1 / 14

АРНАЙЫ ТОПОГРАФИЯ

АРНАЙЫ ТОПОГРАФИЯ. Тақырыбы: Ж азық тікбұрышты координаталарды анықтау және картаға еңгізу. Сутемгенов Ж.Б. 9-2ЗЧС-09 тобы. 21.04.2011. 1 сурет. Жер шарының беті алты градустық аймақтарға бөлінуі. Координатал ық аймақтар мен олардың нөмірленуінің сызбасы: а – Жер Пішіні бойынша;

cale
Télécharger la présentation

АРНАЙЫ ТОПОГРАФИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. АРНАЙЫ ТОПОГРАФИЯ Тақырыбы: Жазық тікбұрышты координаталарды анықтау және картаға еңгізу Сутемгенов Ж.Б. 9-2ЗЧС-09 тобы 21.04.2011

 2. 1 сурет. Жершарының беті алты градустық аймақтарға бөлінуі

 3. Координаталық аймақтар мен олардың нөмірленуінің сызбасы: а – Жер Пішіні бойынша; ә – координаталық осьтердегі жазылған түрінде Жазық тікбұрышты координаталар жазықтықтағы координаталар осіне қатысты нүктенің орның анықтайтын сызықтық шаманы білдіреді

 4. Х IV ширек I ширек IV ширек I ширек 360° 90° Осьтік мередиан +У +Х -У +Х 270° 180° 0 Экватор У III ширек II ширек +У -Х -У -Х III ширек II ширек Координаталық тордын ширектерге бөлінуі

 5. Аймақтың координаталық жүйесі Алты градустық аймақтағы тікбұрышты координаталар жүйесінің осі Әрбір қатар өзара перпендикуляр тік және көлденең (Х,У) сызықтарға бөлінуін тікбұрышты координаталық тор деп айтады

 6. Х 6065 4311 4 қатар 189 км батысқа қарай 6065 км солтүстікке қарай Х-Х қатар саны ХХХ арақашықтық У 0

 7. А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасын анықтау (Бірінші «I»ширекте) Х= Х0+(±ΔХ) У= У0+(±ΔУ) Х0= 6066 км У0=4311 км Х ΔУ А ΔХ Х0 У 0 У0

 8. n L { m Карта масштабына сәйкес өлшембірліктерді анықтау (1:25000) L= 2 см =500 м n= 2 мм = 50 м m= 0,2 мм=5 м

 9. Х(А) 10(Х) У(А) 8(Х) 8(Х) 3(у) 0 1(У) 2 3 4 Карта масштабына сәйкес өлшембірліктерді анықтау (1:25000) L= 2 см =500 м n= 2 мм = 50 м m= 0,2 мм=5 м А(кес)= l+n+m Х(А)= 0L+8n+10m= 0+400+50=450 м У(А)= 1L+3n+8m=500+150+40=690 м

 10. А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасы (Бірінші «I»ширекте) Х= Х0+(±ΔХ) У= У0+(±ΔУ) Х0= 6066 км У0=4311 км ΔХ= 450 м = 0,450 км ΔУ= 690 м = 0,690 км ХАI= 6066+0,450=6066,450 км УАI = 4311+0,690=4311,690 км Х А { 450 м { У 0 690 м

 11. А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасы (Бірінші «III»ширекте) Х= Х0+(±ΔХ) У= У0+(±ΔУ) Х0= 6067 км У0=4312 км ΔХ= 540 м = 0,540 км ΔУ= 305 м = 0,304 км ХАIII= 6067+(-0,540)=6066,460 км УАIII = 4312+(-0,305)=4311,696 км 0 У { 540 м { А 304 м Х

 12. А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасы (Бірінші «I»ширекте) Х= Х0+(±ΔХ) У= У0+(±ΔУ) Х0= 6066 км У0=4311 км ΔХ= 450 м = 0,450 км ΔУ= 690 м = 0,690 км ХАI= 6066+0,450=6066,450 км УАI = 4311+0,690=4311,690 км А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасы (Бірінші «III»ширекте) Х= Х0+(±ΔХ) У= У0+(±ΔУ) Х0= 6067 км У0=4312 км ΔХ= 540 м = 0,540 км ΔУ= 305 м = 0,305 км ХАIII= 6067+(-0,540)=6066,460 км УАIII = 4312+(-0,305)=4311,696 км А(нүк)нүктенің түзу тікбұрышты координатасын Тексеру Х(нүк)= (ХI+ХII)÷2 У(нүк)= (УI+УII)÷2 Х(А)= (6066,450+6066,460)÷2= 6066,455 км У(А)= (4311,690+4311,696)÷2= 4311,693 км Жауабы: Х(А)=6066,455 км У(А)= 4311,693 км

 13. В(нүк)нүктесің түзу тікбұрышты координатасы арқылы картаға еңгізу Берілген координата: ХВ= 6067,320 км УВ= 4312,550 км 1. Координата басың анықтаймыз Х0= 6067 км У0=4312 км Х У 0

 14. В(нүк)нүктесің түзу тікбұрышты координатасы арқылы картаға еңгізу Берілген координата: ХВ= 6067,320 км УВ= 4312,550 км 2. ΔХ және ΔУ шамаларын анықтап, картаға еңгіземіз ΔХ= 0,320 км = 320 м ΔУ= 0,550 км = 550 м В Х { 320 м { У 0 550 м

More Related