Download
hva er hensikten med karriereveiledning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva er hensikten med karriereveiledning? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva er hensikten med karriereveiledning?

Hva er hensikten med karriereveiledning?

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Hva er hensikten med karriereveiledning?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva er hensikten med karriereveiledning?

 2. Karriereveiledning • Begrepet ”karriere”: Latinske carrus, som betyr ”kjerre” – i overført betydning ”løpebane” eller ”kjerrevei”. En persons vei gjennom arbeidslivet • Alle har en karriere • OECDs definisjon legger det brede perspektivet til grunn • Hjelpe til å ta valg «Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.»

 3. Hva er egentlig karriereveiledning? Skillet mellom et bredt og et smalt perspektiv på karriereveiledning: Tee Smalt perspektiv: Selve karriere- veiledningssamtalen Bredt perspektiv: All aktivitet

 4. Karriereveiledning ulike perspektiv • Bredt perspektiv: Alle organiserte aktiviteter som bidrar til å øke et individs kunnskaper og ferdigheter på området som omhandler karriere og arbeidsliv. Både individuelt og i grupper, på nett og ute i «virkeligheten». Fokus på selvinnsikt ved; kartlegging av interesser, egenskaper, verdier, styrker. Mulighetsoppmerksomhet ved hospitering, arbeidsuke, undervisning, bedriftsbesøk, jobbskygging, besøk av flere aktører; opplæringskontor, foreldre, skoler, utdanningsmesser, cv og søknad • Smalt perspektiv: Selve karriereveiledningssamtalen mellom en rådgiver og en elev. Definisjon: Profesjonelle, individuelle samtaler mellom en veileder og en veisøker om karriererelaterte spørsmål, med den hensikt å bidra til å styrke veisøkers refleksjon, motivasjon og ferdigheter til å håndtere egen karriere. ( Gravås /Gaarder – Universitetsforlaget)

 5. Livslangt perspektiv på karriereveiledning Perspektiv på hva målet med karriereveiledning skal være: Karriereveiledning og derfor også faget Utdanningsvalg/øvrige skolefag som norsk, samfunnsfag, skal bidra til at elevene blir bedre i stand til å håndtere sin karriere gjennom hele livsløpet Gi elevene ferdigheter i å håndtere egen karriere

 6. Men hvordan … håndtere sin karriere gjennom hele livet? CMS

 7. CMS:Career management Skills Hva er det og hvorfor er det relevant?

 8. CMS – en definisjon CMS refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer: • Ferdigheter i å samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning og jobbmuligheter og seg selv • Ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet • Ferdigheter i å ta valg

 9. CMS retter fokus mot læringsutbyttetav karriereveiledning

 10. CMS har faglig basis i The DOTSframework. (ferdighetene) Decision – learning : Valgkompetanse: Evnen å ta gode valg. Kunnskap om forskjellige måter valg tas på, bevissthet om måten en selv velger, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessig i situasjonen. Opportunityawareness: Mulighetsoppmerksomhet: Kjennskap til hvilke muligheter som finnes, kunnskap om hva disse mulighetene kan innebære og om hvordan man kan gripe mulighetene. Transitionlearning: Håndtere overgangsfaser: Ferdigheter i å håndtere utfordringer knyttet til overganger, for eksempel fra grunnskole til videregående, fra utdanning til arbeidsliv eller fra arbeid tilbake til utdanning. Self-awareness: Selvinnsikt:Å kunne identifisere sine interesser. Ha god forståelse av hvem en er som person, hvilke styrker og svakheter en har, samt bevissthet om hvilke krav og forventninger en har til sitt arbeidsliv.

