Download
phux introduktion biblioteket eng och chem 5 9 elec och sci 6 9 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHUX -Introduktion Biblioteket ENG och CHEM 5.9. ELEC och SCI 6.9. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHUX -Introduktion Biblioteket ENG och CHEM 5.9. ELEC och SCI 6.9.

PHUX -Introduktion Biblioteket ENG och CHEM 5.9. ELEC och SCI 6.9.

132 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PHUX -Introduktion Biblioteket ENG och CHEM 5.9. ELEC och SCI 6.9.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PHUX -IntroduktionBiblioteketENG och CHEM 5.9.ELEC och SCI 6.9. Eva Tolonen eva.tolonen@aalto.fi

 2. Hurärbiblioteksövningenorganiseradpå svenska • introduktion • kortbiblioteksrunda • Moodle-övningen, som alla skalllämna in, dvsobligatorisk • Moodle-uppgifternaskallinlämnasinom en vecka.

 3. Aalto-universitetetsbiblioteksnätverk - Elektroniska resurser via kampusnätet Otnäskampusbiblioteksamtinstitutionsbiblioteken Kampusbiblioteken i Töölö och Arabia

 4. ENG biblioteken via Google Earth Dessutommindre institutionsbibliotek http://eng.aalto.fi/fi/services/library/ http://lib.aalto.fi/fi/contact/otaniemi_libraries/#KO

 5. Bibliotekskortetärfortfarandenyckelntill de fysiskabibioteken • Du behöver ett bibliotekskort för attkunnabildadittbibliotekskonto, tagmeddittid-kort för registreringdå du skalllåna för förstagångenochbehöver ett bibliotekskort. • Du får per e-mail info omdinalånocht.ex. omdinareserveringar. • Hålldinkontaktinformationup to date. Biblioteketssystemdiskuterarintemedregistret för studerande • Myöhästymismaksut Otaniemen kampuskirjastossa • Kurssikirjat 0,70 €/vuorokausi (laina-aika 14 vrk) • Muut kirjat ja muut aineisto 0,30 €/vuorokausi (laina-aika 28 vrk) • Yö- ja lyhytlainat 1 €/tunti ensimmäisen aukiolotunnin jälkeen • Lainauskiellon raja 10 € • Minimikorvaus kadonneesta aineistosta uuden kustannukset tai vähintään 100 € • Noutamatta jätetty varaus 2 €

 6. BibliotekskortetochAalto-identifikationen E-resurser via nätet De fysiskabiblioteken Bibliotekskortet: - Utlåning av trycktaböcker via låneautomaterochservicepunkter - Registrering av kortet i bibliotekskatalogenmöjligöratt du kanreserveraböckerochförnyadinalån Aalto-indentifiktion: -efterregistreringkan du ocksålogga in meddin Aalto indentifikation i dittbibliotekskonto Aalto-identifikation: - Du kananvända via distans det elektroniska materialetgenomattlogga in meddinanvändarindentifikationochdittlösenord (password)

 7. lib.aalto.fiärportentillbiblioteketsservice • finns i förkortatformpå svenska medlänkartill • Alli – bibliotekskatalogenöverbiblioteketssamlingar (trycktaböcker, e-böcker, trycktatidskrifter) • Nelli – portalen, sominnehålleralltelektronisktmaterial, sombiblioteketbeställer • MOT-ordböcker • AaltoDoc-publikationsarkivet för examensarbetenochrapporterutfördapåAalto-universitetet

 8. Allmäntomuppgifterna i Moodle • Uppgiftenskallreturnerasinom en vecka • Datum för deadlineföljerdenfinskatidtabellen, dvs deadline för ELEC 13.9. (kl16.00) och för SCI 3.10, men det lönarsigattgörademgenast. Om du av någonanledningintehinner , kontakta Jaakko Marttila (jaakko.marttila@aalto.fi) • Om du fårproblemmeduppgifternakontakta Eva Tolonen (eva.tolonen@aalto.fi • OBS! De olikaskolornahar för Moodleövningenolikapasswords • ENROLMENT KEY för ELEC: kirjharj-elec • ENROLMENT KEY för SCI: kirjharj-sci

 9. Moodleuppgiften – var? • Länken plus info tillövningenskickasutfrånskolan per mejl. Länkentilldensvenskspråkigaövningenhttps://moodle.aalto.fi/course/view.php?id=1087 • eller du kansjälvsökaframdenfrånmoodle.aalto.fi:stä (eller via google: moodle aalto -> denförstaresultatlänken) • PåMoodleshemsida (framsida): Library • Av Library’skursser : Övning i användning av biblioteket 2013-2014 • Loggaförst in meddin Aalto identifikation • ENROLMENT KEY för ELEC: kirjharj-elec OCH för SCI: kirjharj-sci VÄLJ Övning i användning av biblioteket 2013-14 moodle.aalto.fi Logga in med Aalto id:n (vänstersida) Skriv in enrolmentkey för skolan Valitse Library

 10. Tips för Moodle - uppgiften • Titta påvideoklippen (finnspåengelskaochpåfinska) • Om du svararfel – får du nyatips, somhjälperdigattutförauppgiften • Du kansvarafelpå en enskilduppgifthurmångagångersomhelst • Du kanförsökameduppgiftserienhurmångagångersomhelst • Det viktigaäratt du slutligenfår alla uppgifterrätt • Gåtillföljandeuppgiftförstdå du fåttföregåendeuppgiftklar • Komihågattreturnerauppgifterna (alla rätt ) efterdensistauppgiftengenomattklicka ”submitall and finish’ .

 11. HjälpmedMoodleuppgifternafår du på svenska Eva Tolonen: eva.tolonen@aalto.fi påfinska Jaakko Marttilalta: jaakko.marttila@aalto.fi, 050-4117914 Antti Rousilta: antti.m.rousi@aalto.fi, 050-3790670 ellergenomattkommatillbiblioteket.

 12. Välkommentillbiblioteket