Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financování projektů z Evropského sociálního fondu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financování projektů z Evropského sociálního fondu

Financování projektů z Evropského sociálního fondu

78 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Financování projektů z Evropského sociálního fondu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financování projektů z Evropského sociálního fondu

 2. Osnova • Charakteristika ESF • Zdroje informací • Metodické materiály • Jak pracovat s výzvou • Jak přistoupit k zpracování projektu • Software Benefit a práce s ním • Kompletace žádosti • Aktuální výzvy • Praktická ukázka v Benefitu

 3. Charakteristika ESF • Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. • Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. • Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF jsou: • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) • OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

 4. Cíle ESF • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce • Celoživotní vzdělávání • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

 5. Základní dokumentace Operační program • Základní dokument obsahující analytické pozadí programu, důvody existence programu, jeho cíle, priority, opatření a indikátory • Každý operační program obsahuje prioritu Technická pomoc (zahrnuje řízení a monitoring programu -> řídící orgán) Příručka pro žadatele • Stručný výtah z operačního programu doplněný o konkrétní návody a postupy při podávání žádosti o dotaci Výzva k podávání projektů • Stručný text obsahující technická data k aktuálnímu podávání projektů (podporované opatření, množství alokovaných prostředků, termín, místo odevzdání, atd.)

 6. Základní parametry Míra spolufinancování ES (výše dotace) • 85 % z fondů EU + stát, (kraje) Doba realizace • 2 – 3 roky podle výzvy Administrativa zpracování žádosti • Žádost + přílohy (některé až před podpisem smlouvy) • Žádost se vyplňuje v on-line programu (www.eu-zadost.cz, + se tiskne a odevzdává i v tištěné podobě • Žádost + některé přílohy podepisuje žadatel (statutár) Administrativa po přidělení dotace • Monitorovací zprávy, monitorovací hlášení • Žádosti o platbu • Závěrečná zpráva + (Audit)

 7. Požadavky I Oprávněnost žadatele • Typ subjektu (obec – velikost, podnikatel - velikost, NNO – typ) • Regionální umístění (velikost obce, kraj) Zacílení záměrů do správného opatření • Správně zpracovaný projekt podaný do nevhodného opatření bude vyřazen při kontrole věcné přijatelnosti! • Jeden projekt => jedno opatření Správný počet odevzdaných výtisků (CD) • Každý program, výzva stanovuje jiné počty • Vždy originál (úředně ověřená kopie) + určitý počet příloh Odpovídající parametry projektu • Délka projektu v odpovídajícím rozmezí • Velikost projektu v odpovídajícím rozmezí • Doloženy všechny povinné přílohy v požadované formě • Další formální požadavky

 8. Požadavky II Způsob předání žádosti • Pevná vazba • Správně očíslované přílohy (listy) • Titulní strany příloh (název přílohy + počet listů) • Používat všude stejné označení příloh (žádost, seznam příloh, titulní listy příloh, v textu žádosti) • V požadovaných počtech kusů Označení žádosti • Dle požadavků nadepsaná obálka • Zpravidla pevně zabaleno • Podpisy, razítko žadatele přes přelepené spoje Předání žádosti • Na správné kontaktní místo • Před stanoveným termínem! • Objednat se předem (někdy pouze v úředních hodinách)

 9. Požadavky III Věci, které je možné dodatečně opravit • Pouze na výzvu zpravidla do 2 – 5 dnů od vyzvání • Chybějící podpis • Chybějící příloha • Jiné než požadované provedení přílohy Věci, které není možné dodatečně opravit • Neoprávněný žadatel, region • Rozpočet projektu mimo povolené rozmezí • Délka trvání projektu mimo povolené rozmezí • Projekt zaměřen do nevhodného opatření • Zásadní rozpory v žádosti a přílohách

 10. Kam pro informace? Výzva k podání projektu • Min. - max. rozpočet projektu, dotace • Max. délka trvání projektu • Seznam oprávněných žadatelů • Podporované aktivity v jednotlivých opatřeních (zpřesnění) • Místo odevzdání žádosti • Forma odevzdání žádosti (počet výtisků, provedení) • Termín pro odevzdání žádosti Příručka pro žadatele • Definice oprávněných žadatelů • Povinné přílohy (počet, obsah, charakter) • Charakteristika podporovaných aktivit • Podrobný popis uznatelných nákladů • Postup pro zpracování žádosti • Hodnotící kritéria • Pravidla pro publicitu • Další důležité informace pro kvalitní zpracování žádosti

