Download
z sady pr ce v chemick laborato i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zásady práce v chemické laboratoři PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zásady práce v chemické laboratoři

Zásady práce v chemické laboratoři

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zásady práce v chemické laboratoři

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zásady práce v chemické laboratoři Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  2. Před prací v chemické laboratoři se seznámíme se zásadami první pomoci, s umístěním lékárničky a hasicích přístrojů. • V případě ohrožení zdraví nebo majetku voláme na tísňovou linku 112!

  3. 1. Na práci v chemické laboratoři se vždy připravujeme podle pokynů učitele a důsledně dodržujeme pracovní postup. • 2. Do laboratoře vstupujeme pouze se souhlasem učitele a v příslušném oděvu (pracovní plášť, bezpečnostní brýle, latexové rukavice, pokud je jejich použití předepsáno v pracovním postupu).

  4. 3. V chemické laboratoři není dovoleno jíst ani pít. • 4. Na začátku práce zkontrolujeme stav pracoviště, potřebných pomůcek, ochranných a protipožárních prostředků. • 5. Pracujeme podle pokynu učitele a dodržujeme hygienické a bezpečnostní zásady k ochraně vlastního zdraví a zdraví druhých.

  5. 6. Používáme chemikálie jen z označených nádob a pozorně si pročteme nápis na štítku. • 7. Chemikálie nikdy neochutnáváme ani nevdechujeme jejich výpary přímo z nádoby. • 8. S hořlavinami a kapalnými žíravinami pracujeme soustředěně a opatrně. • 9. Ohřívané nádoby nikdy neobracíme k sobě ani směrem ke spolužákům.

  6. 10. S hořlavinami zásadně nepracujeme u otevřeného ohne. • 11. Rozlití či rozsypání chemikálií nebo úraz ihned nahlásíme učiteli, který zajistí likvidaci chemikálií a první pomoc zraněnému. • 12. Se zařízením chemické laboratoře zacházíme šetrně, neplýtváme plynem, elektrickou energií ani vodou.

  7. 13. Zbytky chemikálií, skla a dalšího odpadu odložíme do vyhrazených nádob k jejich likvidaci. • 14. Po ukončení práce zkontrolujeme stav svého pracovního místa, chemikálií a pomůcek, uzavření plynu a vody a vypneme i elektrický proud. • 15. Z chemické laboratoře můžeme odejít jen se souhlasem učitele

  8. Zdroje informací a obrázků • Datakabinet • V celé prezentaci byly použity obrázky ze souboru klipart sady MS Office