1 / 76

Vergadering scheidsrechters Lier - Geel 10 - 12 september 2009

Vergadering scheidsrechters Lier - Geel 10 - 12 september 2009. Administratie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een SR heeft geen eigen SR-kaart meer. De vermelding van SR en de bijhorende graad staan nu op de lidkaart.

Télécharger la présentation

Vergadering scheidsrechters Lier - Geel 10 - 12 september 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vergadering scheidsrechters Lier - Geel 10 - 12 september 2009

 2. Administratie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een SR heeft geen eigen SR-kaart meer. De vermelding van SR en de bijhorende graad staan nu op de lidkaart. Gevolg: een SR moet steeds zijn lidkaart zelf bijhebben.

 3. Administratie Voor een coach is er ook geen aparte coachlicentie meer. Het statuut van de betrokken coach staat ook op de lidkaart. In divisie moet een coach het stauut B hebben. Voor nationaal en Liga is dit statuut A. Wanneer dit niet het geval is, MOET de SR dit op het wedstrijdblad noteren.

 4. Administratie

 5. Administratie

 6. Administratie • In het vak « resultaat » van het wedstrijdblad moeten een aantal vakjes anders worden ingevuld: • In de vakjes waar niets werd genoteerd, moet vanaf nu een nul worden geschreven. • De letters G (Bel) of W (Int) worden vervangen door het cijfer 1. • 3. Een uitzonderlijke wissel wordt ingeschreven in het vak opmerkingen en moet meegeteld worden bij het aantal wissels van een ploeg.

 7. Administratie Voortaan wordt er ook in de provincie gewerkt met deelnemerslijsten. Deze lijsten worden in alle provinciale seniors reeksen gebruikt. Bij de jeugd zijn er GEEN deelnemerslijsten. Elke deelnemerslijst heeft een unieke code. M.a.w. wanneer er de club voor een ploeg wijzigingen worden doorgevoerd, krijgen zij via de geëigende weg een nieuwe lijst.

 8. Administratie Dit document heeft een nieuwe code. De club is verplicht om voor zijn ploegen de meest recente lijst te gebruiken. Om dit te kunnen controleren, moet in het vak « ploegen » de code en het stamnummer van de club worden vermeld.

 9. Administratie In de gewesten worden er al of niet gebruik gemaakt van deelnemerslijsten. Het wat en hoe daarrond wordt straks door de gewestelijke verantwoordelijken uitgelegd.

 10. Administratie Wanneer een speler niet op de spelerslijst voorkomt, mag hij deelnemen aan de wedstrijd mits het voorleggen van een geldige lidkaart. Is die lidkaart er niet dan mag er alsnog worden deelgenomen op voorwaarde dat de betrokkene zich kan vereenzelvigen met één van de gekende documenten.

 11. Administratie De SR noteert op het wedstrijdblad de naam en de geboortedatum van de speler. Hij tekent de vermelding en bevestigt hiermee dat hij in het bezit is van een geldige lidkaart.

 12. Administratie Een lidkaart moet door de houder getekend zijn, om geldig te zijn. Indien dit bij de eerste wedstrijd of later niet in orde blijkt te zijn, laat dan voor de wedstrijd de kaart tekenen. Wanneer de lidkaarten van een ploeg geplastificeerd zijn en niet getekend, dan moet de SR dit op het wedstrijdblad vermelden.

 13. Administratie Neem zeker de moeite om de diverse competitiereglementen waarmee je zal geconfronteerd worden, eens grondig te lezen. Wees streng voor jezelf en controleer alles zeer goed (ook je wedstrijdblad) en voorkom zo onnodige boetes.

 14. Administratie • De SR is verantwoordelijk voor volgende vakken op het wedstrijdblad: • sancties • opmerkingen • goedkeuring • resultaat • ploegen, officials en handtekeningen

 15. Algemene richtlijnen Administratie is voor heel wat SR een heikel punt. Besef dat wanneer je gevraagde informatie te laat aan de betrokkenen bezorgt, je een hele keten lam legt. De documenten die wij jullie bezorgen proberen wij zo eenvoudig mogelijk te maken. Maak er dus geen speurpuzzel van.

 16. Algemene richtlijnen Jullie krijgen een groot document richtlijnen dat belangrijke informatie bevat. Gooi het niet weg, lees het en vooral gebruik het. Telefoneer dus aub niet voor informatie die je zelf kan vinden of reeds in je bezit hebt.

 17. Algemene richtlijnen Wijzigingen aan persoonlijke gegevens moet je laten weten aan: de voorzitter PSC de secretaris PSC de verantwoordelijke aanduidingen de verantwoordelijke afzeggingen Eén e-mail met al deze bestemmelingen mag geen probleem zijn.

 18. Algemene richtlijnen Het inlichtingenblad verschijnt enkel nog op de website. Jullie worden daarvoor geattendeerd. De aanduidingen krijg je elektronisch EN ze worden op de website geplaatst. Het is best mogelijk dat ze op de website staan voordat je ze van mij hebt gekregen. GEEN paniek dan aub.