 11. Kde hledat informace? Oficiální weby řídících orgánů • www.strukturalni-fondy.cz • www.esfcr.cz • www.mpsv.cz • www.msmt.cz Komerční weby • www.edotace.cz • Osobní konzultace na kontaktním místě, seminář pro žadatele • Přijatelnost projektu, žadatele • Charakteristika a požadavky na přílohy • Konkrétní odpovědi na otázky ke zpracování žádosti

 12. Optimální postup přípravy projektu • Analýza problému • využití výsledků průzkumů, statistických dat, marketingových a jiných analýz, SWOT analýza • Popis cílových skupin • jak projekt řeší jejich potřeby • Stanovení indikátorů • kvantifikované výstupy/výsledky • Sestavení rozpočtu • dodržet limity výzvy, realisticky, spíše nadhodnotit • ověřovat plánované náklady (předběžné poptávky) • Vyplnění žádosti o dotaci, přílohy + optimalizace

 13. Optimální způsob práce ANO • Schůzky, workshopy, brainstorming • Projektový tým, partnerství • Zapojení veřejnosti • Využití poradenské firmy NE • Jeden pracovník samostatně „přes noc/víkend“ • Poradenská firma na klíč bez průběžných konzultací s klíčovými osobami žadatele

 14. Procesní postup u žadatele • Definování potřeby žadatele • Nalezení vhodného programu podpory a opatření • Zpracování záměru projektu • Schválení statutárním orgánem podání žádosti, spolufinancování a předfinancování • Případný výběr poradenské společnosti • Podání žádosti se všemi přílohami před stanoveným termínem

 15. Základní pojmy I Projekt • Úsilí, v rámci kterého dochází díky neopakovatelnému využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k provedení specifického rozsahu prací za stanovených nákladů a v určeném čase k dosažení prospěšných změn definovaných kvantitativními a kvalitativním znaky. Cíl Specifický Měřitelný Akceptovatelný Realistický Termínovaný

 16. Základní pojmy II Fáze projektu • Předprojektová … přípravné práce: projektová dokumentace, analýzy, studie (SP), žádost o dotaci, atd. • Zahájení projektu … okamžik startu projektu, začátek realizace1. aktivity projektu: zahájení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, apod. • Realizace projektu … obsah projektové žádosti, podrobně rozebráno a zhodnoceno ve studii proveditelnosti či obdobném dokumentu • Ukončení projektu … okamžik ukončení poslední aktivity projektu: poslední platba, kolaudační rozhodnutí, apod. • Provozní fáze …. začíná po ukončení projektu, není předmětem žádosti o dotaci, nečerpá se na ni dotace, je však rozebrána ve stadii proveditelnosti

 17. Základní pojmy III Ganttův diagram • Speciální tabulka pro popis harmonogramu projektu • Zachycuje posloupnost (návaznost) jednotlivých aktivit Žadatel • Subjekt žádající o podporu • S ním je podepisovaná smlouva v případě přiznání dotace • Zavazuje se splnit indikátory projektu Příjemce • Stává se z žadatele v okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace

 18. Základní pojmy IV Partner projektu • Subjekt, který se podílí na přípravě, realizaci či udržitelnosti projektu • Nemůže se jednat o dodavatele zboží a služeb • Účast personální (odborníci podílející se na formulaci projektu, odpracování brigádnických dobrovolných hodin, atd.), finanční (sponzor), materiální (sponzor) – pozor na skryté dodavatele! Indikátory projektu • Závazné hodnoty uvedené v žádosti (prověřené ve SP), které se žadatel zavazuje naplnit • Příliš nepodhodnocovat … bývají na ně vázána kritéria hodnocení • Nenadhodnocovat … při nenaplnění dochází ke krácení až odejmutí dotace!

 19. Základní pojmy V Veřejná podpora • Specifický termín dle kterého se určují přidělení x nepřidělení či výše přidělení podpory De minimis • Podpora malého rozsahu (200 tis. €/3 roky/1 subjekt) Dočasný rámec • Opatření proti ekonomické krizi (až 500 tis. € jednorázově) Blokové výjimky • Specifická výše podpory na vzdělávání, projekty ŽP apod.

