1 / 8

Zásady práce v chemické laboratoři

Zásady práce v chemické laboratoři. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám

cais
Télécharger la présentation

Zásady práce v chemické laboratoři

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zásady práce v chemické laboratoři Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  2. Před prací v chemické laboratoři se seznámíme se zásadami první pomoci, s umístěním lékárničky a hasicích přístrojů. • V případě ohrožení zdraví nebo majetku voláme na tísňovou linku 112!

  3. 1. Na práci v chemické laboratoři se vždy připravujeme podle pokynů učitele a důsledně dodržujeme pracovní postup. • 2. Do laboratoře vstupujeme pouze se souhlasem učitele a v příslušném oděvu (pracovní plášť, bezpečnostní brýle, latexové rukavice, pokud je jejich použití předepsáno v pracovním postupu).

  4. 3. V chemické laboratoři není dovoleno jíst ani pít. • 4. Na začátku práce zkontrolujeme stav pracoviště, potřebných pomůcek, ochranných a protipožárních prostředků. • 5. Pracujeme podle pokynu učitele a dodržujeme hygienické a bezpečnostní zásady k ochraně vlastního zdraví a zdraví druhých.

  5. 6. Používáme chemikálie jen z označených nádob a pozorně si pročteme nápis na štítku. • 7. Chemikálie nikdy neochutnáváme ani nevdechujeme jejich výpary přímo z nádoby. • 8. S hořlavinami a kapalnými žíravinami pracujeme soustředěně a opatrně. • 9. Ohřívané nádoby nikdy neobracíme k sobě ani směrem ke spolužákům.

  6. 10. S hořlavinami zásadně nepracujeme u otevřeného ohne. • 11. Rozlití či rozsypání chemikálií nebo úraz ihned nahlásíme učiteli, který zajistí likvidaci chemikálií a první pomoc zraněnému. • 12. Se zařízením chemické laboratoře zacházíme šetrně, neplýtváme plynem, elektrickou energií ani vodou.

  7. 13. Zbytky chemikálií, skla a dalšího odpadu odložíme do vyhrazených nádob k jejich likvidaci. • 14. Po ukončení práce zkontrolujeme stav svého pracovního místa, chemikálií a pomůcek, uzavření plynu a vody a vypneme i elektrický proud. • 15. Z chemické laboratoře můžeme odejít jen se souhlasem učitele

  8. Zdroje informací a obrázků • Datakabinet • V celé prezentaci byly použity obrázky ze souboru klipart sady MS Office

More Related