Download
hracata a t esaslar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İHRACATA AİT ESASLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
İHRACATA AİT ESASLAR

İHRACATA AİT ESASLAR

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

İHRACATA AİT ESASLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

 2. İÇİNDEKİLER - I • İhracatı Düzenleyen Mevzuat • Dar Anlamda • Geniş Anlamda • İhracatçı Kimdir? • İhracat Nedir? • İhracat İşlemleri

 3. İÇİNDEKİLER - II • İhracatta Kullanılan Belgeler • Tercihli Ticaretten Yararlanmaya Dönük Belgeler • İhracatın Tabi Olduğu Hususlar

 4. İHRACATI DÜZENLEYEN MEVZUAT(1) • Geniş Anlamda • Dış Ticaret Rejimi • Gümrük Mevzuatı • Kambiyo Mevzuatı • TİM Kanunu ve Yönetmeliği • Standardizasyon Rejim Kararı • Uluslararası Anlaşmalar • Bakanlık Mevzuatları • Merkez Bankası Genelgeleri

 5. İHRACATI DÜZENLEYEN MEVZUAT(1) Dar Anlamda: (Dış Ticaret Rejimi) • 637 Sayılı KHK • İhracat Rejimi Kararı • Dahilde İşleme Rejimi Kararı • Hariçte İşleme Rejimi Kararı • İhracat Yönetmeliği • İhracat Tebliğleri

 6. İHRACATI DÜZENLEYEN MEVZUAT(2) Dar Anlamda: • 08.06.2011 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “637 SAYILI EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” İLE İHRACATA DAİR MEVZUATIN HAZIRLANMASI GÖREVİ EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLMİŞTİR. • -YİNE AYNI KHK’YA GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ÇEŞİTLİ MEVZUATLA VERİLMİŞ YETKİLERİN KULLANIMINDA İHRACATA İLİŞKİN POLİTİKALARIN UYGULANMASINA DAİR ESASLARI DÜZENLEMEK VE UYGULAMALARLA İLGİLİ KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYONU TEMİN ETMEK DE İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ ARASINDA BULUNMAKTADIR. • SÖZ KONUSU GÖREVLER ÇERÇEVESİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, İHRACAT REJİMİ KARARI İLE BU KARAR’A İSTİNADEN YAYIMLANAN İHRACAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLER, DAR ANLAMDA İHRACAT MEVZUATINI OLUŞTURMAKTADIR.

 7. İHRACATI DÜZENLEYEN MEVZUAT(3) • Dar Anlamda: • HALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 22.12.1995 TARİHLİ VE 95/7623 SAYILI İHRACAT REJİMİ KARARI, 6.1.1996 TARİHLİ VE 22515 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR. 9 (DOKUZ) MADDEDEN OLUŞAN BU KARAR’DA ESAS İTİBARIYLA İHRACATTA YETKİLİ MERCİİN, DIŞ TICARET MÜSTEŞARLIĞI’NIN BAĞLI BULUNDUĞU BAKANLIK OLDUĞU İFADE EDİLMEKTE VE BAKANLIĞIN BU KONUDAKI YETKİLERİ SAYILMAKTADIR. • KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE İHRACI YASAKLANMIŞ MALLAR DIŞINDA KALAN BÜTÜN MALLARIN İHRACININ BU KARAR ÇERÇEVESİNDE SERBEST OLDUĞU (KARAR’IN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİNDE SAYILAN NEDENLERLE GETİRİLECEK KISITLAMA VE YASAKLAMALAR HARİÇ OLMAK ÜZERE) BELİRTİLMEKTEDİR. • SÖZ KONUSU KARAR UYARINCA DÜZENLENEN İHRACAT YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ TEBLİĞLERLE DE, İHRACAT İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.

 8. İHRACATÇI KİMDİR?(2) İHRACATÇI; - İHRAÇ EDECEĞİ MALA GÖRE İLGİLİ İHRACATÇI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE ÜYE OLAN, -VERGİ NUMARASINA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER -TÜZEL KİŞİLİK STATÜSÜNE SAHİP OLMAMAKLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN HUKUKİ TASARRUF YAPMA YETKİSİ TANINAN ORTAKLIKLARI İFADE ETMEKTEDİR.

