1 / 10

S e k v o j o v e c o b r o v s k ý

S e k v o j o v e c o b r o v s k ý. T a d e á š S k á l a 3 .A http://www.youtube.com/watch?v=U-LeMs69I0M. Údaje. nachází se na Chabaních byl vysazen Zikmundem II. Berchtoldem (majitel hradu Buchlova a zámku Buchlovice) stáří:odhaduje se na 270 let výška: 32 m, po zasažení blesku 25 m

cain
Télécharger la présentation

S e k v o j o v e c o b r o v s k ý

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sekvojovec obrovský Tadeáš Skála 3.A http://www.youtube.com/watch?v=U-LeMs69I0M

  2. Údaje • nachází se na Chabaních • byl vysazen Zikmundem II. Berchtoldem (majitel hradu Buchlova a zámku Buchlovice) • stáří:odhaduje se na 270 let • výška: 32 m, po zasažení blesku 25 m • průměr koruny: 16 m, po zasažení blesku 10 m

  3. Šiška Sekvojovce obrovského

  4. Historie • Zasažen bleskem byl v roce 1972. • Původně byli vysazeni 3 sekvojovci, ale jen jeden zůstal.

  5. Sekvojovec obrovský (najdi 6 rozdílů)

  6. Správné odpovědi

  7. Současnost • Sekvojovec je turistický cíl • Vyčnívá z Chabaní • Je chráněný druh • Pýchou Chabaní

  8. Kvíz pro každého šikulu • 1. Kdo vysadil Sekvojovec ? • A) Rudolf II. B) Zikmund II. C) Karel IV. • 2. Jak se celým jménem jmenuje Sekvojovec? • A) veliký B) malý C) obrovský • 3. Co ovlivnilo růst Sekvojovce? • A) blesk B) nic C) požár • 4. Sekvojovec : • A) můžeme jej sekat B) není chráněný druh C) je chráněný druh • 5. Kolik sekvojovců bylo vysazeno? • A) 5 B) 2 C) 3

  9. Správné odpovědi • 1.- B) Zikmund II. • 2.- C) obrovský • 3.- A) blesk • 4.- C) je chráněný druh • 5.- C) 3 • Kdo to měl vše dobře? Tak je šikula!! 

  10. Konec Děkuji za pozornost. 

More Related