Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
במתמטיקה חושבים אחרת?! PowerPoint Presentation
Download Presentation
במתמטיקה חושבים אחרת?!

במתמטיקה חושבים אחרת?!

741 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

במתמטיקה חושבים אחרת?!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. במתמטיקה חושבים אחרת?! פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה במתמטיקה מקושרת ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 2. סיפור הסוחר והמלווה מהו ידע וכיצד הוא נבנה? חשיבה מסדר גבוה בחנ"מ האומנם? דוגמאות יישומיות ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 3. מהו ידע? • כיצד הוא מתהווה? • איך אני הופך מ"לא יודע" ל"יודע"? ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 4. תפיסות אפיסטמולוגיות- מהות הידע • החוקרים הופר ופינריץ' הציעו לסווג את התפיסות האפיסטמולוגיות האישיות של האדם באמצעות שני תחומים: מהות הידע ומהות הידיעה, וארבעה ממדים עיקריים: ודאות הידע, פשטות הידע, מקור הידע והצדקת הידע (Hofer & Pintrich, 1997): ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 5. מהות הידע ודאות הידיעה פשטות הידע ידע הוא דבר משתנה ומתפתח ידע הוא דבר מוחלט מצבור של עובדות מבודדות מבנה מורכב של מושגים שהוא מקושר ומהוקשר ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 6. מהות הידיעה מקור הידע הצדקת הידע תהליך הידיעה אני מקור הידע, הוא מתהווה מתגבש ומשתנה תוך אינטראקציה סמכות חיצונית הצדקות ע"י תהליכי חקר, הנמקות וביסוס ע"י ראיות סמכות תהליך של הבניית ידע צבירה של מידע ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 7. מה הכיוון להבניית ידע? • ידע הוא דבר מה מורכב, מתפתח ומשתנה, שנוצר על-ידי הפרט תוך אינטראקציה עם אחרים ושמצריך בירור והצדקה. מהי הוראה? הזדמנות להבנות ידע בסביבה פתוחה תוך אינטראקציה בין הלומדים מיקום המורה כמתווך להבניית הידע איתגורים להסברים והנמקות- ארגומנטציה ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 8. דיון על מדידת נפחים של גופים כיתה ד ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 9. פלד ובלום קולקה (1997) טוענות כי בהוראה דיאלוגית- "הידע מתהווה תוך כדי דיון שכל הצדדים בו פעילים מתוך מטרה להגיע לטקסט חדש. טקסט זה צריך להיות משמעותי עבור כולם, והוא נרקם בברור משותף של משמעויות לשם יצירת הידע החדש. במקרה זה, הידע איננו נתפס כסופי, כלומר אין רוכשים אותו ואין שולטים בו, אלא יוצרים אותו באמצעות תהיות וקושיות" (עמ' 57). ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 10. האם הפעילות מבנה ידע? עלינו כמורים לאפשר פעילויות מגוונות שמטרתן שילוב של שלושה מימדים המשמעותיים להוראה ולמידה שפה אינטראקציה חברתית קוגניציה ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 11. שאלת מחקר: פרופ' ענת זוהר 2007 מהן תפישות המורים לגבי מיומנויות חשיבה גבוהות ותלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים? ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 12. מיהו מלינרק? 1. כל היצורים האלה הם מלינרקים. 2. כל היצורים האלה אינם מלינרק. 3. אילו מבין היצורים האלה הם מלינרקים?

 13. האם נבנה כאן ידע? מסדר גבוה? ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 14. טוב, אני לא הייתי בוחרת את החידה, אלא את השיטה השניה- להציג את המושג. בגלל שבכיתה הטרוגנית חלק מהתלמידים מאוד חלשים והם לא יהיו מסוגלים לתפוש את המושג הנכון בעזרת החידה. זה יהיה להם קשה מדי. החידה תעבוד היטב בכיתה של תלמידים טובים. ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 15. מראיינת: איזה מבין שתי השיטות היית בוחר ללמד את מושג ה”מלינרק”? למה? מורה: אני הייתי בוחר את החידה… בגלל שאם הייתי בוחר את השיטה השנייה הם פשוט היו לומדים בעל פה את מה שהייתי אומר להם… מראיין: דיברתי עם מורים אחרים שאמרו שהם היו מעדיפים להשתמש בשיטה הראשונה עם תלמידים חזקים ובשיטה השנייה עם תלמידים חלשים. מה דעתך על הרעיון הזה?