 9. İHRACAT NEDİR?(1) • İhracat=Fiili İhracat • Muayene • Kambiyo Taahhüdü

 10. İHRACAT NEDİR?(2) İHRACAT, “BİR MALIN, YÜRÜRLÜKTEKI İHRACAT MEVZUATI İLE GÜMRÜK MEVZUATINA UYGUN ŞEKİLDE TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINA VEYA SERBEST BÖLGELERE ÇIKARILMASINI VEYAHUT MÜSTEŞARLIKÇA İHRACAT OLARAK KABUL EDİLECEK SAİR ÇIKIŞ VE İŞLEMLER*” OLARAK TANIMLANMIŞTIR. * 2005/2 sayılı Tebliğ kapsamı işlemler

 11. İHRACAT AŞAMALARI VE İŞLEMLERİ İhracatçı Gümrük İdaresi İhracatçı Birlikleri Fiili İhracat İlgili Olabilecek Kurumlar Vesaik Hazırlanması

 12. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER(1) • Gümrük Beyannamesi: İhracatta, gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgedir.

 13. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER(2) • Fatura: Siparişe, proforma faturaya veya anlaşmaya dayanılarak satıcı tarafından düzenlenen, mal veya hizmetin satıldığını kanıtlayan belgedir.

 14. İHRACATTA KULLANILAN BELGELER(3) • İHRACI ZORUNLU STANDARDA TABİ MALLARDASTANDART KONTROL BELGESİ • KIYMETLİ EŞYA VE/VEYA TARİHİ ESER OLABİLECEK NİTELİKTEKI ÜRÜNLERIN İHRACINDAANALİZ RAPORU • TARIM ÜRÜNLERI İHRACINDABİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI VE BORSA TESCİL BEYANNAMESİ • HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATINDAHAYVANLARIN ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI,HAYVANSAL ÜRÜNLER MADDELER İÇİNVETERİNER ŞAHADETNAMESİ, • ORMAN VE TEKEL ÜRÜNLERİ İÇİNNAKLİYE TEZKERESİ GİBİ BELGELER, İHRACATTA KULLANILAN DİĞER BELGELER ARASINDADIR.

 15. TERCİHLİ TİCARETTEN YARARLANMA • ATR Dolaşım Sertifikası: Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında. • EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı: • Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında, • STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında, • PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. • EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı: • PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.

 16. TERCİHLİ TİCARETTEN YARARLANMA • Menşe Şahadetnamesi - Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) - Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir.

 17. İHRACATIN TABİ OLDUĞU HUSUSLAR

 18. MADDE ÖZELLİĞİNE GÖRE • Kayda Bağlı Mallar • İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar

 19. İHRACI YASAK, İHRACI KAYDA BAĞLI VE İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR • ULUSLARARASI ANLAŞMALAR, KANUN VE KARARNAMELERLE İHRACI YASAKLANMIŞ VEYA BELLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN ÖN İZNİNE BAĞLANMIŞ OLAN MALLARA İLİŞKİN LİSTELER, KARAR VE TEBLİĞLERLE YAYIMLANMAKTADIR. • PİYASALARDA MEYDANA GELEN OLAĞAN DIŞI BİR GELİŞME, • İHRACATA KONU MALDA GÖRÜLEN YETERSİZLİK, • KAMU GÜVENLİĞİ, • KAMU AHLAKI, • İNSAN SAĞLIĞI,

 20. İHRACI YASAK, İHRACI KAYDA BAĞLI VE İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR • HAYVANLARIN, BİTKİLERİN VEYA ÇEVRENİN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK TEDBİRLER, • SANATSAL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞER TAŞIYAN METANIN KORUNMASI NEDENLERİYLE İHRACATTA KISITLAMA VEYA YASAKLAMA GETİRMEYE VE GEREKTİĞİNDE İHRACATI MÜSAADEYE VEYA KAYDA BAĞLAMAYA, İHRACATTA MİKTAR KISITLAMASI UYGULAMAYA, BAKANLIĞIMIZ YETKİLİ BULUNMAKTADIR

