Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta - PowerPoint PPT Presentation

hozanovi adem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta

play fullscreen
1 / 20
Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta
122 Views
Download Presentation
Download Presentation

Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HOZANOVIĆ ADEM Uloga tehnologije u ostvarivanju performansi kvaliteta

 2. U V O D Cilj ovog istraživačkog rada jeste da pokaže kakav i koliki uticaj ima tehnologija u postizanju kvalitete proizvoda. Primjena tehologije i tehnoloških dostignuća u procesu proizvodnje podrazumijeva i korištenje određenih standarda. Svako preduzeće nastoji da ispuni sve zahtjeve koje standardi nalažu jer im je krajnji cilj da dobiju certifikat o kvalitetu svog proizvoda.

 3. POJAM TEHNOLOGIJE Tehnologija je konkretni sistem proizvodnje tačno određenog proizvoda primjenom utvrđenog postupka prema odgovarajućim formulama, recepturama, crtežima, konstrukcijama i upotrebom odgovarajućih materijala, oruđa, stručne radne snage i znanja. Posmatramo li svjetsku privredu danas, možemo zaključiti da je tehnologija glavni faktor savremenog privrednog razvoja(između 40% i 90% privrednog razvoja nastaje kao posljedica tehnoloških promjena).

 4. Ciljevi tehnološkog napretka

 5. UTICAJ SAVREMENE TEHNOLOGIJE NA POSLOVNU IZVRSNOST • Prije svega, svako preduzeće mora da permanentno prati i da dugoročno sagledava razvoj tehnologije, koji predstavlja jedan konstantan dinamički proces. • Visoka tehnologija se obično opredjeljuje na osnovu tri mjerila: 1) proizvod zahtjeva jak naučno-tehnički temelj, 2) zbog nove tehnologije postojeća tehnologija brzo zastarijeva, 3) primjena nove tehnologije dovodi do stvaranja novih tržišta ili revolucionisanja postojećih. Visoka tehnologija se bazira na primjeni nauke i koja omogućava brz tempo tehnoloških promjena.

 6. Tehnološke promjene i ljudski resursi • Današnji uslovi privređivanja zahtijevaju takve ljudske potencijale u preduzeću, koji moraju da predstavljaju uspješnu sintezu znanja, vještine i stava. • Novi model upravljanja zahtjeva, između ostalog: 1) multidisciplinarnost u obrazovanju (tehničko-tehnološka znanja, znanja iz oblasti ekonomije, ekologije, sociologije, psihologije, itd.), 2) kreativnost u razmišljanju, 3) inovativnost u radu, 4) fleksibilnost u ponašanju, 5) inovativnost u upravljanju, 6) ofanzivnost u nastupu, itd.

 7. Kvalitet proizvoda

 8. Kvalitet i upravljanje preduzećem Lančana reakcija: • Da bi jedna kompanija postigla ciljeve izvrsnosti, potrebno je da obezbjedi istovremeno postizanje sva tri aspekta kvaliteta, i to: 1) marketinški aspekt kvaliteta, koji u sebi sadrži tehnički aspekt koji se odnosi na preformanse proizvoda, 2) poslovni aspekt, koji obuhvata organizacioni aspekt kvaliteta i 3) društveni aspekt, koji uključuje moralni i etički aspekt kvaliteta. kvalitet – produktivnost – niži troškovi – osvajanje tržišta

 9. Tehnološki sistem proizvodnje • Pokazatelji kvalitete tehničkog sistema trajnost Elkonomičnost Funkcionalna pogodnost raspoloživost Kvaliteta tehničkog sistema Estetski izgled i dizajn sigurnost pouzdanost Pogodnost za servisiranje

 10. LIČNA KARTA FIRME Grad:Cazin Telefon:037 539 007 Fax:037 539 008 E-mail:doocivic@bih.net.ba WWW: www.doocivic.com Osnovna djelatnost:proizvodnja i usluge ID broj:4263030010006 Godina osnivanja:2000. godina Broj uposlenih:30 Kontakt osobe:Dževad Civic, direktor Civić d.o.o. Certifikati:ISO 9001:2000 Izvozna tržišta:Hrvatska, Srbija Izvozne robe:mašina za izvlacenje oluka, mašina za izradu cijevi

 11. Proizvodni pogon • U proizvodnom pogonu je zastupljena najsavremenija tehnologija, gdje je omogućena proizvodnja limova i drugih vrsta građevinske limarije prema željama kupaca. Proizvodnja strojeva: stroj za kružno savijanje limova, stroj za uzdužno spajanje cijevi i strojevi za izradu beskonačnih oluka

 12. Osnovna djelatnost firme je proizvodnja građevinske limarije i galanterije, lima u obliku crijepa i krovno – fasadnih profiliranih limova, razvodne ormare za centralna grijanja, ormare za prvu pomoć, kasetni lim i sendvič panele, nosače za LCD televizore, itd. • Pored proizvodnje, preduzeće vrši i niz usluga, između ostalog: montaža željeznih konstrukcija, montaža inox konstrukcija, tehnički i ekonomski savjeti, međunarodno partnerstvo i zastupanje.

 13. ...

 14. Dio savremene opreme Civić d.o.o.: • TrumpfLaser & Punch Machine TC - 600

 15. Prije dvadesetak dana, preduzeće je ponovo investiralo u opremu, gdje su kupili novu mašinu za savijanje limova. Naime, radi se o specijalnoj mašini koja savija lim, čak i do 85 kombinacija. To znači da je kupcu omogućeno da prilikom kupovine izabere kombinaciju koja najviše odgovara njegovim potrebama. ORIGAMI MAŠINA

 16. Politika kvaliteta • Provodeći svoju utvrđenu politiku kvaliteta, oni teže ostvarivanju sljedećih opštih ciljeva: • Stalno ispunjavati zahtjeve i očekivanja svojih kupaca i poslovnih partnera • Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva • Održavati i stalno proširivati udio na tržištu • Pouzdano ostvarivati planirane ekonomsko-finansijske pokazatelje poslovanja • Osigurati stalni rast i razvoj preduzeća shodno razvoju tehnologija i budućih potreba naših kupaca • Održavati i stalno poboljšavati stečeni ugled pouzdanog i društveno odgovornog preduzeća • Održavati i stalno poboljšavati kvalitet naših proizvoda/usluga, procesa, te sistem upravljanja kvalitetom u cijelini.

 17. CILJEVI KVALITETA • Provodeći svoju utvrđenu politiku kvaliteta, preduzeće teži ostvarivanju sljedećih opštih ciljeva: • Stalno ispunjavati zahtjeve i očekivanja svojih kupaca i poslovnih partnera, • Imati svjesno, kompetentno i motivirano osoblje za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, • Održavati i stalno proširivati svoj udio na tržištu, • Osigurati stalni rast i razvoj preduzeća shodno razvoju tehnologija i budućih potreba svojih kupaca, • Održavati i stalno poboljšavati stečeni ugled pouzdanog i društveno odgovornog preduzeća,

 18. HVALA NA PAŽNJI