Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetsgruppsmöte 29-30 november PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetsgruppsmöte 29-30 november

Arbetsgruppsmöte 29-30 november

305 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Arbetsgruppsmöte 29-30 november

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i BlekingeMari Söderströmmari.soderstrom@ltblekinge.se

 2. Arbetsgruppsmöte 29-30 november Välkommen till uppföljning 2012 och nystart inför 2013. Vi summerar projektet ”Från kunskap till praktik” Vi lägger grunden för det nya arbetet: ”Beroendevård i samverkan” och ”Föräldrastöd” Allt för att missbruksvården ska bli så bra som möjligt!

 3. Agenda 29/11 Inledning med syfte och mål för 29-30 nov. Presentation av alla Spelregler Lägesrapport, vad är gjort i projektet och vad händer 2013? (BIS och FS) Måluppfyllnad 2012. Vad skulle vi göra? Vad har vi gjort? Utvärdering 2012 Hur har det gått, vad har vi lärt oss? LUNCH Presentation BIS och FS Organisation Roller och arbetsuppgifter i styrgrupp, arbetsgrupp, lokala grupper Mål 2013

 4. Agenda 30/11 Mål fortsättning + organisation + prioritering På gång nationellt (missbruksutredningen, nationella riktlinjer) Förväntningar och farhågor 2013 Mötesplan 2013 Summering och hur vi arbetar vidare Reflektion på dagarna

 5. Spelregler Ok att telefonerna är på, ljudlöst, går ut Få vara sig själv, prestigelöst Ok att ställa alla frågor Bjuda på sig själv i diskussioner Säga vad man tycker utan att det är förankrat, forum för idéer Håller tider Prata till punkt, inte avbryta En i taget Ha roligt Parkera idéer

 6. Syfte 29-30 nov (varför?) • Lära känna varandra • Alla får samma bild av vad som är gjort • Alla har samma bild av vad som ska göras 2013, nya förutsättningar • Genom utvärdering av 2012 få lärdomar att ta med till arbetet 2013 2013 tar vi ett gemensamt steg till för bättre samverkan i Blekinge län när det gäller missbruk och beroendevård. 29-30 nov lägger vi grunden för detta arbete.

 7. Presentation – ny grupp • Namn • Befattning • Din roll i detta arbete • Vad som är gjort /pågår i din verksamhet

 8. Syftet med ”Från Kunskap till Praktik” Att bygga upp ett kvalificerat stöd som kommunerna och landstinget behöver för att utveckla och arbeta med de nationella riktlinjerna. Att alla personer med riskbruk, missbruk- och beroendeproblematik erbjuds/får adekvat behandling, stöd och hjälp genom ett effektivt samarbete och samverkan. Att arbetet baseras på evidensbaserade metoder och utgår från en helhetssyn för individen. Detta leder i sin tur till ett bättre, snabbare resultat för de som har missbruk och beroende vilket sparar pengar och mänskligt lidande.

 9. Måluppföljning 2012 1. Länsövergripande överenskommelse –hög prio Det finns en länsövergripande överenskommelse som är godkänd av styrgruppen 2012-05-24. Innehållet klart men ej påskrivet. Chefs- och politikerdag är genomförd senast 2012-10-30 med landstingets och kommunens berörda chefer och chefer inom hälsovalets vårdenheter samt med berörda politiker. Samordnas med chefs- och politikerdag 2012-11-08.

 10. Måluppföljning 2012 2. Lokal samverkan Det finns en lokal styrgrupp och en samverkansgrupp i varje kommun i Blekinge län med representanter från privat och offentlig primärvård, psykiatri och socialtjänst. Den länsövergripande överenskommelsen är informerad i de lokala grupperna 2012-09-30 där det tydligt har framgått att grupperna har i uppgift att de ska ta fram ett lokalt samverkansavtal senast 2012-11-30. Beroende av att mål 1 är klart, ny tid 2013-01-31 för detta mål

 11. Måluppföljning 2012 3. Samordnad individuell plan Den samordnade individuella planen (rutin och blankett) är kommunicerad till berörda 2012-04-30. Klart västra, pågår östra.

