1 / 22

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce. IEA Presentation of the World Energy Outlook 2013 Prague , 07. 01. 2014. Současný stav energetiky. Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál , know how - vysoká energetická náročnost HDP

brosh
Télécharger la présentation

Aktualizace Státní energetické koncepce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktualizace Státní energetické koncepce IEA PresentationoftheWorldEnergy Outlook 2013 Prague , 07. 01. 2014

 2. Současný stav energetiky • Vysoký podíl průmyslu v HDP • + průmyslový potenciál, know how • - vysoká energetická náročnost HDP • Robustníelektrizační soustava (přebytková bilance, infrastruktura) • Zastaralá (> 30 r.zdroje, >25 r.sítě) • Rozvinuté teplárenství (40% populace)/ zastaralé • Dožívající uhelné zásoby • Omezený potenciál OZE (geografické and klimaticképodmínky) • Max. 25% spotřeby energie • Tranzitní soustava pro elektřinu a plyn • Integrace trhu s elektřinou v regionu, příprava integrace trhu s plynem

 3. Struktura spotřeby PEZ 2010

 4. Struktura výroby elektřiny 2010

 5. Základní výzvy české energetiky do r.2040 • Náhrada dožitých uhelných zdrojů (> 4000 MW) • Dekarbonizaceenergetického sektoru • Energetická účinnost a úspory • Nákladově efektivní rozvoj OZE a decentralizovaných zdrojů • Intergace sítí a trhů (elektřina, plyn, ropa?) • Udržení bezpečnosti dodávek

 6. Czech energy policygoals • 3 strategické cíle • Bezpečnost dodávek • Udržitelný rozvoj • Konkurenceschopnost

 7. StrategicképrioritySEK • Vyvážený mix zdrojů- diverzifikace • Zlepšení energetické účinnosti a dosažení úspor - dosáhnout průměru EU v energetické náročnosti • Obnova a rozvoj sítí elektřiny a plynu – plná integrace v regionu (osa sever-jih) • Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby i spotřeby energie, zajištění lidských zdrojů • Energetická bezpečnost

 8. Zdrojový mix v roce 2040

 9. Výroba elektřiny v roce 2040

 10. Stabilizace konečné spotřeby energie

 11. Mírný nárůst spotřeby elektřiny

 12. Energie v dopravě 2010

 13. Alternativní zdroje v dopravě 2040

 14. Největší výzvou jsou ceny energie

 15. Nárůst nekomoditních složek ceny

 16. Investice do infrastruktury • Přenosová soustava: • > 2,5 mld. EURdo r. 2025 • 680 km nových vedení • 2500 km rekonstrukce • WAMS, FACTS a další technologie inteligentních sítí • Připojení na HVDCsupergridpo r. 2025 • Distribuční sítě • > 4 mld. EURdo r. 2025 • Integraceaž 10 GW výkonu na úrovni nn a vn

 17. Potenciál OZE v ČR – max. 25% • Větrná energie : 1500 to 2300 MW; (cca 260 MW dnes) • Biomasa: 160 PJ to 200 PJ (100 PJ dnes) • 70 PJ lokální konečná spotřeba (58 PJ) • 30 PJ biopaliva(20 PJ) • Teplárenství 15 až 20 PJ (10 PJ) • Výroba elektřiny5to 10 TWh (12 PJ) • FVE (střechy, brownfieldy) • 6až 10 GW (0,3 GW dnes + 1,8 GW zemědělská půda) • Geothermal: ???

 18. Electricitygeneration • OZE: dodatečných 8 až 10 GW • Jaderná energie • 2 blokyTemelín • 1 blokDukovany • Low/medium waste repository upgrade • Uhlí • rekonstrukcecca 2000 MW (2009 – 2014) • 660 MW supercritical unit (2009 - 2014) • Zemní plyn • Počerady 840 MW CCGT (2010 - 2013) • Kogenerace (až 2000 MW) včetně mikrokogenerace

 19. Energetická účinnost a úspory • Domácnosti – 29% úspor • - energetická náročnost budov • - účinnější domácí spotřebiče • - systémy inteligentních domů • Služby – 27% úspor • - energetická náročnost budov • - energetická účinnost technologií • - venkovní osvětlení • Průmysl– 44% úspor • - energetická náročnost budov • - zdrojový mix • - energetická účinnost technologií

 20. Závěry • Energetická účinnost a úspory by měly stabilizovat naší spotřebu energie i při vyšším HDP a komfortu domácností • Uhlí bude nahrazeno jádrem jako dominantní zdroj výroby elektřiny, zůstane ale součástí mixu (strategická flexibilita) • Vyšší podíl decentralizovaných zdrojů vyžaduje změny v tarifech i řízení sítí • Nekomoditní složky cen energie budou pečlivě monitorovány a řízeny (podpory, rozvoj sítí, řízení rovnováhy a rezervy) • Energetická bezpečnost a odolnost by měla být zachována

 21. Děkuji za pozornost Pavel Solc, deputyminister Ministry ofIndustryandTrade, CzechRepublic

More Related