 21. ÜLKE ÖZELLİĞİNE GÖRE • Ambargolu Ülkeler • BM ve AB Kararlarına Göre • Tek Taraflı • Tercihli Ticaretten Yararlanılan Ülkeler • AB Ülkeleri • STA İmzalanan Ülkeler • GSP Uygulayan Ülkeler

 22. KAMBİYO MEVZUATI • 8 Şubat 2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.

 23. KAMBİYO MEVZUATI • Belirtilen düzenleme uyarınca 32 Sayılı Karar’ın değişiklik öncesi halinde yer alan “ihraç edilen malların bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içerisinde ihracatçılar tarafından yurda getirilmesi ve bozdurulması” zorunluluğu kaldırılmış ve söz konusu ihracat bedellerinin tasarrufu serbest kılınmıştır.

 24. İHRACAT ŞEKLİNE GÖRE(1) • Genel Esaslar Dahilindeki İhracat • Kayda Bağlı İhracat • Serbest Bölgelere Yapılan İhracat • Yurtdışı Fuar ve Sergilere Katılım • Diğer İhracat Şekilleri Çerçevesindeki İhracat

 25. İHRACAT ŞEKLİNE GÖRE(2) GENEL ESASLAR DAHİLİNDEKİ İHRACAT: KANUN, KARARNAME VEYA ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ VEYA BELLİ BİR MERCİİN İZNİNE BAĞLI KILINMIŞ MALLAR GRUBUNDA VE İHRACAT 2006/7 SAYILI TEBLİĞ EKİNDEKİ KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDE YER ALMAYAN MALLARIN İHRACI, GENEL ESASLAR DAHİLİNDEKİ İHRACAT KAPSAMINDADIR. BU TÜR İHRACATTA İHRACATÇILAR, İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE ONAYLATTIKLARI GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE BİRLİKTE DOĞRUDAN İHRACATIN YAPILACAĞI GÜMRÜK İDARESİNE BAŞVURURLAR. KAYDA BAĞLI İHRACAT : BU MALLAR, İHRACAT 2006/7 SAYILI TEBLİĞ EKİNDE, KAYDA BAĞLI İHRACAT LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. BU LİSTEDE SIRALANAN MALLAR İHRAÇ EDİLİRKEN, GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İHRACATÇI BİRLİKLERİNCE KAYDA ALINMASI GEREKLİDİR. İHRACATÇI BİRLİKLERİNCE KAYIT MEŞRUHATI DÜŞÜLEREK ONAYLANMIŞ GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNE TEVDİ SÜRESİ TEMDİT EDİLMEMEK ÜZERE 30 (OTUZ) GÜNDÜR. ANCAK, ÜLKEMİZ İHRAÇ ÜRÜNLERİNE MİKTAR KISITLAMASI UYGULAYAN ÜLKELERE YAPILAN, KISITLAMA KAPSAMINDAKİ MADDELERİN İHRACINA AİT KAYITLARIN SÜRESİ BAKANLIKÇA 30 (OTUZ) GÜNDEN DAHA KISA VEYA UZUN OLARAK BELİRLENEBİLİR.

 26. İHRACAT ŞEKLİNE GÖRE(3) Diğer İhracat Şekilleri Çerçevesindeki İhracat • Konsinye İhracat • İthal Edilmiş Malların İhracı • Bedelsiz İhracat • Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar - (Bavul Ticareti) • Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Kapsamındaki İhracat • Offset

 27. KONSİNYE İHRACAT(1) KONSİNYE İHRACAT; KESİN SATIŞI DAHA SONRA YAPILMAK ÜZERE DIŞ ALICILARA, KOMİSYONCULARA, İHRACATÇININ YURT DIŞINDAKİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİNE MAL GÖNDERİLMESİ ŞEKLİNDE YAPILAN İHRACAT BİÇİMİDİR. TALEPLER; İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE YAPILIR. KONSİNYE İHRAÇ İZİNLERİNİN SÜRESİ 30 (OTUZ) GÜNDÜR. KONSİNYE OLARAK GÖNDERİLEN MALLARIN İHRAÇ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE SATILMASI GEREKİR. HAKLI VE ZORUNLU NEDENLERLE BU SÜRE, İZNİ VEREN MERCİ TARAFINDAN TOPLAM 2 (İKİ) YILA KADAR UZATILABİLMEKTEDİR. MALLARIN SATILAMAMASI DURUMUNDA İSE GÜMRÜK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZE GERİ GETİRİLMELERİ ZORUNLUDUR.

