Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIC PowerPoint Presentation

DIC

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DIC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIC Ivana Hadačová OKH FN Motol

  2. DIC - definice Patologický proces, charakterizovaný generalizovanou intravaskulární aktivací koagulačního systému, při kterém dochází k neregulované produkci fibrinu a sekundárně k aktivaci fibrinolýzy a spotřebě trombocytů a koagulačních faktorů. Sekundární, často život ohrožující komplikace základního onemocnění.

  3. DIC - patofyziologie • Kontakt krve s tkáňovým tromboplastinem (např. trauma) • Rozsáhlé poškození endotelu (endotoxin) • Uvolnění proteolytických enzymu do krevního oběhu (např. pankreatických, hadí jed) • Rozsáhlá trombóza • Těžká hypoxie a acidóza

  4. Stavy s vysokým rizikem rozvoje DIC • Poškození tkání(trauma – mozek, mnohočetné zlomeniny, popáleniny, hypoxie, ischemie/infarkt, rhabdomyolýza, tuková embolie) • Porodnické komplikace ( abrupce placenty, eklampsie, mrtvý plod, embolie plodovou vodou, ruptura dělohy, septický potrat) • Nádorová onemocnění ( leukemie – promyelocytární) • Cévní onemocnění (rozsáhlé hemangiomy, aneurysma aorty, cévní chir. zákroky, maligní hypertenze, IM, iCMP ) • Infekce (bakterie - meningokoky, pneumokoky, viry, plísně..) • Imunologické poruchy (anafylaxe, hemolytické transfuzní reakce, HIT II, reakce štěpu proti hostiteli, akutní vaskulitidy…) • Novorozenecké komplikace (RDS, purpura fulminans, sepse…) • Ostatní (jaterní selhání, Reyův sy, vrozený deficit přirozených inhibitorů..)

  5. DIC – klinické formy • Akutní DIC: rychlá generalizovaná aktivace systému s vystupňovanou fibrinolýzou a poklesem faktorů a trombocytů. Klinicky se projevuje krvácením a orgánovým selháním • Chronický („low grade“) DIC: pomalá spotřeba koagulačních komponent, většinou nevede k poklesu. Klinicky často asymptomatický nebo s rozvojem trombóz.

  6. DIC – klinické příznaky • Krvácení do sliznic, epistaxe, petechie, krvácení ze vpichů a z ran • Renální selhávání, ARDS, poškození mozku, kožní nekrózy

  7. DIC – laboratorní testy • D dimer – ↑ spolu s poklesem trombocytů a koagulačních faktorů je důležitým markérem DIC • PT – méně citlivý, většinou ↑, u chronického DIC bývá normální • APTT - nepříliš užitečný, většinou ↑může být ale i normální nebo ↓ (chronický DIC) • Fibrinogen - ↓ nebo rychlý pokles je charakteristický pro DIC • Počet trombocytů- ↓ charakteristický pro akutní DIC, zejména v souvislosti s infekcí • Krevní obraz - schistocyty • Antitrombin – často ↓, pokles hladiny bývá v souvislosti s tíží DIC

  8. Léčba DIC • Odstranit vyvolávající příčinu • Podpůrná péče (volum, ventilace, korekce acidosy..) • Substituce při krvácení: trombocyty při poklesu ‹50x 109/l, FFP, fibrinogen při poklesu ‹0,5 g/l • Heparin (IVI 5-10U/kg/h) u DIC při promyelocytární leukemii, Ca, u kožních nekróz, při současných trombózách, LMWH (preventivní režim) u chronického DIC • AT koncentrát u šoku nebo u fulminantního jaterního selhávání • PC koncentrát (aktivovaný) u septického DIC (meningokok)