nie jedną, lecz dwie odpowiedzi na to pytanie.

 7. Czy wiesz, do którego roku obowiązuje obecna Strategia?

 8. Wydział GRiT posiada swoja misję. Czy możesz zacytować ją z pamięci?

 9. Misja Wydziału GRiT według studentów V roku: • 26 odpowiedzi poprawnych (dokładnych lub z niewielkimi błędami np. przestawiona kolejność słów), • 16 odpowiedzi cząstkowych (np. „w kształceniu ekonomistów wzbijamy się ponad przeciętność”; „w badaniach naukowych na rzecz regionu wzbijamy się ponad przeciętność”), • 1 odpowiedź typu „gdzieś biją dzwony, ale nie wiadomo, w którym kościele” („coś o wznoszeniu się ponad przeciętność”).

 10. Dla przypomnienia- misja Wydziału GRiT: „W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz gospodarki i regionów wzbijamy się ponad przeciętność”

 11. Czym jest dla Ciebie misja Wydziału? • hasłem, które jednoczy studentów i pracowników w osiąganiu wspólnych celów- 43,28%[29], • hasłem określającym sens istnienia Wydziału- 32,83%[22], • hasłem nie mającym przełożenia na rzeczywistość funkcjonowania Wydziału- 23,88%[16].

 12. Podaj, w jaki sposób uczelnia (pracownicy, studenci) powinna promować misję Wydziału na zewnątrz: • 15 osóbnie miało pomysłu, jak uczelnia może promować misję Wydziału na zewnątrz, • 4 osobynie widzą sensu w działaniach promocyjnych misji, • pozostałych 48 osób udzielało różnych odpowiedzi; najczęstsze z nich to: - jednoczenie i integracja studentów i wykładowców, pracowników (wspólne spotkania, wykłady na temat misji Wydziału), - pozytywne opinie o Wydziale wypowiadane przez studentów i pracowników, - informatory, plakaty i broszury zawierające misję Wydziału, - szkolenia, konferencje, seminaria i imprezy na terenie miasta, w których uczelnia bierze udział, - targi pracy, spotkania w liceach, zachęcanie innych do studiowania na Wydziale.

 13. Podsumowanie • Zapoznanie się ze Strategią Rozwoju Wydziału GRiT deklaruje nieco ponad połowa badanych, prawie taka sama liczba studentów nigdy nie zapoznała się ze tym dokumentem, • Osoby, które zapoznały się ze Strategią zrobiły to przede wszystkim dlatego, iż zostały zachęcone przez pracowników dydaktycznych, a więc nie z własnej inicjatywy, • Osoby, które nie zapoznały się ze Strategią uważają, że znajomość tego dokumentu nie jest im do niczego potrzebna, • Mimo, iż 43 osoby deklarują znajomość misji Wydziału, tylko 26 osób potrafi ją poprawnie przytoczyć. Można więc wysunąć przypuszczenie, że skoro najbardziej kojarzona ze Strategią misja jest znana w niewielkim stopniu, to pozostałe elementy Strategii, takie jak wizja czy cele strategiczne nie są studentom znane w ogóle.

 14. Wniosek Poziom świadomości Strategii Rozwoju Wydziału GRiT wśród studentów V roku można uznać za niski. Mimo, iż dla większości respondentów misja jest hasłem które jednoczy studentów i pracowników w osiąganiu wspólnych celów, to jednak przeprowadzone badania potwierdzają zapis znajdujący się w Strategii, który mówi, że większość studentów postrzega misję jako hasło nie mające swojego przełożenia na rzeczywistość funkcjonowania Wydziału.

 15. Wyniki ankiety są dostępne do wglądu na: http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/48200/poziom-swiadomosci-strategii-rozwoju-wydzialu-grit.html

 16. Dziękujemy za uwagę