 28. KONSİNYE İHRACAT(2) • Kesin Satış Daha Sonra • Müracaat Yeri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İBGS) • Bu Kapsamda Konsinye Olarak Onaylanan GB’nin Gümrük İdaresine Sunulma Süresi 30 (Otuz) Gündür. • 1+2 Yıl İçinde Satış • Satılmazsa Malın Gelmesi

 29. İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI • Genel Esaslar Dahilindeki İhracat Kapsamında Değerlendirilir. • Ancak Bazı Hükümler Saklıdır • İhracatın Desteklenmesine Yönelik Mevzuat • Yatırım Mevzuatı • Gümrük Mevzuatı Mahrecine İade Hükümleri

 30. BEDELSİZ İHRACAT(1) BEDELSİZ İHRACAT: KARŞILIĞINDA YURT DIŞINDAN BİR ÖDEME YAPILMAKSIZIN YURT DIŞINA MAL ÇIKARILMASINI İFADE EDER. BEDELSİZ İHRACAT, İHRACAT 2008/12 SAYILI TEBLİĞ ILE DÜZENLENMİŞTİR. SÖZ KONUSU TEBLİĞ’DE BEDELSİZ OLARAK İHRAÇ EDİLEBİLECEK MALLAR SAYILMIŞTIR. 1- GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN GÖTÜRÜLEN VEYA GÖNDERİLEN HEDİYELER, MIKTARI TİCARİ TEAMÜLLERE UYGUN NUMUNELER İLE REKLAM VE TANITIM MALLARI, YENİDEN KULLANIMA VEYA GERİ DÖNÜŞÜME KONU İTHAL EDİLMİŞ MAL VE AMBALAJ MALZEMELERİ , 2- DAHA ÖNCE USULÜNE UYGUN OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞ MALLARIN BEDELSİZ GÖNDERİLMESİ TİCARİ ÖRF VE ADETLERE UYGUN PARÇALARI, FİRELERİ İLE GARANTİLİ OLARAK İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE YENİLENMESİ GEREKEN PARÇALARI,

 31. 3- YABANCI MİSYON MENSUPLARININ, TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YABANCILARIN YURT DIŞINA HANE NAKLİ SURETİYLE GİDECEK TÜRK VATANDAŞLARININ, DAİMİ VEYA GEÇİCİ GÖREVLE YURT DIŞINA GİDEN KAMU GÖREVLİLERİNİN, BU DURUMLARININ İLGİLİ MERCİLERCE BELGELENMESİ ŞARTIYLA, BERABERLERİNDE GÖTÜRECEKLERİ, GÖNDERECEKLERİ VEYA ADLARINA GÖNDERİLECEK MAL VE TAŞITLAR, 4- YURT DIŞINDA YERLEŞIK TÜZEL KİŞİLER, YABANCI TURİSTLER VE YURT DIŞINDA İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞLARININ BERABERLERİNDE GÖTÜRECEKLERİ, GÖNDERECEKLERİ VEYA ADLARINA GÖNDERİLECEK MAL VE TAŞITLAR, 5- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER VE ÜNİVERSİTELERİN; GÖREVLERİ VEYA ANLAŞMALAR GEREĞİ GÖNDERECEKLERİ MAL VE TAŞITLAR, 6- SAVAŞ, DEPREM, SEL, SALGIN HASTALIK, KITLIK VE BENZERİ AFET DURUMLARINDA; KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, ÜNİVERSİTELER VE KIZILAY İLE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK VE VAKIFLARIN GÖNDERECEKLERİ İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ, 7- YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DIŞINDAKİ İSTİSNAİ DURUMLAR.