 12. Måluppföljning 2012 4. Brukarrådet Mötesplan är framtagen för 2012 och utskickad till representanter för brukarrådet senast 2012-01-31. Klart. Målet uppnått men för tillfället finns inget brukarråd Brukarstyrd brukarrevision på beroendeenheten, undersöka om det går att genomföra och om det är möjligt också göra det under 2012. Pågår.

 13. Måluppföljning 2012 5 Behov av kompetensutveckling Behovet av kompetensutveckling är inventerat senast 2012-09-30 hos följande personalgrupper inom följande verksamheter: vårdcentraler (hälsoval), psykiatrin (avdelning och öppenvård), beroendeenheten, ifo i alla fem kommunerna. Pågår. Inventering psykiatri, beroendeenhet och kommunernas missbruksvård klar. Övrig ifo och socialpsykiatri klar 2012-09-09. Vårdcentraler klar 2012-10-31. Sammanställning genomförs av BKC klar 2012-12-15

 14. Måluppföljning 2012 6 Nationell baskurs Till den 30 november skall följande vara uppnått: Inventering är gjord om behov finns av ytterligare en Nationell baskurs (2+2 dagar). Om behov finns erbjuds en kurs men med egen finansiering. Klart. Inventering gjord. Beslut fattat att inte genomföra under 2012.

 15. Måluppföljning 2012 7 Fördjupningskurser Plan för SKL:s fördjupningskurser är klar (vem som ska gå, vilken fördjupningsutbildning, när den ska göras) och minst en utbildning är genomförd under året. Fördjupningsutbildningen ska vara kopplad mot verksamhetens behov. Klart. Fyra genomförda i östra Blekinge. En genomförd i västra Blekinge.

 16. Måluppföljning 2012 8 Läkarutbildning Alla läkare i landstinget (gäller även hälsoval) ska erbjudas en halvdags utbildning i beroendelära. Minst 2 utbildningar är genomförda. Klart. Utbildning är erbjuden men verksamheterna prioriterade inte beroende lära under 2012. Utbildningen genomförs därför ej. Målet utgår.

 17. Måluppföljning 2012 9 Systematisk uppföljning Förslag finns framtaget om vilken/vilka metod/er som ska användas för systematisk uppföljning för missbruks- och beroendevård i kommunerna i Blekinge enligt de nationella riktlinjerna. Klart. Förslag är framtaget, UIV. Kommunerna tackat nej.

 18. Måluppföljning 2012 10 Fortsatt arbete efter projektavslut Plan ska vara framtagen för hur det fortsatta arbetet ska utformas utan ekonomiskt stöd från SKL och är överlämnad till styrgrupp senast 2012-02-28.  Klart. Fortsatt finansiering 2013 och 2014 av FINSAM

 19. Måluppföljning 2012 11 Nytt mål – finansiering av FINSAM En inventering är genomförd i Blekinge 2013-03-31 av antal personer med missbruk/beroende och samtidig psykisk funktionsnedsättning samt skattning av deras behov av vård och stöd. Ansökan till FINSAM godkänd. 19

 20. Måluppfyllnad 2012 Sammanställning KlartNationellbaskurs, Fördjupn.kurs, Läkarutbildning, Systematiskuppföljning, Fortsattarbeteefterprojektet. PågårLänsövergripandeök, Brukarrådet, Kartläggningkompetensutveckling EjklartLokalsamverkan Nytt FINSAM

 21. Utvärdering 2012 Hur har det gått? Diskutera i mindre grupper, svara på frågor och summering i helgrupp. Återkoppling.

 22. Tillbaka om 60 minuter

 23. Presentation BIS och FS BIS Syfte: Förbättra förutsättningarna för den enskilde till samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd för att uppnå, förbättra eller behålla sin förmåga till förvärvsarbete och också en upplevd förbättrad hälsa.

