Download
windows communication foundation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Windows Communication Foundation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Windows Communication Foundation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Windows Communication Foundation a.k.a >>>>>>(WCF - Indigo)<<<<< Instructor: Mr. PhạmThiVương Students: ĐỗHồngHải ĐỗTrườngGiang TrầnCôngVương

 2. Tổngquan • Introduction • Web Service – Oriented • Review WCF Fundamentals • How to set up WCF Web Service • Reference • Q&A

 3. Section Introduction

 4. Đôinétvề WCF • Nềntảng “Communication” giữacácứngdụng • Làmộtphầntrong.Net Framework • Hoạtđộng qua Internet hoặc inter-process

 5. a bit of history Object-oriented 1980s Polymorphism Encapsulation Sub-classing Component-oriented 1990s Location Transparent Tight Coupling Runtime Metadata Service-oriented 2000s Message-based Schema+Contract+Policy Broad Interop

 6. [ServiceContract] class HelloService { [OperationContract] [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = “Adminstrators")] [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Mandatory)] [OperationBehavior(TransactionScopeRequired = true, TransactionAutoComplete = true)] String Hello(String Greeting) {return Greeting;} } <bindings> <wsHttpBinding> <binding name="Binding1“ transactionFlow="true"> <security mode="Message"> <message clientCredentialType="Windows“/> </security> <reliableSession enabled="true" /> </binding> </wsHttpBinding> </bindings> • class HelloService { • [WebMethod] • public String Hello(String Greeting) { • X509CertificateCollection collection = new X509CertificateCollection(); • IntPtr blob = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(typeof(CRYPTOAPI_BLOB))); • IntPtr data = (IntPtr)((int)blob + • Marshal.SizeOf(typeof(CRYPTOAPI_BLOB))); • … • SeqAckRange range = new SeqAcknRange(id, low, high ); • SeqAckRange[] ranges = { range }; • ReliableQueue.ProcessAcks( ranges ); • … • BeginTransaction (NULL, • ISOLATIONLEVEL_SERIALIZABLE, 0, pITxOptions, • &pITransaction); • … • return Greeting; • } • } class HelloService { [WebMethod] public String Hello(String Greeting) { foreach ( SecurityToken tok in requestContext.Security.Tokens { X509SecurityToken token = tok as X509SecToken } … SeqAckRange range = new SeqAcknRange(id,low,high ); SeqAckRange[] ranges = { range }; ReliableQueue.ProcessAcks( ranges ); … BeginTransaction (NULL, ISOLATIONLEVEL_SERIALIZABLE, 0, pITxOptions, &pITransaction); … return Greeting; } } 20,379 linessecurity 10 lines security 1 code + 2 config (elem.) security 1,804 lines reliable messaging 5,988 lines reliable messaging 0 code + 1 config (elem.) reliable messaging 25,507 linestransactions 25,507 linestransactions 2 code + 1 config (attr.)transactions Total lines 27,321 4,442 lines infrastructure Total lines:3 code (what) + 4 config (how) Total lines 56,296 efficient

 7. Mộtsốđặcđiểmchính • Thốngnhấtphươngthứctraođổithông tin trênnềntảng .NET • Cóthểđượctriểnkhaitrêncácnềntảngkhác • Cóthểsửdụng qua internet, mạng LAN hay giữacác process • Thíchhợpđểpháttriểncácứngdụngphântán • Dễdàngứngdụng, bảotrì, nângcấptrongpháttriểnphầnmềm • Tíchhợpchặtchẽvớicácứngdụngkháctrêncùngnềntảng • Cókhảnăngtựtíchhợpdạngđệquy hay vớicácwebservicekhác • HỗtrợrộngrãicácđặctảpháttriểnWebservice Unified Service Intergration

 8. Kiếntrúc WCF

 9. Section Web service - Oriented

 10. Service-Oriented Requirement Application bắtbuộc State baogồm quảnlý quảnlýbằng Policy Service traođổi giớihạnnhờ Message Exchange Pattern có baogồm Message môtả Contract địnhnghĩa tạonêntừ Schema

 11. Message Message Service Communication Client Service

 12. Endpoint Endpoint Endpoint Endpoints Client Service Message

 13. C C C B B B A A A Address, Binding, Contract Client Service Message Address Binding Contract (Where) (How) (What)

 14. C C C B B B A A A Behaviors Metadata Caller Service Bv Bv Message Bv Bv Address Binding Contract (Where) (How) (What)

 15. C C C B B B A A A Runtime Metadata Client Service Bv Bv Message Bv Bv ServiceHost Proxy Address Binding Contract (Where) (How) (What)

 16. Section Review WCF Fundamentals

 17. address • Thông tin địnhdanhcủa Service • Chỉcómột address duynhấtchomột service

 18. contract • Đơngiảnhóaviệcđặctảcác message vàcôngđoạngửi – nhận • Gồmcácloại: • Service Contract • Operation Contract • Data Contract • Fault Contract • Message Contract

 19. contract • Chứacác operation • Tươngtựnhưmột interface • Chỉrõwebservicesẽtraođổinhữnggì • Serialize WSDL:portType Operation

 20. data contract Wsdl:message • Mộttổhợpđịnhnghĩanhằmthốngnhấtkiểudữliệugiữa server/client • Cóthểthaybằngcáclớpdữliệukhác Wsdl:part Xsd:element

 21. Message Exchange pattern • Đặctảphươngthứctruyềnthông tin • Gồm 3 loại: • Request-reply • One-way (datagram) • Duplex (callback)

 22. behavior • Nằmtrongphạm vi của contract • Mởrộng hay tùybiếncáctínhnăngcủa service • Thamgiavàoquátrìnhkhởitạocác channel

 23. binding • Đặctảkếtnốicủa endpoint • BaogồmnhiềubindingElement – nhiềucáchkếtnốivớiclient

 24. Hosting WCF • IIS • Self-Hosting trongcácứngdụngnền .NET • Console Application • Windows Form • Windows Service • Windows Activation Service (WAS)

 25. Section Demo WCF Web service

 26. set up web service • Thêmreference ServiceModeltrong project – import • TạoServiceContract • ĐịnhnghĩacácOperationContract • Implement interface

 27. set up web service (2) • Done? • Not so fast! • Để Client cóthểkếtnốiđến endpoint, web service cầnkhaibáothêm Metadata

 28. client Add reference Code

 29. Section Reference

 30. Reference Resources • MSDN • CodeProject • Introducing Windows Communication Foundation – Microsoft • Best friend: Google

 31. Caution!!! Q&A

 32. Thank you for listening. ^^