 19. Algemene richtlijnen Als je iets per e-mail aan Luc Wyns laat weten, dan zal je steeds per e-mail een reactie krijgen. Komt die er niet, dan weet je dat je mail niet aangekomen is. Afzeggen doe steeds telefonisch en bevestig je per e-mail. Afzeggen enkel per mail doe je NOOIT.

 20. Algemene richtlijnen Wie een verslag moet opmaken doet dat ook en binnen de gestelde termijn (10 dagen). Een verslag dat 20 dagen na de feiten wordt opgestuurd, is niet meer ontvankelijk met alle gevolgen van dien. Vanaf dit seizoen zal de PSC echt santioneren voor SR die deze regel aan hun laars lappen.

 21. Algemene richtlijnen Het provinciale scheidsrechterskorps is niet meer zo groot. Aanduidingen maken is uiteraard een sport, maar het moet voor iedereen leuk blijven. Termijnen MOETEN gerespecteerd worden en denk aub eens goed na voor je gaat afzeggen.

 22. Wijzigingen Internationale Volleybal Spelregels (IVS)

 23. De nieuwste IVS omvatten: Een nieuwe benadering van de definitie van de netaanrakingen en de daarbij te beoordelen fouten. Een nieuwe procedure voor het uitvoeren van de spelerswissels. Meer duidelijkheid over interpretaties.

 24. Toepassing Vanaf dit seizoen in ALLE reeksen. Wat wordt NIET toegepast? 2 libero’s (op elk BEL niveau) VVB/Prov: coachlijn Prov: snelle wissel

 25. De wijzigingen In regel 1.3.4 is de coachlijn nu als bijkomende § ingeschreven. Toepassing: LIGA en Ere D. Regel 1.4.4 omschrijft de libero vervangingszone.

 26. De wijzigingen 5.1 Kapitein 5.1.2.3 om TO en W aan te vragen tijdens de afwezigheid van de C. 5.3. Assistent coach 5.3.2 Ingeval de C zijn ploeg moet verlaten, en dit om gelijk welke reden, met inbegrip van een sanctie, mag AC de functies van de C waarnemen op verzoek van de spelkapitein en mits toelating van de 1SR,en dit voor de duur van de afwezigheid.

 27. De wijzigingen 6.1.3 Een spelfase en een voltooide spelfase Een spelfase is een opeenvolging spelacties, vanaf het ogenblik van de opslag door de opslaggever, tot op het ogenblik dat de bal uit het spel is. Een voltooide spelfase is de opeenvolging van spelacties die resulteren in het toekennen van een punt. Deze definities hebben hun consequenties op diverse situaties

 28. De wijzigingen 9.1.2.3 gelijktijdige aanraking Indien gelijktijdige aanrakingen door twee tegenstanders boven het net leiden tot een verlengd contact met de bal, dan zal het spel verder gaan. 10.1.3 De bal die in de richting van het kamp van de tegenstander gaat, door de onderste doorgangsruimte, blijft in het spel tot het moment dat de bal volledig het verticale vlak van het net overschreden heeft. (Dit is een toevoeging, geen wijziging)

 29. De wijzigingen 11.2.2.1 Het is toegelaten het kamp van de tegenstander met de voet(en) aan te raken, op voorwaarde dat minstens een gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de middenlijn of zich boven de middenlijn bevindt. 11.2.2.2 Het is toegelaten het kamp van de tegenstander aan te raken met gelijk welk deel van het lichaam hoger dan de voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet hindert.

 30. De wijzigingen 11.3 Contact met het net. 11.3.1 De aanraking van het net door een speler is GEEN fout, tenzij dit het spel hindert. 11.3.2 De spelers mogen de paal, de koorden of gelijk welk voorwerp aan de buitenkant van de antenne – met inbegrip van het net zelf – aanraken, op voorwaarde dat dit het spel niet hindert.

 31. De wijzigingen 11.4 Fouten van de spelers aan het net 11.4.1 Een speler raakt de bal of een tegenstander in de ruimte van de tegenstander, voor of tijdens de aanvalsactie van de tegenstander. 11.4.2 Een speler dringt onder het net in de ruimte van de tegenstander en hindert het spel van de tegenstander. 11.4.3Een voet(en) van een speler dringt volledig binnen in het kamp van de tegenstander

 32. De wijzigingen 11.4.4 Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): - de bovenste band van het net of de bovenste 80 cm van de antenne aan te raken tijdens de actie om de bal te spelen, of - te steunen op het net gelijktijdig als de bal gespeeld wordt, of

 33. De wijzigingen 11.4.4 Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): - een voordeel ten opzichte van de tegenstander te maken, of - acties te ondernemen die de legitieme poging om de bal te spelen door de tegenstander hinderen

 34. De wijzigingen 11.4.4 Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): - deze lijst is NIET limitatief !!

 35. De wijzigingen 14.1 Blokkeren 14.1.1 Blokkeren is een actie van spelers dichtbij het net om een bal, komende van het kamp van de tegenstander, te onderscheppen door hoger te reiken dan de bovenste rand van het net, en dit ongeacht de hoogte van het balcontact. Enkel voorspelers mogen een blokactie uitvoeren, maar op het moment van de balaanraking moet een deel van het lichaam zich hoger bevinden dan de bovenste rand van het net.