 16. מורה: לא! לא! לא! אני ממש לא מסכים. מראיין: למה? מורה: בגלל שאו שיש למידה או שאין. יש רק דרך אחת שלמידה יכולה להתרחש. סוג התלמיד לא משנה. אם מדובר בתלמידים חלשים, אני אשאל שאלות ואתן בעיות שמתאימות לרמה שלהם. אבל הלמידה חייבת לבוא מהם. אחרת זו לא למידה אלה פשוט שינון. מנקודת המבט שלי זו לא למידה אמיתית. ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 17. עיקרו של השינוי הפדגוגי המוצע הוא מעבר מדגש על למידה רדודה המתמקדת בקליטה פסיבית של מידע ותרגול כללים נוקשים לפתרון בעיות, ללמידה פעילה המדגישה יצירת משמעות, פיתוח הבנה מעמיקה של התכנים ויכולות למידה וחשיבה. (זוהר, 2007)

 18. מה הקשר? ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 19. הוראה המבוססת על הבנה-הכיצד? • "תכנית הלימודים המוצעת רואה חשיבות רבה לא רק בנושאים שאותם יש ללמד, אלא גם בדרכי חשיבה מתמטיות שאותן יש לפתח על ידי לימוד הנושאים האלה. לכן התכנית כוללת לא רק לימוד עובדות, אלא גם לימוד דרכים לגילוי תופעות, חיפוש דרכים להסביר אותן ומציאת הקשרים שבין התופעות השונות. "תכנית הלימודים מייחסת חשיבות רבה לפיתוח ידע רחב, מקושר ושימושי בלימודי המתמטיקה. התכנית דוגלת בכך שאלגברה איננה אוסף של עובדות ופרוצדורות, אלא מקצוע מועיל בלימוד של תופעות המתרחשות בטבע ובחברה, ובפתרון שאלות חשובות, כמו למשל שאלות הקשורות לכלכלה, לתחבורה ולתרבות. התכנית רואה חשיבות רבה בטיפוח יכולת ההתמודדות של התלמידים עם בעיות משלבות (אורייניות)". ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 20. רמות חשיבה - השוואה ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 21. אסטרטגיות חשיבה שאילת שאלות מיון זיהוי רכיבים וקשרים הסקה השוואה ניסוח שאלות העוסקות בתופעות בסוגיות בדילמות בבירור או חקר קיבוץ פרטים על בסיס תכונות משותפות זיהוי רכיבים וקשרים בתוך המידע ובין גופי המידע השונים גיבוש טענה המבוססת על קשרים בין פרטי מידע זיהוי הדמיון והשוני שבין שני דברים או יותר להניע לתגובה פעילה להתמודד עם סוגיות שאין תשובה חד משמעית לתכנן המשך של תהליך למידה לארגן מידע לשייך מידע לקטגוריות מוכרות בסיס להכללה מילות מפתח מסר רעיון מרכזי עמדות עיקר וטפל סיבה ותוצאה מה ניתן להסיק מ.. מה הדומה והשונה בין? ד"ר שירלי עצמון מפגש מורים חנ"מ שלומי 16 במאי 2011

 22. ומה בין שתי השאלות? • בחוות השקמים יש 70 ראשים של פרות ותרנגולות. ידוע גם שיש בסה"כ 186 רגליים.... • כמה פרות וכמה תרנגולות בחווה? בארנק יש לי 430 שקלים בשטרות של 20 שקלים ובשטרות של 50 שקלים סה"כ יש לי 11 שטרות. כמה שטרות של 20 וכמה שטרות של 50 ד"ר שירלי עצמון ועליזה מדינה יום עיון חנ"מ ל"ג בעומר תשע"א 22 במאי 2011

 23. אילו שאלות היית רוצה לשאול על לוח השנה?