 24. BIS Mål • Vidarutveckla den grundläggande strukturen för samordning och samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer • Resutatet/kunskapen från förstudien ska spridas till berörda aktörer i länet och vara grund för ett utvecklingsarbete • Metodutveckling • Utveckla en sammanhängande vårdkedja

 25. Målgrupp • Personer över 18 år med samsjuklighet som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden

 26. Föräldrarstöd Se separata bilder från Carolina

 27. Organisation KL, TS, ET, BR, GB, KM, AR Länsövergripande styrgrupp Länsövergripande arbetsgrupp MS, CO, B-EE, GF,MN, LJ, ÅK, IE, BS, KM, LM, PS, Karlskrona kommun styrgrupp Ronneby kommun styrgrupp Karlshamns kommun styrgrupp Sölvesborgs kommun styrgrupp Olofströms kommun styrgrupp NA, EH, P-OJ, HS, VC-J, MJ KM, ET, LM KM, LW, KL, H?, LB, AS KS, BM, PN, SB, LB Lokal arbets- grupp Lokal arbets- grupp Lokal arbets- grupp Lokal arbets- grupp Lokal arbets- grupp KA, PS, NJ, 1:e soc.sekr. ADS HS, PN, Ku-W, GD-R, LJ, LM PN, ??, JeJ, MB, JiJ, KW, RK, OE, EL, VårdC, MB PN, ??, IE, mfl. Vårdc. Valjeh.

 28. Namn länsövergripande styrgrupp Katrin Lilja, Sölvesborgs kommun Thomas Svensson, Olofströms kommun Elna Thomasson, Karlshamn kommun Birgitta Ratcovich, Ronneby kommun Göran Bohman, Karlskrona kommun Kristina Möller, Psykiatri och habilitering Landstinget Anders Rehnholm, Primärvården Landstinget 28

 29. Namn länsövergripande arbetsgrupp Mari Söderström, Landstinget Carolina Olsson, Landstinget Lotta Mårtensson, primärvården Karlshamn Göran Fridh och Meriann Nilsson, Ronneby kommun Björn Sigfridsson, Olofström kommun Lavona Johansson, Karlshamn kommun Åsa Karlsson, Karlshamn kommun Irene Eliasson, Sölvesborgs kommun Peter Stålhandske, Landstinget Bengt-Erik Eriksson, Karlskrona kommun Karin Magnusson, Landstinget 29

 30. Lokala styrgrupper Karlshamn: Karin M (psykiatri), Elna T (missbruk/beroende och socialpsykiatri) och Lotta M (primärvård), ( nästa möte 26 / 11 kl 08. 15 på mellanvården i Karlshamn , vid detta möte är enhetschefer närvarande ) Olofström: Karin M (psykiatri). Björn (missbruk/beroende), Pia (socialpsykiatri?) och Sisko / Liselotte. (primärvård), ( nästa möte 5 / 12 15.15 hos Sisko) Sölvesborg:Karin M (psykiatri), Lena W (socialpsykiatri?), Katrin L (missbruk/beroende), Helene och Liselotte Brunnberg/ Agneta Sjöstrand(primärvård), ( nästa möte 22/ 1 kl 13.15 hos Lena W, kommunen ) 30

 31. Lokala styrgrupper Karlskrona:Förslag nya Niklas Ankarberg, verksamhetschef beroendevården Elisabeth Hedlund, Per-Ola Jacobsson, Håkan Sellberg, Vibeke Clegg-Jensen, Margaretha Jansson Ronneby: Fråga är skickad till Tina Möller, väntar på svar. Eira, Göran, + ? 31

 32. Diskussion kring organisation och namn Niklas Ankarberg, verksamhetschef beroendevården, var ska Niklas ingå? Frågan tas upp i den övergripande styrgruppen. Någon från beroendeenheten bjuds in till de lokala styrgrupperna (Niclas?) och till lokala arbetsgrupper (Peter?) vid behov. Läkare ska ev. ingå i den länsövergripande arbetsgruppen, rekrytering pågår. Marie kontaktar Finsams styrelse och diskuterar utformning och hur samverkan ska ske och i vilka frågor, bjuds in till vissa möten?