 36. De wijzigingen 15.2 Aanvraag tot reglementaire spelonderbrekingen 15.2.1 Reglementaire spelonderbrekingen mogen enkel en alleen worden aangevraagd door de coach of in de afwezigheid van de coach, door de spelkapitein.

 37. De wijzigingen 15.10 Procedure voor spelerswissels 15.10.3a De eigenlijke aanvraag voor spelerswissel is het betreden van de wisselzone door de wisselspeler(s), klaar om te spelen en dit tijdens een reglementaire spelonderbreking.

 38. De wijzigingen 15.10 Procedure voor spelerswissels 15.10.3c De aanvraag voor spelerswissel wordt bevestigd en aangekondigd door de markeerder of de tweede scheidsrechter, door respectievelijk de zoemer of een fluitsignaal te gebruiken.

 39. De wijzigingen 15.10 Procedure voor spelerswissels 15.10.4Indien een ploeg gelijktijdig wenst over te gaan tot meer dan één spelerswissel, moeten alle spelers die gaan wisselen zich allemaal op hetzelfde moment melden in de wisselzone om te kunnen beschouwd worden binnen eenzelfde aanvraag. In dit geval moeten de spelerswissels opeenvolgend uitgevoerd worden één na één en dit per duo spelers.

 40. Uitvoering van de snelle wissels. De vraag voor een spelerswissel met een handgebaar door de trainer (coach) wordt toegestaan maar is niet verplicht. Dit signaal dient in feite tot niets meer en is niet officieel maar kan de aandacht van de 2de SR en de markeerder trekken. De vervangingsprocedure begint bij de speler die in correcte spelerskledij en voorzien van het wisselplaatje, de wisselzone betreedt.

 41. Uitvoering van de snelle wissels. Door de zoemer te gebruiken kondigt de markeerder aan dat een wisselprocedure wordt opgestart. De speler steekt zijn plaatje omhoog en begeeft zich naar de kant van het terrein en stelt zich op aan de zijlijn (zoals nu).

 42. Uitvoering van de snelle wissels. De 2de SR blijft op zijn plaats en blijft in visueel contact met de markeerder. De 2de SR staat de spelers toe om in het veld te gaan en weg te gaan door het huidige gebaar te doen.

 43. Uitvoering van de snelle wissels. Wanneer de markeerder zijn inschrijvingen op het wedstrijdblad heeft beëindigd, steekt hij 2 handen op om aan te geven dat hij klaar is. De 2de SR doet hetzelfde richting 1ste SR zodat deze de toelating kan geven voor de volgende opslag.

 44. Uitvoering van de snelle wissels. • Enkele bedenkingen: • De markeerder moet veel attenter zijn en moet de opgelegde werkwijze rond 2 handen opsteken zeker respecteren. • 2. De 1ste SR moet zeer goed opletten om niet te vlug te fluiten voor de volgende opslag.

 45. Uitvoering van de snelle wissels. • Enkele bedenkingen: • De 2de SR moet meer dan ooit naar de reservebanken kijken om te zien of een wisselprocedure wordt voorbereid. • 4. Jullie zullen moeten ervaren hoe één en ander verloopt. De ervaring zal de beste leerschool zijn en er zal een serieuze inspanning moeten geleverd worden om alles vlot te laten verlopen.

 46. De wijzigingen 19.3 Acties waar de libero bij betrokken is 19.3.2.1 ... Deze zijn onbeperkt, maar er moet een voltooide spelfase zijn tussen twee liberovervangingen (behalve bij kwetsuur / ziekte of bij een geforceerde rotatie veroorzaakt door een bestraffing).

 47. De wijzigingen 19.3 Acties waar de libero bij betrokken is 19.3.2.3 ... Alle daarop volgende laattijdige vervangingen zullen resulteren in de onmiddellijke onderbreking van het spel en het opleggen van een sanctie voor spelvertraging. De ploeg die zal mogen serveren wordt bepaald door het resultaat van de spelvertraging.

 48. De wijzigingen 19.3.3 Heraanduiding van een nieuwe libero 19.3.3.1 §4 De ploegkapitein mag afstand doen van alle privileges van de kapitein om heraangeduid te worden als libero, indien dit zo gevraagd wordt door de coach. ....

 49. De wijzigingen 21.2 Wangedrag met sancties tot gevolg 21.2.1 Onbeleefd gedrag: een actie tegen de goede manieren of de morele principes, of elke actie met uiting van minachting. 21.2.3 Agressie: eigenlijke fysieke aanval of agressieve of bedreigende houding.

 50. De wijzigingen • Tweede scheidsrechter • 24.3 Verantwoordelijkheden • 24.3.2Tijdens de wedstrijd beslist, fluit en signaleert de 2SR: • 24.3.2.4de voltooide blok door de achterspelers of de blokpoging door de libero; of de foutieve aanvalsactie door de achterspelers of door de libero

More Related