1 / 117

Arbetstider och hälsa

Arbetstider och hälsa. TorbjörnÅkerstedt Stressforskningsinstitutet, Stockholmsuniverstet ochKarolinskaInstitutet. Huvudområden. Övertid Långa pass Variabilitet Inflytande Pauser Nattarbete Morgonarbete. Övertid. Övertid.

brygid
Télécharger la présentation

Arbetstider och hälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Arbetstider och hälsa TorbjörnÅkerstedt Stressforskningsinstitutet, Stockholmsuniverstet ochKarolinskaInstitutet

 2. Huvudområden • Övertid • Långa pass • Variabilitet • Inflytande • Pauser • Nattarbete • Morgonarbete

 3. Övertid

 4. Övertid • 40% får inte ersättning för övertid (speciellt män, högutbildade, administratörer, programmerare, pedagoger, tekniker, journalister • 30% Övertid (SCB) minst en gång i veckan - Utredning, reklam, försäljning av egendom, systemering programmering, övr kommersiellt arbete, tekniskt arbete, ekonomiledare

 5. Mortalitet (Nylén et al) • N=20000 • 5 års uppföljning • ≥5h/v: RR = 2.0 för män, ns för kvinnor • <5h/v: RR= 0.6 för män, ns för kvinne

 6. Övertid och trötthet – effekter hos kvinnor N=5400 - cross sectional No overall relation with fatigue

 7. Depression, ångest och total arbetstid Kleppa et al 2007

 8. Tankeförmåga och vokabulär minskar med lång tid med >55tim/v (Virtanen et al 2009) • Sömnstörningarna dubbleras hos individer som arbetar >55tim/v och tredubblas hos individer som arbetar >55tim/v i flera år (Virtanen et al 2009)

 9. Övertid och speciella faktorer

 10. Sjukfrånvaro och övertid, hemarbete, restid, total Ala-Mursula et al 2006

 11. Total betald arbetstid >50/v – nästan • Hemarbetstid > 10 tim/v – signifikant • Restid > 2.5 tim/v - signifikant

 12. Arbetstid veckor med/utan stress (SIF) •Reducerad sömn (0.2h) •mer sömnighet •Utplattad kortisolmönster N=50; labor union representatives with ”trust hours” Dahlgren et al subm

 13. Övertid & hälsa

 14. Övertid & andra faktorer

 15. Övertid - andra fakt 2

 16. Overtime is more than overtime N=21.775, representative national sample

 17. Var går gränsen per vecka • Mellan 50 och 55 timmar per vecka (drygt 400 tim övertid / år

 18. A week with overtime with out stress • N=20, researchers & administrators at other departments • 12h or 8h per day in two weeks • Diaries, two-hourly ratings, RT, salivary cortisol

 19. Sleepiness & 4h overtime/day *

 20. Sleepiness on Friday

 21. Mortality males N=23755, national representative sample, 10yr follow-up, adjusted for stress, etc

 22. Conclusions • Much research questionable - great need for high quality studies • No clear effects unless overtime is very high (>10h/week) • Confounding from stress, voluntariness, influence over work hours and family situation • Gender and age effects unclear

 23. Långa arbetspass

 24. Långa pass - fördelar • Färre arbetsresor • Färre rytmomställningar vid 24tim-arbete • Möjlighet till fler återhämtningsdagar

 25. 6 timars arbetsdag

 26. Upplägg • Två år • 800 personer • Full lön • Läkarundersökningar • Dagböcker • Frågeformulär

 27. Resultat • Inga effekter på frånvaro eller blodprover, blodtryck, kondition • Stora effekter på reducerad stress, trötthet, subjektiv hälsa

 28. Starting and ending work P<.01 P<.01

 29. Bedtime and time of rising Time of rising Bedtime P<.01

 30. TST P<.001

 31. Lediga dagar

 32. Trötthet arbete/ledig Arbete Ledig

 33. Lediga dagar • Reducerar tröttheten kraftigt • Minskad anspänning • Ökad sömn • Spara inte lediga dagar till långa ledigheter • En ledig dag är mycket viktigare än några dagar med reducerad arbetstid

 34. Raster

 35. Raster • Rast efter 5 tim (6tim EU) • Rätt till paus där arbetet kräver det • Näringstillförsel efter 3-4 tim • Blåsan fylls med 1,5ml/min - 3-4 tim (350ml) • Fokuserad uppmärksamhet 10-15min • Hög uppärksamhet 1 tim (flygtrafikled)

 36. Varje rast minskar trötthetsnivån i ca 20-minuter • Olycksrisken stiger från låg risk efter rast till dubblerad risk strax före nästa rast

 37. Individvalda arbetstider

 38. Inflytande och variabilitet • Hög variabilitet och lågt inflytande är direkt relaterat till: • Trötthet • Sömnstörningar • Hjärt-/kärlsjukdom Costa et al 2005

 39. FAKTORER BAKOM INSTÄLLNING TILL ARBETSSITUATIONEN • 1) Inställning till arbetstiden • 2) Socialt stöd

 40. FAKTORER BAKOM INSTÄLLNING TILL ARBETSTIDEN • 1) Inflytande • 2) Trötthet/sömnstörning • 3) Tillräcklig tid för sociala funktioner

 41. Förtroendearbetstid

 42. Förtroendearbetstid före/efter

 43. Förtroendearbetstid SIF-HTF

 44. Skiftarbete med nattskift

 45. Effekter av oregelbundna arbetstider (med nattarbete) • 50% ökning av hjärt-/kärlsjukdom, mag-/tarmsjukdom och olyckor • 5 gångers ökning av störd sömn och svår sömnighet • Prostatacancer och bröstcancer • Osäkra effekter på psykisk sjukdom

 46. Sömn, trötthet och nattskift

 47. TST

 48. Sammanfattning • Arbetstider sätter ramen • Hög övertid - >55 timmar har negativa konsekvenser • Total tidsbelastning avgör effekterna • Inflytande på egna arbetstider mildrar restriktionerna • Nattarbete och morgonarbete skapar sina egna problem

 49. Önskeschema - självvalda tider Fördelar: • Mindre tidsstress - möjlighet anpassa arbete till familj & intressen • Ger enkelt möjlighet till ökad inkomst när sådan behövs • Leder antagligen till bättre hälsotillstånd på sikt om idén används rätt

 50. Önskeschema - självvalda tider Fördelar: • Lockar till tyngre arbetstider • Kan överutnyttjas för personalreduktion • Kan orsaka interna konflikter - kräver smidighet • Tar någon till några timmars arbete per vecka

More Related