 11. CMS – til elevens (individets) beste? Ja…. Eleven ønsker jo å • gjøre gode valg • velge riktig utdanning • finne en jobb • ta i bruk sin utdanning / kompetanse • realisere seg selv

 12. CMS – til samfunnets beste? Ja…. Det er til samfunnets beste at eleven (individet) • tar utdanning og nyttiggjør seg den • får en jobb og gjør det bra • er stabil arbeidskraft, men tar ny utdanning, eller gjør karriereskift ved behov

 13. CMS – i skolen? «Utdannings- og yrkesrådgivninga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv» Fra forskrift til Opplæringslova kap. 22

 14. CMS i faget Utdanningsvalg?Andre skolefag? Å prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Elevene skal: • Lære om videregående opplæring og arbeidsliv • Få anledning til utprøving av utdanningsprogram og arbeidsliv • Lære om egne valg ( omfatter kartlegging av og refleksjoner over egne interesser og forutsetninger knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg)

 15. Kvikk fiks eller langsiktig perspektiv? I CMS-perspektivet ligger en ambisjon om at hensikten med karriere-veiledning er noe mer enn å løse her-og-nå situasjonen: Veiledningen skal bidra til varig læring!

 16. Valg • Karriereveiledning skiller seg fra generell veiledning ved å fokusere spesielt på valgkompetanse og utvikling i forhold til egen kompetanse og arbeidsmuligheter • Individet skal få assistanse til å treffe valg som bidrar på best mulig måte å realisere vedkommendes potensial i forhold til arbeidslivet

 17. Andre påvirker valgene - bygger opp under forventninger… • Foreldre - statusforventninger? • Lærere, rådgivere • Venner (Nettverket) • TV; Jamie Oliver, Hellstrøm, Grace Anatomi, Criminalminds • Medier • Opplæringskontor • Videregående skole • (Forventninger om) Arbeidsmuligheter • Fritid • (Forventninger om )Status • Annet?

 18. Forskjellige folk tar forskjellige valg Hva skal Nysgjerrige Nadja, Gale Geir, Rolige Ramez, Forvirrede Fathima, Ambisiøse Ahmed, Stille Sultan, Late Liam, Ville Vincent, Usikre Unni, Trygge Tinkajobbe med? Og hvordan skal de finne det ut? Hva tenker du? Jobber du med dem?

 19. Helhet og sammenheng – grunnlag for å gjøre valg Kunnskap om meg selv: Verdier, interesser, ferdigheter, kompetanse, personlighet, evner, helse, erfaring i skole og arbeidsliv- mestring Arbeidslivet: Kunnskap om yrker og arbeidslivet: Jobbskygging, utplasseringsuke, messer, besøk på skolen, yrkesforeldre, opplæringskontor mm Utdanningsveier: Videregående, fagskole, høyskole, universitet, videreutdanning. Samfunnet: Arbeidsmarked lokalt og regionalt, trender, prognoser, aktive, og ikke passive stønadsmottakere

 20. CIP karriereveiledningsmodell

 21. CIP karriereveiledningsmodell • CIP: Cognitive Information Processing Approach to careerdevelopment and services (CIP)” er en av de rådende karriereteoriene og karriereveiledningsmodellene internasjonalt. • For å ha ”utsikt” over alle de muligheter som finnes ”der ute”, må man først ha innsikt. Det vil derfor være en viktig grunnpilar i det å ta valg å ”finne seg selv”, sine ressurser, ønsker og drømmer • Øke beslutningsevnen til den enkelte • Karrierevalg kan læres • Sentrale spørsmål: Hvem ER du? Hva KAN du? Hva VIL du?

 22. Kunnskap om: Meg selv: Mine muligheter, eks: Utdanningsprogram på videregående Utdanning etter videregående Opptakskrav Arbeidsmarked lokalt Arbeidsmarked nasjonalt Arbeidsmarked internasjonalt Trender og prognoser • Drømmer • Skoleerfaringer; Liker best? Hvordan mestrer du faget? Liker dårligst? Hvordan mestrer du faget? • Yrkeserfaring; Likte best ved? Fungerte best? Mislikte mest ved? Fungerte dårligst? • Interesser • Ferdigheter / evner • Personlige egenskaper; • Karriereverdier; Hva er viktigst når det gjelder valg av utdanning? • Helsesituasjon • Hva liker jeg å gjøre på fritiden