Download
hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med?

Hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med?

145 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hva kan spesialisthelsetjenesten bidra med? Ester Seland Vurderingskoordinator, SSHF ARA

  2. Tverrfaglig Spesialisert Behandling • Avgiftning • Utredning • Behandling • Poliklinikk • Dagbehandling • Døgnbehandling • LAR • LOST §§ 6.2, 6.2 a, og 6.3 • Veiledning til 1.linjetjenesten

  3. Hvem kan henvise til TSB • Sosialtjenesten • Barnevernet • Fastleger/allmennpraktiserende leger • Privatpraktiserende legespesialister • Leger i fengselhelsetjenesten • Leger i andre deler av spesialisthelsetjenesten ved nyoppdaget rusproblematikk

  4. Hva bør henvisningen inneholde • Tydelig beskrivelse av problemet • God anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser • Informasjon familie og sosiale forhold • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser • Behandlingserfaring 1. og 2. linjetjenesten • Status rundt IP – kontakter i kommunen/fastlege • Forslag/ønske om tiltak

  5. Frister - rettigheter • Hva betyr ”Rett til nødvendig helsehjelp?” • Ikke rett? • Ikke rett – ikke behov for helsehjelp • Rus/psykiatri • Vurderingsfrist - behandlingsfrist

  6. Differensiert behandlingstilbud • Integrere alle behov • Organisert i 5 forskjellige helseforetak • Fritt sykehusvalg • Brukermedvirkning – ”matching” • Tilbud fra andre deler av spesialisthelsetjenesten

  7. Informasjon • www.frittsykehusvalg.no • www.avhengighetsbehandling.no • HELFO SSHF, ARA VUT Serviceboks 416 4604 Kristiansand

  8. - Og så er det lunsj