 33. Lokala arbetsgrupper Karlskrona: Krister Andersson, Peter Stålhandske, ev. Niklas Lindgren?, 1:e socialsekreterare på ADS Ronneby: Karlshamn: Heide Svensson, Petra Nordberg, Kerstin Ung- Westergard, Gabriella De Ritz, Lavona Johansson, Lotta Mårtensson Olofström: Petra Nordberg, NN, Jenny Johannesson, Margerit Björk, Jimmy Johansson, Kaarina Walden, Reka Kalmandi, Olof Ehnevid, Eva Lang, Vårdcentralen, Morgan Bengtsson Sölvesborg: Petra Nordberg, NN, Irene Eliasson, mfl, Vårdcentralen, Valjehälsan 33

 34. Vem gör vad? Regional styrgrupp: (länsövergripande) Beslutar och prioriterar utvecklingsområden. Svarar för övergripande och strategiska frågor. Informerar politiker om utvecklingsarbetets gång. Hanterar avvikelser som inte kan lösas på lokal nivå. Regional arbetsgrupp: (länsövergripande) Identifierar utvecklingsområden. Utvecklar samverkan och utbyter erfarenheter över länet. Information om det löpande utvecklingsarbetet till: • regional styrgruppsrepresentant • till den verksamhet du representerar i arbetsgruppen • till den lokala styrgruppen Lokala grupper

 35. Vem gör vad? Lokal styrgrupp: Ansvarar för och beslutar om lokalt samverkansavtal. Svarar för övergripande, strategiska och övriga gemensamma frågor som berör samverkan och att samverkansavtalets intentioner följs. Ansvarar för frågor som inte kan lösas i arbetsgruppen. Ansvarar för det lokala utvecklingsarbetet. Kommunens representanter i den regionala arbetsgruppen är sammankallande till den lokala styrgruppen. Lokal arbetsgrupp: Arbeta med konkret utformning och utvärdering av insatser utifrån samverkansavtalet och ansvarar för frågor som inte går att lösa i det dagliga arbetet. Genomför uppdrag som kommer från den lokala styrgruppen. 35

 36. Vem gör vad? Processledare: Stödja och vara den sammanhållande länken i det regionala utvecklingsarbetet. Stödja och vara behjälplig i det lokala utvecklingsarbetet. Samordningsfunktion för kompetensutveckling. 36

 37. MÅLOMRÅDEN 2013 Länsövergripande överenskommelse Kompetensutveckling Lokal samverkan Kartläggning Brukarrådet

 38. Länsövergripande samverkansavtal2013 Innehållet klart dec 2012 Kommuniceras 2013 Implementeras 2013 38

 39. Kompetensutveckling FS + BIS 2013 Fördjupningskurs (SKL) Inventering fortsatt fördjupningskurs Fortsatt metodutveckling, Nationella riktlinjer Baskurs Chefsdag Systematisk uppföljning (ASI, DOK) Läkarutbildning? 39

 40. Lokal samverkan FS + BIS 2013 Lokala styrgrupper Lokala samverkansgrupper Lokala samverkansavtal (utveckla rutiner och riktlinjer) SIP (inkl AF + FK?) SIP-utvärdering 40

 41. Kartläggning FS + BIS 2013 Inventering samsjuklighet, BIS klart 2012 Spridas + plan klar f 2014 Kartläggning metoder BIS – klar Kartläggning antal föräldrar FS – klar, spridas Kartläggning metoder FS, genomföras 2013. 41

 42. Brukarrådet 2013 Länsövergripande brukarråd Lokala brukarråd Hitta former ? 42

 43. Mål 2013 43

 44. Förväntningar

 45. Farhågor

 46. Mötesstruktur Styrgruppsmöten: Mari och Caroline bokar. Länsövergripande arbetsgrupp: max 2,5 dagar våren, max 2 halvdagar hösten + utvärderingsinternat lunch-lunch. Tydlig agenda med beslutspunkter, diskussionspunkter, informationspunkter. Spelregler sätts hur gruppen ska arbeta tillsammans. Datum: 5/2 kl13.15-16 (Sölvesborg) 22 mars, kl 9-16 (Karlshamn) 17 maj, kl 9-16 (Ronneby), 13/9 kl 9-12 (Olofström), 25/10 kl 9-12 (Karlskrona) Internat 5-6 dec, lunch-lunch möte Styrgrupp + Länsövergripande arbetsgrupp (frågor kring Regional samverkan) Lokala styrgrupper: Lokala mötesplaner skickas till Mari och Carolina

 47. Namnförslag 2013 • Samverkan kring beroende och missbruk • Utveckling inom missbruk och beroendevård • I Blekinge • Blekinges missbruks -och beroendevård i samverkan • Samverkan inom missbruk och beroendevården i Blekinge • SIMBA

 48. Summering och reflektion Summering av dagarna: Tankar inför 2013: