Download
elektrocikli ne reakcije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektrociklične reakcije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektrociklične reakcije

Elektrociklične reakcije

228 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Elektrociklične reakcije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektrociklične reakcije

 2. Elektrociklične reakcije.p= s=1. Ravnoteža. Termodinamička stabilnost

 3. Termička ciklizacija 1,3-butadiena F2- HOMO

 4. Fotohemijska ciklizacija F3- HOMO

 5. Disrotatorno kretanje je simetrično u odnosu na ravan simetrije Konrotatorno kretanje je simetrično u odnosu na C2 osu

 6. Korelacioni dijagrami elektrociklične reakcije 1,3-butadien-ciklobuten. disrotatory (s) Dzabranjeno hndozvoljeno Konrotatorno: (c2) Ddozvoljeno hnzabranjeno

 7. Dva načina (od nekoliko) opisivanja cikloreverzije ciklobutena

 8. Cikobutadien, butadien. Aromatičnost prelaznog stanja 4 e– Hückel, 0 +/- preklapanja, Ddisrotatorno, zabranjeno 4 e–Möbius, 1+/- preklapanje, konrotatorno, Ddozvoljeno

 9. Woodward-Hoffmann-ova pravila za elektrociklične reakcije (1965. godina) •  Broj elektrona Termička Fotohemijska • 4 n konrotacija disrotacija • 4 n + 2 disrotacija konrotacija  n = 0, 1, 2 ...

 10. torkveselektivnost

 11. Elektrondonorske grupe se pretežno kreću ~out~ a elektronakceptorske ~in~