 20. Indikátory • Výstupu • vyjadřují rozsah uskutečněných aktivit • Výsledku • charakterizují přímé účinky projektu na příjemce, tj. jakých konkrétních výsledků již bylo při realizaci projektu dosaženo • Dopadu • vyjadřují střednědobé a dlouhodobé účinky projektu • V žádosti se uvádějí zpravidla indikátory výstupu, někdy i výsledku, někdy i dopadu

 21. Typické role v projektové týmu • Projektový manažer/ka, koordinátor/ka • (Odborný garant/ka) • Finanční manažer/ka • Asistent/ka, Administrátor/ka • Účetní • Výkonný pracovník/ce • Dodavatel

 22. Praktické rady • Zpracovat stručný záměr projektu • Obsahuje: cíl projektu, hlavní aktivity, potřebné zdroje (personální, materiální, finanční), orientační harmonogram, základní rizika • Sestavit seznam povinných příloh • Vycházet z aktuální výzvy a příručky pro příjemce • Uvést data dodání a zodpovědné osoby u každé přílohy • Ověřit, zda je reálné všechny přílohy dodat včas • Konzultovat s odborníky a poskytovatelem dotace • Přísný dohled na poradenskou společnost - trvat na dodržování harmonogramu průběhu zpracování!

 23. Sestavování rozpočtu I Uznatelné náklady • Náklady uvedené jako uznatelné v příručce pro žadatele/výzvě • Počítá se z nich výše dotace • Jsou předmětem vykazování, podpory, žádostí o platbu • Neuznatelné náklady plně hradí příjemce DPH • Uznatelný náklad v případě, že žadatel nemá právo na vrácení DPH od FÚ Investice • Zpravidla nad 40 tis. Kč u hmotného a nad 60 tis. Kč u nehmotného majetku,

 24. Sestavování rozpočtu II Mzdové náklady • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ) • Pokud člověk za odpracovanou práci fakturuje, nejedná se o mzdové náklady, ale o služby Další druhy nákladů • Cestovné • Zařízení a vybavení • Služby • Křížové financování • Přímá podpora • (Nepřímé náklady)

 25. Logický rámec projektu • Zvláštní metoda pro plánování projektu • Ve stručné a přehledné formě ukáže logické vazby a slabá místa projektu • Dává rychlý pohled na provázanost projektu • Má vertikální x horizontální logiku • Vytváří se průběžně s jednotlivými drafty projektu • Bývá povinnou součástí v některých programech • Využívat i při realizaci projektu • Na první pohled složité, ale při správné aplikaci může ušetřit mnoho času jak při přípravě projektu, tak i během realizace

 26. Desatero úspěšného projektu I 1. Kdo může žádat • Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů mohou být jak fyzické tak právnické osoby splňující podmínky 2. Mějte jasnou představu o tom, co chcete realizovat • Je důležité vědět, jaký projekt chcete realizovat a svůj projektový záměr si důkladně promyslet. 3. Stanovte si, jakých cílů chcete dosáhnout • S jasnou představou o projektu souvisí cíle, kterých chcete dosáhnout. 4. Prostudujte si Prováděcí dokument • Prováděcí dokument každého programu podrobně charakterizuje jednotlivé cílové skupiny a oblasti pomoci.

 27. Desatero úspěšného projektu II 5. Nevymýšlejte nemožné, pohybujte se v mantinelech realizovatelnosti • Po seznámení s nároky a požadavky příslušného programu kladených na žadatele zvažte své časové a odborné možnosti. 6. Buďte v souladu s právem ČR a EU • Programy Evropského sociálního fondu v ČR se řídí legislativou EU, ale samozřejmě i ČR. Je důležité tuto legislativu brát ve svých projektech v úvahu. 7. Nebojte se získat informace - ptejte se a konzultujte • Ve vlastním zájmu kontaktujte především Vaše Konečné příjemce (vyhlašovatelé výzvy) uvedené u příslušné oblasti podpory.

 28. Desatero úspěšného projektu III 8. Dodržte podmínky výzvy • Ve výzvě jsou přesně definovány podmínky podávání přihlášek. Je důležité dodržet všechny uvedené náležitosti. 9. Nepodceňujte povinné přílohy a jejich formát • Dodržujte formální úpravu přihlášky a nezapomeňte na všechny povinné přílohy k přihlášce. 10. Dávejte pozor na dodržování termínů • Dodržujte dané termíny, jejich nedodržením vystavujete Váš projekt neúspěchu.