 32. BEDELSİZ İHRACAT(3) • YUKARIDA SAYILAN MALLARDAN İLK İKİ MADDEDE YER ALANLAR TİCARİ AMAÇLIDIR VE BUNLARDAN DEĞERİ 250.000 DOLAR’A KADAR OLANLARIN BEDELSİZ İHRACINA DOĞRUDAN GÜMRÜK İDARELERİ, 250.000 DOLAR VE ÜZERİ OLANLARIN BEDELSİZ İHRACINA İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ TARAFINDAN İZİN VERİLİR. DİĞER TARAFTAN, 3, 4, 5 VE 6. MADDELERDE BELİRTİLEN MALLARIN BEDELSİZ İHRACINA İSE DEĞERİNE VE MİKTARINA BAKILMAKSIZIN DOĞRUDAN GÜMRÜK İDARELERİNCE MÜSAADE EDİLİR. • YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TALEPLERİ, DEĞER VE MİKTAR SINIRLAMASI OLMAKSIZIN, GÜMRÜK İDARELERİNCE SONUÇLANDIRILIR. • BEDELSİZ İHRAÇ İZİNLERİNİN SÜRESİ 1 (BİR) YILDIR. • BEDELSİZ İHRACATA KONU MAL, İHRACATTA UYGULANAN DESTEKLERDEN YARARLANDIRILMAZ.

 33. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) (1) • 43 ve 61 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri • Özel Fatura Düzenlenir • İhracat Olarak Kabul Edilir • Malın Yurtdışı Edilmesi • Döviz Alım Belgesi Düzenlenmesi • KDV İstisnasından Yararlanır • İhracat Taahhüdüne Sayılır • Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon hariç (DİR için)

 34. BAVUL TİCARETİ(2) İHRACAT 2008/12 SAYILI TEBLİĞİN 2 İNCİ MADDESİNİN (Ç) BENDİ UYARINCA, TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNÜŞLERİNDE HERHANGİ BIR MİKTAR VE DEĞER KISITLAMASI OLMAKSIZIN ÜLKEMİZDEN SATIN ALDIKLARI MALLARI BERABERLERINDE GÖTÜREBİLMEKTEDİR. BU TÜR SATIŞLAR BAVUL TİCARETİ OLARAK NİTELENDİRİLMEKTE OLUP, 43 VE 61 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE YAPILACAK SATIŞLARDIR. TURİSTLERE VE YURT DIŞINDA İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞLARINA FATURA KARŞILIĞINDA YAPILAN SATIŞLARDA, MALIN YURT DIŞINA ÇIKIŞININ GÜMRÜK İDARELERİNCE TESPİTİ KAYDIYLA VE MAL BEDELİ DÖVİZLERİN YURDA GETİRİLDİĞİNİ GÖSTERİR DAB’LARIN DÜZENLENMESİ KAYDIYLA MER’İ İHRACAT YÖNETMELİĞİ’NİN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (d) BENDİNE İSTİNADEN İHRACAT KABUL EDİLMİŞTİR. İHRACATTA OLDUĞU GİBİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU'NUN 11/1-B MADDESİNDE DÜZENLENEN KDV İSTİSNASINDAN YARARLANMALARI MÜMKÜN BULUNMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTE OLAN İHRACAT 2003/3 SAYILI TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN, ÖZEL FATURALARIN İBGS TARAFINDAN ONAYLATILMASI HALİNDE BELGESİZ İHRACAT KREDİSİ, DİİB VE VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE GB YERİNE KABUL EDİLİR. (TEKSTİL VE KONFEKSİYON HARİÇ)

 35. Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Kapsamındaki İhracat (1) • Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ Anlaşmalar: (2008/1) • Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracı. • Üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ve kesin ihracı.

 36. Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Kapsamındaki İhracat (2) • Geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi Anlaşmalar Genel Müdürlüğünce belirlenir. Talep halinde uzatılabilir. • Süresini aşarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı hükümleri saklıdır. • İhracatçı birliklerine üye olma şartı aranmaz.

 37. Offset (1) • Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsar. • Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6)

 38. Offset (2) • İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, • Türkiye’de üretilen malların, • Gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin • Yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile • Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça onaylanan diğer işlemleri kapsar.

 39. Offset (3) • Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından; • İhraç edilecek mal ve hizmetlerin tanımı, • Bu mal ve hizmetlerin üreticisi, • İhracatçısı, • Alıcısı, • İhraç edileceği ülke, gibi bilgiler bazında ön onay verilir.

 40. Offset (4) • İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat verilir. • Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, offset anlaşmasının taslak metnini, onay alınmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na göndermekle yükümlüdür

 41. TEŞEKKÜRLER!