1 / 13

SEMINARUL-DEZBATERE

SEMINARUL-DEZBATERE “ MANAGEMENTUL PERFORMAN Ţ EI Î N ADMINISTRA ŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ŞI CREEAREA UNUI SPAŢIU EUROPEAN AL SERVICIILOR ” Hotel Capitol 9-12 iunie 2011. Pentru a întelege ce î nseamn ă un management performant , trebuie dezbătute următoarele aspecte :

Télécharger la présentation

SEMINARUL-DEZBATERE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SEMINARUL-DEZBATERE “MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ŞI CREEAREA UNUI SPAŢIU EUROPEAN AL SERVICIILOR” Hotel Capitol 9-12 iunie 2011

 2. Pentru a întelegeceînseamnă unmanagement performant, trebuie dezbătute următoarele aspecte: • Rolul primăriei moderne; • Dezvoltare locală şi planificare strategică; • Creşterea veniturilor proprii prin Parteneriat Public-Privat; • Participarea cetăţenească; • Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice; • Fonduri europene şi resurse umane.

 3. 1. Rolul Primăriei Moderne Primăria modernă este primăria ce are ca obiectiv fundamental dezvoltarea locală, adică: • Îmbunătătirea nivelului de trai; • Protejarea mediului înconjurător; • Asigurarea serviciilor publice care să asigure o bună calitate a vieţii; • Creşterea nivelului educaţional şi cultural; • Asigurarea coeziunii sociale.

 4. Dezvoltarea locală trebuie sa fie rezultatul unei gândiri strategice: • Analiza punctelor forte şi slabe ale primăriei; • Concurenţa existentă; • Strategie privind dezvoltarea locală formulată simplu şi practic. Autorităţile locale tind să neglijeze 2 aspecte foarte importante: capacitatea administrativă şi cetăţenii pe de o parte, şi pe de alta parte educaţia şi experienţa.

 5. 2. Planificarea strategică Trebuie sa aibă în vedere următoarele aspecte: • Situaţia actuală (atât nivel local cât şi regional, naţional şi internaţional); • Trecutul localităţii (istoria, tradiţiile); • Viitorul. Analiza trebuie sa fie obiectivă, de aceea fiind indicată realizarea ei de către specialişti în domeniu şi nu din interior. Dupa analiză, oamenii politici stabilesc obiectivul strategic ţinând cont de cele enumerate mai sus.

 6. Obiectivul strategic trebuie să ţină cont de: • Punerea bazelor pentru calitatea vieţii, infrastructură, mediu, estetica şi indentitatea localităţii; • Consolidarea calităţii potenţialului uman şi crearea unei politici de dezvoltare, ştiinţă şi cercetare; • Coeziunea socială şi protejarea resurselor umane. Nu uitaţi de cetăţeni !! Ascultaţi-le opiniile, implicaţi-i ajutându-i să conştientizeze că este vorba despre viitorul lor!!

 7. 3. Creşterea veniturilor proprii ale autorităţilor prin realizarea unor obiective în sistemul Parteneriatului Public-Privat PPP este un instrument de finanţare şi poate fi folosit combinat cu altele într-o strategie globală de dezvoltare. De cele mai multe ori acest parteneriat este public-public.

 8. 4. Principii generale şi reguli pentru participarea cetăţenească Primarul fiind prima persoană cheie în susţinerea proiectului, trebuie să fie implicat de la idee pâna la finalizare, implicând totodată şi cetăţenii: • Explicarea sensului participării; • Folosirea mai multor metode de participare; • Metode atractive de comunicare, abordarea unui stil personal, direct, făra ocolişuri; • În cazul unei dezbateri aprinse, angajaţi un moderator pentru a nu lăsa impresia de dispută.

 9. 5. Modernizarea managementului şi dezvoltarea serviciilor publice Principalele priorităţi sunt: • Extinderea sistemelor centralizate pentru servicii cu impact major asupra starii de sănătate şi al nivelului de trai al populaţiei • înlesnirea accesului la serviciile de interes vital şi eliminarea subvenţiilor încrucişate • promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol pentru punerea în competiţie a operatorilor de servicii • atragerea capitalului privat pentru crearea de parteneriate pentru finanţarea nevoilor urgente de investiţii; • instituţionalizarea creditului local pentru finanţarea investiţiilor în infrastructură (BIAL); • promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă • promovarea parteneriatului social

 10. 6. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor umane Îmbunătăţirea capacităţii administrative este strâns corelată cu evoluţia personalului din cadrul primăriei. Acest aspect nu înseamnă o cheltuială în plus ci o investiţie a primăriei sau a companiei de servicii publice în resursele umane de care dispune. O primărie se diferenţiază de celelalte prin factorul uman, prin calitatea pregătirii oamenilor şi prin performanţă.

 11. În momentul de faţă Patronatul Serviciilor Publice pregăteşte crearea unei structuri pentru formarea profesională a personalului din administraţia publică şi servicii prin organizarea următoarelor activităţi: • module de formare pentru modele de dezvoltare locală, prin obiective de interes general; • module de formare pentru accesarea de fonduri europene, de inginerie a proiectelor cu finanţare europeană; • asistenţă şi consultanţă generală pentru stabilirea unor repere strategice de dezvoltare pentru primării; • şcoli de vară, vizite de documentare, schimburi de experienţă.

 12. Scopul acestor activităţi de formare profesională este să ajute autorităţile locale să-şi atingă scopurile lor strategice, cu alte cuvinte: • să ofere angajaţilor posibilitatea de îmbunătăţire a performanţei lor; • să consolideze capacităţile şi competenţele pe care le deţin; • să dezvolte noi capacităţi şi competenţe pe care nu le deţineau înainte; • să ajute adaptarea şi integrarea rapidă a noilor angajaţi.

 13. Vă mulţumesc !

More Related